Kokoomuksen vaaliteema: kaupungit, maaseutu, kaupungistuminen
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Ekonomi / Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

Publicerad:

Livs­kraf­tiga städer skapar mervärde i omgiv­ningen. Urba­ni­se­ring är ett globalt feno­men som inte behö­ver stop­pas.

Vid sidan av växande stads­re­gi­o­ner finns välmå­ende tätor­ter och en levande lands­bygd.

Det går smidigt att röra sig mellan stads­cen­ter och inom dem. Städer är före­gång­are när det kommer till att bekämpa klimat­för­änd­ringen.

Städer av alla stor­le­kar hör till folket. Goda tjäns­ter och triv­samma bostads­om­rå­den ökar välmå­en­det. Ett rikligt kultur­ut­bud ger oss upple­vel­ser.

Meto­der för att stärka livs­kraf­ten:

- Städer är moto­rer för till­växt och utveck­ling i landets alla delar. De är platt­for­mar för nya idéer, tjäns­ter och varor, och de ökar kompe­tens och kunskap. Vi vill stärka städer­nas roll som påskyn­dare av livs­kraft och konkur­rens­kraft.

- Ren fram­fart på rätt spår. Vi ser till att städerna är lätta att nå genom att bygga snabba tågför­bin­del­ser mellan stads­cen­ter. Vi ökar smidig­he­ten i stads­re­gi­o­ner­nas lokala trafik genom att stödja kollek­tiv­tra­fik. Rikt­ningen går mot trans­port­for­mer med låga utsläpp, både inom järn­vägs- och vägtra­fi­ken.

- Vi måste ändra rikt­ning när det kommer till bostads­po­li­tik. Vi behö­ver en bostads­mark­nad som funge­rar bättre. Kommu­ner­nas plan­lägg­ning måste förnyas och bli mera flex­i­bel, och inci­ta­men­ten för till­växt måste vara star­kare, så att vi får till­räck­ligt med nya bostä­der i till­växt­cen­ter. Samhäl­lets stöd inom boen­det måste riktas till dem som verk­li­gen behö­ver det på ett än bättre sätt än det görs i nulä­get.

- Städer­nas roll i bekämp­ningen av klimat­för­änd­ringen är avgö­rande. Målet är att så många städer som möjligt ska vara kolne­utrala redan på 2030-talet. Föränd­ring­arna är bara möjliga att genom­föra med omfat­tande part­ner­skaps­verk­sam­het och samar­bete mellan alla aktö­rer, som produ­ce­rar och tar i bruk nya inno­va­tio­ner.

- Städer är goda livsmil­jöer. Enligt Samlings­par­ti­ets vision har städerna funge­rande tjäns­ter, triv­samma bostads­om­rå­den och männi­skor som är delak­tiga och påver­kar. Utbu­det av kultur, motion och evene­mang i städerna är livligt.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

Skip to content