Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Sture Fjäder ny ordfö­rande för Samlings­par­ti­ets svenska orga­ni­sa­tion

Sture Fjäder ny ordfö­rande för Samlings­par­ti­ets svenska orga­ni­sa­tion

Publicerad:

Sture Fjäder har valts till ny ordfö­rande för Samlings­par­ti­ets svenska riks­or­ga­ni­sa­tion Borger­lig Samling i Finland rf. Fjäder efter­trä­der Helsing­fors borg­mäs­tare Juhana Varti­ai­nen på ordfö­ran­de­pos­ten.

Fjäder kandi­de­rar i riks­dags­va­let 2023 Nylands valkrets. Fjäder bor i Esbo men är uppvuxen i Hangö. Han är till utbild­ning ekono­mi­e­ma­gis­ter och poli­ti­ces magis­ter.

“Jag ser fram emot att sätta fart på Samlings­par­ti­ets svensk­språ­kiga verk­sam­het. Med vår poli­tik vill vi sätta Finland på rätt spår. Alla som delar våra värde­ringar och målsätt­ningar är välkomna med oavsett moders­mål”, under­stry­ker Fjäder.

Fjäder efter­ly­ser en mer mark­nads­o­ri­en­te­rad till­växt­po­li­tik och tuffare syssel­sätt­nings­po­li­tik. Han uttryc­ker dess­utom sin oro för stats­skul­den. Fjäder anser att skat­terna borde sänkas.

“Finlands offent­liga finan­ser måste fås i balans. Sedan 2009 har stats­skul­den fördubb­lats och är nu 140 miljar­der euro. Under den senaste väns­ter­re­ge­ring­ens mandat­pe­riod har Finland lånat 40 miljar­der euro på fyra år. Vi finan­si­e­rar nu normala välfärds­tjäns­ter med lån. Så kan vi inte fort­sätta”, säger Fjäder.

“Vi har en av Euro­pas högsta skatte­gra­der. Vi har i medel­tal 5 % högre inkomst­skatt än i Sverige. Skat­te­po­li­ti­ken skall sporra till arbete och ansvars­ta­gande. Så är situ­a­tio­nen inte nu. Inkomst­skat­terna bör sänkas för alla och straff­skat­terna för lönta­gare och pensio­nä­rer bör tas bort”, säger Fjäder.

Veera Hell­man valdes till vice­ord­fö­rande för Borger­lig Samling i Finland. På mötet valdes även en ny styrelse.

Kuvaaja: Liisa Takala

Mer innehåll i samma kategori

17.8.2022

Petteri Orpo: Finland behö­ver en formel för till­växt

Det är väldigt viktigt för oss i Samlings­par­tiet att vara här på Åland. Åland är en viktigt del av Finland

17.11.2021

Samlings­par­ti­ets program inför välfärds­om­rå­desva­let 2022

Inget välbe­fin­nande utan sunt bond­för­nuft Nu om någon­sin behövs det berömda finländska bond­för­nuf­tet. För i välfärds­om­rå­desva­let är det frågan om

1.2.2021

I samlings­par­tis­tiska kommu­ner ligger hjär­tat till höger

Alla partier menar väl. Det är väl ingen som skulle medve­tet ersätta välfärd med vanfärd? Vi alla är av den

Skip to content