Sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet pyrki­vät hyvään. Kukapa nyt hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Tai olisi sitä mieltä, että viis kouluista, kyllä elämä opet­taa.

Eipä kukaan ole väit­tä­nyt, että turha sitä on heti lääkä­riin rynnätä, koska jonos­sa­kin para­nee. Ei ole kuultu myös­kään hurraa-huutoja ilmas­ton lämpe­ne­mi­selle, koska nyt voi vihdoin vaih­taa kalsa­rit lyhyi­siin jo ennen juhan­nusta.

Kyse ei ole niin­kään tavoit­teista, vaan keinoista. Siitä miten kaikki hyvä saadaan aikaan. Ratkai­sun avain ei ole se, että uskal­taa työn­tää kätensä syvälle yhtei­seen kirs­tuun. Enem­män­kin se, että tekee töitä sen eteen, että kirs­tussa kiil­tää muukin kuin messin­ki­nen pohja?

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Lähde ehdok­kaaksi 2021 kunta­vaa­lei­hin

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Koro­na­krii­sin jälkeen meitä odot­taa­kin valtava hyvin­voin­nin uudel­leen­ra­ken­nusu­rakka – nyt jos koskaan on tilausta näke­myk­sel­li­sille ja vastuun­tun­toi­sille päät­tä­jille ja uusille ideoille. Haluatko olla mukana vaikut­ta­massa koti­kun­tasi tule­vai­suu­teen?

Tutustu ehdok­kai­siimme

Miksi ehdok­kaaksi?

Kokoo­muk­sen ajat­te­lun ytimessä on vapaa ja vastuuta kantava ihmi­nen. Luomme edel­ly­tyk­siä ihmi­sille olla parhaim­mil­laan ja elää oman näköis­tään elämää jokai­sen yksi­löl­li­sistä lähtö­koh­dista käsin. 

Mitä lähem­pänä ihmistä itse­ään päätök­sen­te­koa tehdään, sitä herkem­min arki ja asui­nym­pä­ristö muotou­tu­vat meille jokai­selle sopi­viksi. Siksi tarvit­semme jokai­seen Suomen kuntaan kokoo­mus­lai­sia päät­tä­jiä luot­saa­maan kuntaa tule­vat neljä vuotta. Kokoo­mus­lai­set kunta­päät­tä­jät ovat jo yli sadan vuoden ajan tehneet työtä koti­kun­tiensa ja -kaupun­kiensa eteen.

Esimer­kiksi tällai­sille asioille olemme vuosien saatossa sano­neet KYLLÄ: 

KYLLÄ: Maail­man parhaalle koulu­tuk­selle, jossa on aikaa opet­taa ja herät­tää lasten uteliai­suusop­pi­mi­seen. 

KYLLÄ: Suju­valle arjelle. Suju­van arjen teke­vät esimer­kiksi laadu­kas päivä­ko­ti­paikka lähellä kotia, jous­ta­vat neuvola-ajat ja fiksusti suun­ni­teltu asui­nym­pä­ristö, jossa kaupassa tai harras­tuk­sissa käynti ei vaadi lopu­tonta istu­mista autossa.

KYLLÄ: Vastuul­li­selle talou­den­pi­dolle. Kakku täytyy ensin leipoa ennen kuin sen voi jakaa. Hyvällä elin­keino- ja työl­li­syys­po­li­tii­kalla voidaan kasvat­taa kakkua kaik­kien hyväksi.

KYLLÄ: Kohtuul­li­selle kunnal­lis­ve­rolle. Ainoa sopeu­tus­keino ei voi olla kunta­lais­ten kukka­rolla käymi­nen, vaan palve­luja on pystyt­tävä tuot­ta­maan myös tehok­kaam­min. Työn vero­tus on kaik­kein haital­li­sinta vero­tusta.

KYLLÄ: Kult­tuu­rille. Kult­tuuri on ihmis­ten hengen­ruo­kaa ja kunnan tärkeä tehtävä. Emme erot­tele kult­tuu­ria eri kastei­hin, vaan kaikki kult­tuuri kirjas­toista museoi­hin ja teat­te­reista ihmis­ten omaeh­toi­seen teke­mi­seen on tärkeää. 

KYLLÄ: Valin­nan­va­pau­delle ja lyhyem­mille terveys­kes­kus­jo­noille. Tärkeintä on, että palve­lua saa silloin, kun sitä tarvit­see. Jos kunnal­li­seen hoitoon ei pääse riit­tä­vän nopeasti, tarjoamme ihmi­sille palve­luse­te­lin, jolla hoitoa voi hank­kia yksi­tyi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta.

