Kokoomus.fi / Suomen tärkeim­mät vaalit

Suomen
tärkeim­mät
vaalit

Lähde ehdok­kaaksi 2021 kunta­vaa­lei­hin

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Koro­na­krii­sin jälkeen meitä odot­taa­kin valtava hyvin­voin­nin uudel­leen­ra­ken­nusu­rakka – nyt jos koskaan on tilausta näke­myk­sel­li­sille ja vastuun­tun­toi­sille päät­tä­jille ja uusille ideoille. Haluatko olla mukana vaikut­ta­massa koti­kun­tasi tule­vai­suu­teen?

Lähde ehdok­kaaksi Suomen tärkeim­piin vaalei­hin.

Miksi ehdok­kaaksi?

Mitä halu­taan ajaa seuraa­valla kaudella.

Kunta­po­li­tii­kassa mukana olemi­nen on konkreet­ti­sin tapa vaikut­taa oman kunnan tai kaupun­gin asioi­hin.

Yhden vaali­kau­den koke­muk­sella koen oman oppi­mis­käy­räni olleen huikea ja silmien avau­tu­mi­nen yhtä isoa kuin pienellä kissan­pen­nulla. Innos­tus kunta­po­lii­ti­kon työhön on kasva­nut koke­muk­sen ja vaiku­tus­ka­na­vien löyty­mi­sen kautta.

Ehkä parasta henki­lö­koh­tai­sella tasolla on kuiten­kin uusien ystä­vyys­suh­tei­den löyty­mi­nen ja yhdessä teke­mi­nen silloin kun parhaim­mil­laan siihen on päästy.

Kaik­kea tätä en osan­nut edes aavis­taa siinä vaiheessa kun ensim­mäistä kertaa kirjoi­tin ehdo­kas­si­tou­muk­sen. Jälki­kä­teen on kutien­kin helppo todeta, että se oli yksi parhaita valin­toja elämäs­säni.

Hanna Haipus, Oulu
Raken­nus­tek­nii­kan DI

Olin lääkä­rinä Tansa­niassa 1980-luvulla neljä vuotta. Ajat­te­luni juuret ovat edel­leen peräi­sin Afri­kan yöstä: Teenkö oikeita asioita oikein?

Miten järjes­telmä tuot­taa kaikille suurim­man hyödyn kohtuul­li­sin kustan­nuk­sin? Näihin kysy­myk­siin vastaus­ten etsintä on täyt­tä­nyt työuran. Vastauk­sien löytä­mi­nen on tuonut halun vaikut­taa erityi­sesti sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sisäl­töön. Tansa­niassa opitut peri­aat­teet ovat olosuh­tei­den erilai­suu­desta huoli­matta edel­leen päte­viä myös Suomessa.

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät, koska kunta­ta­solla voimme vaikut­taa kansa­lais­ten hyvin­voin­nin perus­asioi­hin. Haluan koros­taa tiedon merki­tystä päätök­sen­teossa, talou­del­li­sesta kanto­ky­vystä huoleh­ti­mi­sen merki­tystä sekä laajaa yhteis­työtä muiden toimi­joi­den kanssa.

Olli-Pekka Ryynä­nen, Kuopio
Yleis­lää­ke­tie­teen profes­sori emeri­tus, Itä-Suomen yliopisto

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät, koska voit vaikut­taa merkit­tä­viin lähellä oleviin asioi­hin.

Lähdin itse mukaan kunta­po­li­tiik­kaan, koska halusin tehdä asioita eri tavalla. Koin, että kunnassa on paljon asioita, jotka voidaan tehdä järke­väm­min, laaduk­kaam­min ja tehok­kaam­min.

Nuorena tuoreena kunta­päät­tä­jänä näkee asiat eri tavalla ja juuri tästä syystä nuoria erityi­sesti tarvi­taan ehdolle mukaan. Parasta kunta­po­li­tii­kassa on onnis­tu­mi­sen tunne.

Kun saat itsel­lesi tärkeän asian läpi ja maaliin antaa se ener­giaa jatkaa eteen­päin. Kunta­po­li­tii­kassa pääset haas­ta­maan itseäsi joka päivä.”

Mikael Ropo, Pori
Toimi­tus­joh­taja, yrit­täjä

Lähdin mukaan poli­tiik­kaan, koska olin kylläs­ty­nyt siihen, että päät­tä­jinä tuntui toimi­van ihmis­ten arjesta ihan pihalla olevia polii­tik­koja.

Halusin päätök­sen­te­koon maalais­jär­keä.
Halusin myös paran­taa lasten ja nuor­ten asioita.

Olen nyt ollut mukana kunta­po­li­tii­kassa 12 vuotta ja edel­leen inno­kas jatka­maan. Hyviä asioita saa oikeasti vietyä eteen­päin! Teke­mäni aloit­teen myötä saimme esimer­kiksi Jyväs­ky­lässä käyt­töön nuor­ten kesä­työ­se­te­lit helpot­ta­maan kesä­työ­pai­kan saamista.

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät vaalit. Niissä vali­taan päät­tä­jät teke­mään päätök­siä jokai­sen ihmi­sen arkeen vaikut­ta­vista asioista. Hyvien päätös­ten pohjalle tarvi­taan ruohon­juu­ri­ta­son arjen tunte­musta. Siellä tarvi­taan meitä taval­li­sia ihmi­siä – sinua ja minua.

Katja Isomöt­tö­nen, Jyväs­kylä
Perhe­päi­vä­hoi­taja

Lähde ehdok­kaaksi