Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Säkerhet / Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Trans­at­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Trans­at­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Publicerad:

Mode­ra­ter­nas parti­le­dare Anna Kinberg Batra och finska Samlings­par­ti­ets Petteri Orpo tror på fort­satt starka rela­tio­ner mellan de nordiska länderna, Europa och USA.

Orpo och Kinberg Batra träf­fa­des på onsda­gen i Helsing­fors.

“Vi måste visa akti­vare än förr att vårt trans­at­lan­tiska samar­bete har förde­lar för båda parter, oavsett om det gäller ekonomi eller säker­het”, säger Orpo.

“Sverige, Finland och hela Europa har viktiga roller framåt, inte minst när det gäller säker­he­ten i och runt Öster­sjö­om­rå­det. Att jag före­språ­kar ett svenskt Nato-medlem­skap är ingen hemlig­het, och den frågan känns än mer ange­lä­gen i dessa tider. Säker­het bygger vi till­sam­mans med andra, bila­te­ralt och multi­la­te­ralt. Samar­be­tet med både Finland och Nato är mycket viktigt”, säger Anna Kinberg Batra.

Parti­le­darna disku­te­rade även den euro­pe­iska situ­a­tio­nen i ljuset av Brexit och ett antal fram­tida val.

“Vi lever i en orolig omvärld och många männi­skor är miss­nöjda med utveck­lingen. EU måste bli bättre, men att under­gräva EU:s enig­het är dock inte lösningen och skulle inte gynna någon av medlems­sta­terna. Finland och Sverige ett välfun­ge­rande EU som leve­re­rar. Det är vi beredda att arbeta hårt för, säger parti­le­darna.”

Samlings­par­tiet och Mode­ra­terna har ett tätt samar­bete. Kinberg Batra är den första parti­le­da­ren som Orpo inbjöd till Finland som Samlings­par­ti­ets ordfö­rande.

Mer innehåll i samma kategori

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare

28.2.2019

Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Finland är ett av värl­dens tryg­gaste länder, och vi vill att det ska vara så även i fram­ti­den. Trygg­het är

28.2.2019

Valtema: God ålder­dom

Viljan att leva på egna vill­kor är inte något som försvin­ner med åldern. Seni­o­rer är aktiva medbor­gare, konsu­men­ter av kultur