KYLLÄ: Suju­valle liik­ku­mi­selle. Meille jouk­ko­lii­kenne ja yksi­tyi­sau­toilu eivät ole toisi­aan pois­sul­ke­via. Toimi­vassa kunnassa liik­ku­mi­nen sujuu niin julki­silla, omalla autolla, pyörällä kuin jalkai­sin. Liiken­teen pääs­töjä vähen­täi­simme erityi­sesti inves­toi­malla raitei­siin ja tuke­malla auto­kan­nan uusiu­tu­mista vähä­pääs­töi­siin ja pääs­töt­tö­miin autoi­hin.

KYLLÄ: Sille, että jokai­sella on varaa hyvään ja laaduk­kaa­seen asumi­seen. Tämä vaatii riit­tä­vää ja moni­puo­lista raken­ta­mista. 

KYLLÄ: Viih­tyi­sälle ja turval­li­selle asui­nym­pä­ris­tölle. Rakkaus omiin koti­kul­miin syntyy, kun ihmi­set yhdessä järjes­tä­vät tapah­tu­mia, talkoita ja naapu­ria­pua. Turval­li­suus ja viih­tyi­syys ovat usein pieniä asioista, kuten riit­tä­västä katu­va­lais­tuk­sesta, valvo­tuista uima­ran­noista tai hoide­tuista puis­toista huoleh­ti­mista. 

KYLLÄ: Kuntien kehit­tä­mi­selle ja inves­toin­neille. Me emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdol­lis­taa. Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä.

KYLLÄ: Liikun­nalle ja urhei­lulle. Huoleh­dimme, että liikun­ta­pai­kat ovat kunnossa ja seura­toi­minta kukois­taa. Liikun­nan lisää­mi­sen kannalta tärkeää on, että ihmi­set ovat seuro­jen, yhdis­tys­ten ja poru­koi­den kautta liikkeellä.Meille järjes­töt ja yrityk­set ovat luon­teva kump­pani.

KYLLÄ: Järke­välle ilmas­to­po­li­tii­kalle ja luon­non­suo­je­lulle. Ympä­ristö pitää jättää seuraa­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa kuin missä sen itse saimme. Etsimme tehok­kaim­pia ja oikeita ratkai­suja esimer­kiksi ener­gian­tuo­tan­nosta ja lämmi­tyk­sestä, emme tahdo käydä iden­ti­teet­ti­po­liit­ti­sia kiis­toja ruoka­lau­ta­sista. 

KYLLÄ: Lähi­luon­nolle. Pieni­kin metsä keskellä asui­na­luetta ilah­dut­taa niin isoja kuin pieniä ulkoi­li­joita puhu­mat­ta­kaan lemmi­keis­tämme. Jokai­sella tulisi olla mahdol­li­suus päästä helposti lähi­met­sään tai kansal­lis­puis­toon hengäh­tä­mään.

KYLLÄ: Asian­tun­ti­juu­delle ja perus­tel­lulle valmis­te­lulle. Luotamme virka­kun­taan ja sen osaa­mi­seen. Teemme päätök­siä faktoja punni­ten, oman arvo­maa­il­mamme pohjalta. 

KYLLÄ: Kansain­vä­li­syy­delle. Kilpailu osaa­jista, yritys­ten pääkont­to­reista, matkai­li­joista ja inves­toin­neista käydään kaupun­geissa. Haluamme, että kunnat ovat kansain­vä­li­sille osaa­jille hyviä paik­koja tulla opis­ke­le­maan, teke­mään tiedettä, töihin tai yrit­tä­mään. 

Kokoo­mus sanoo kyllä teke­ville ihmi­sille. 

Kunnat ja kaupun­git ovat sellai­sia, kuin millai­siksi me itse ne teemme. Hyvin­voin­timme raken­tuu sellaista ihmis­ten varaan, jotka astu­vat rivistä eteen, uskal­ta­vat unel­moida, eivätkä pelkää kantaa vastuuta tiukas­sa­kaan paikassa. Tule mukaan - me autamme sinua vaali­työssä ja kunnal­li­sessa luot­ta­mus­teh­tä­vässä toimies­sasi.

Kunta­po­li­tii­kassa mukana olemi­nen on konkreet­ti­sin tapa vaikut­taa oman kunnan tai kaupun­gin asioi­hin.

