Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomuksen vaaliteema: kaupungit, maaseutu, kaupungistuminen
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Ekonomi / Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

Publicerad:

Livs­kraf­tiga städer skapar mervärde i omgiv­ningen. Urba­ni­se­ring är ett globalt feno­men som inte behö­ver stop­pas.

Vid sidan av växande stads­re­gi­o­ner finns välmå­ende tätor­ter och en levande lands­bygd.

Det går smidigt att röra sig mellan stads­cen­ter och inom dem. Städer är före­gång­are när det kommer till att bekämpa klimat­för­änd­ringen.

Städer av alla stor­le­kar hör till folket. Goda tjäns­ter och triv­samma bostads­om­rå­den ökar välmå­en­det. Ett rikligt kultur­ut­bud ger oss upple­vel­ser.

Meto­der för att stärka livs­kraf­ten:

- Städer är moto­rer för till­växt och utveck­ling i landets alla delar. De är platt­for­mar för nya idéer, tjäns­ter och varor, och de ökar kompe­tens och kunskap. Vi vill stärka städer­nas roll som påskyn­dare av livs­kraft och konkur­rens­kraft.

- Ren fram­fart på rätt spår. Vi ser till att städerna är lätta att nå genom att bygga snabba tågför­bin­del­ser mellan stads­cen­ter. Vi ökar smidig­he­ten i stads­re­gi­o­ner­nas lokala trafik genom att stödja kollek­tiv­tra­fik. Rikt­ningen går mot trans­port­for­mer med låga utsläpp, både inom järn­vägs- och vägtra­fi­ken.

- Vi måste ändra rikt­ning när det kommer till bostads­po­li­tik. Vi behö­ver en bostads­mark­nad som funge­rar bättre. Kommu­ner­nas plan­lägg­ning måste förnyas och bli mera flex­i­bel, och inci­ta­men­ten för till­växt måste vara star­kare, så att vi får till­räck­ligt med nya bostä­der i till­växt­cen­ter. Samhäl­lets stöd inom boen­det måste riktas till dem som verk­li­gen behö­ver det på ett än bättre sätt än det görs i nulä­get.

- Städer­nas roll i bekämp­ningen av klimat­för­änd­ringen är avgö­rande. Målet är att så många städer som möjligt ska vara kolne­utrala redan på 2030-talet. Föränd­ring­arna är bara möjliga att genom­föra med omfat­tande part­ner­skaps­verk­sam­het och samar­bete mellan alla aktö­rer, som produ­ce­rar och tar i bruk nya inno­va­tio­ner.

- Städer är goda livsmil­jöer. Enligt Samlings­par­ti­ets vision har städerna funge­rande tjäns­ter, triv­samma bostads­om­rå­den och männi­skor som är delak­tiga och påver­kar. Utbu­det av kultur, motion och evene­mang i städerna är livligt.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda

Skip to content