Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Säkerhet / Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Tran­sat­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Trans­at­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Publicerad:

Mode­ra­ter­nas parti­le­dare Anna Kinberg Batra och finska Samlings­par­ti­ets Petteri Orpo tror på fort­satt starka rela­tio­ner mellan de nordiska länderna, Europa och USA.

Orpo och Kinberg Batra träf­fa­des på onsda­gen i Helsing­fors.

“Vi måste visa akti­vare än förr att vårt trans­at­lan­tiska samar­bete har förde­lar för båda parter, oavsett om det gäller ekonomi eller säker­het”, säger Orpo.

“Sverige, Finland och hela Europa har viktiga roller framåt, inte minst när det gäller säker­he­ten i och runt Öster­sjö­om­rå­det. Att jag före­språ­kar ett svenskt Nato-medlem­skap är ingen hemlig­het, och den frågan känns än mer ange­lä­gen i dessa tider. Säker­het bygger vi till­sam­mans med andra, bila­te­ralt och multi­la­te­ralt. Samar­be­tet med både Finland och Nato är mycket viktigt”, säger Anna Kinberg Batra.

Parti­le­darna disku­te­rade även den euro­pe­iska situ­a­tio­nen i ljuset av Brexit och ett antal fram­tida val.

“Vi lever i en orolig omvärld och många männi­skor är miss­nöjda med utveck­lingen. EU måste bli bättre, men att under­gräva EU:s enig­het är dock inte lösningen och skulle inte gynna någon av medlems­sta­terna. Finland och Sverige ett välfun­ge­rande EU som leve­re­rar. Det är vi beredda att arbeta hårt för, säger parti­le­darna.”

Samlings­par­tiet och Mode­ra­terna har ett tätt samar­bete. Kinberg Batra är den första parti­le­da­ren som Orpo inbjöd till Finland som Samlings­par­ti­ets ordfö­rande.

Mer innehåll i samma kategori

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare

28.2.2019

Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Finland är ett av värl­dens tryg­gaste länder, och vi vill att det ska vara så även i fram­ti­den. Trygg­het är

28.2.2019

Valtema: God ålder­dom

Viljan att leva på egna vill­kor är inte något som försvin­ner med åldern. Seni­o­rer är aktiva medbor­gare, konsu­men­ter av kultur

Skip to content