Yhden vaali­kau­den koke­muk­sella koen oman oppi­mis­käy­räni olleen huikea ja silmien avau­tu­mi­nen yhtä isoa kuin pienellä kissan­pen­nulla. Innos­tus kunta­po­lii­ti­kon työhön on kasva­nut koke­muk­sen ja vaiku­tus­ka­na­vien löyty­mi­sen kautta.

Ehkä parasta henki­lö­koh­tai­sella tasolla on kuiten­kin uusien ystä­vyys­suh­tei­den löyty­mi­nen ja yhdessä teke­mi­nen silloin kun parhaim­mil­laan siihen on päästy.

Kaik­kea tätä en osan­nut edes aavis­taa siinä vaiheessa kun ensim­mäistä kertaa kirjoi­tin ehdo­kas­si­tou­muk­sen. Jälki­kä­teen on kutien­kin helppo todeta, että se oli yksi parhaita valin­toja elämäs­säni.

Hanna Haipus, Oulu
Raken­nus­tek­nii­kan DI

Olin lääkä­rinä Tansa­niassa 1980-luvulla neljä vuotta. Ajat­te­luni juuret ovat edel­leen peräi­sin Afri­kan yöstä: Teenkö oikeita asioita oikein?

Miten järjes­telmä tuot­taa kaikille suurim­man hyödyn kohtuul­li­sin kustan­nuk­sin? Näihin kysy­myk­siin vastaus­ten etsintä on täyt­tä­nyt työuran. Vastauk­sien löytä­mi­nen on tuonut halun vaikut­taa erityi­sesti sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sisäl­töön. Tansa­niassa opitut peri­aat­teet ovat olosuh­tei­den erilai­suu­desta huoli­matta edel­leen päte­viä myös Suomessa.

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät, koska kunta­ta­solla voimme vaikut­taa kansa­lais­ten hyvin­voin­nin perus­asioi­hin. Haluan koros­taa tiedon merki­tystä päätök­sen­teossa, talou­del­li­sesta kanto­ky­vystä huoleh­ti­mi­sen merki­tystä sekä laajaa yhteis­työtä muiden toimi­joi­den kanssa.

Olli-Pekka Ryynä­nen, Kuopio
Yleis­lää­ke­tie­teen profes­sori emeri­tus, Itä-Suomen yliopisto

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät, koska voit vaikut­taa merkit­tä­viin lähellä oleviin asioi­hin.

Lähdin itse mukaan kunta­po­li­tiik­kaan, koska halusin tehdä asioita eri tavalla. Koin, että kunnassa on paljon asioita, jotka voidaan tehdä järke­väm­min, laaduk­kaam­min ja tehok­kaam­min.

Nuorena tuoreena kunta­päät­tä­jänä näkee asiat eri tavalla ja juuri tästä syystä nuoria erityi­sesti tarvi­taan ehdolle mukaan. Parasta kunta­po­li­tii­kassa on onnis­tu­mi­sen tunne.

Kun saat itsel­lesi tärkeän asian läpi ja maaliin antaa se ener­giaa jatkaa eteen­päin. Kunta­po­li­tii­kassa pääset haas­ta­maan itseäsi joka päivä.”

Mikael Ropo, Pori
Toimi­tus­joh­taja, yrit­täjä

Lähdin mukaan poli­tiik­kaan, koska olin kylläs­ty­nyt siihen, että päät­tä­jinä tuntui toimi­van ihmis­ten arjesta ihan pihalla olevia polii­tik­koja.

Halusin päätök­sen­te­koon maalais­jär­keä.
Halusin myös paran­taa lasten ja nuor­ten asioita.

Olen nyt ollut mukana kunta­po­li­tii­kassa 12 vuotta ja edel­leen inno­kas jatka­maan. Hyviä asioita saa oikeasti vietyä eteen­päin! Teke­mäni aloit­teen myötä saimme esimer­kiksi Jyväs­ky­lässä käyt­töön nuor­ten kesä­työ­se­te­lit helpot­ta­maan kesä­työ­pai­kan saamista.

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät vaalit. Niissä vali­taan päät­tä­jät teke­mään päätök­siä jokai­sen ihmi­sen arkeen vaikut­ta­vista asioista. Hyvien päätös­ten pohjalle tarvi­taan ruohon­juu­ri­ta­son arjen tunte­musta. Siellä tarvi­taan meitä taval­li­sia ihmi­siä – sinua ja minua.

Katja Isomöt­tö­nen, Jyväs­kylä
Perhe­päi­vä­hoi­taja

Lähde ehdolle: