Inget välbe­fin­nande utan sunt bond­för­nuft

Nu om någon­sin behövs det berömda finländska bond­för­nuf­tet. För i välfärds­om­rå­desva­let är det frågan om samhälls­e­ko­nomi, hälsa och trygg­het – så stora saker att man riktigt skäms över denna evin­ner­liga social- och hälso­vårds­röra. Inte ett enda parti förtjä­nar stil­po­äng för  hur det gått till. Inte vi heller. 

Rege­ringen har beslu­tit sig för att “lösa” proble­met genom att bygga en ny, regi­o­nal förvalt­ningsnivå. Huruvida det ökar omsorg och trygg­het är ännu höljt i dunkel. Det verkar dock oroväc­kande tydligt att byrå­kra­tin och kost­na­derna går över styr.  Med andra ord kommer tjäns­terna inte närmare, köerna blir inte kortare och gamla männi­skor får inte mer av den omsorg de behö­ver.

Varje förnuf­tig finlän­dare förstår att ingen blir bättre och att brand­sä­ker­he­ten inte ökar genom att öka byrå­kra­tin och anta­let blan­ket­ter. 

Därför behövs bond­för­nuft. Bond­för­nuft är en uråld­rig finländsk resurs som funge­rar i alla tider. Det har ingen geogra­fisk adress, inget post­num­mer. Det till­för förstån­dets ljus dit där fikon­språ­ket  härs­kar. När det är som bäst korsar det regi­o­nala grän­ser med ljusets hastig­het. Det älskar lösningar, hatar det onödiga och viktig­hets­ma­keri. 

Om du tror på det finländska bond­för­nuf­tet, rösta på samlings­par­tiet. För vi vill att omsorg och trygg­het ökar och att onödig admi­nist­ra­tion mins­kar, oavsett anta­let nivåer som uppförs. För oss är det vikti­gaste att männi­skan, kunden och yrkes­ut­ö­va­ren är hand­lings­kraf­tig och välmå­ende.  

Därför är hjär­tat till höger – även i välfärds­om­rå­desva­let. 

SAMLINGSPARTIETS MÅL är ett Finland där männi­skor mår bra. Vi vill att männi­skor kommer smidigt under vård och att de begrän­sade resur­serna räcker till för den åldrande befolk­ning­ens behov. För att uppnå målet måste social-, hälso- och rädd­nings­tjäns­terna fungera  problem­fritt till­sam­mans. 

DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS att de som använ­der social- och hälso­vårds­tjäns­ter har möjlig­het att påverka tjäns­terna. För oss i samlings­par­tiet är det vikti­gaste att männi­skor får tjäns­ter precis då de behövs. Det har inte bety­delse för oss huruvida tjäns­terna till­han­da­hålls av välfärds­om­rå­den, före­tag eller före­ta­gare eller orga­ni­sa­tio­ner inom social- och hälso­vårds­sek­torn. 

FUNGERANDE TJÄNSTER skapas genom samar­bete  av en kunnig och välmå­ende perso­nal. Därför är det abso­lut  nödvän­digt att välfärds­om­rå­dena satsar på arbets­hälsa. Till exem­pel har man möjlig­het att förbättra både de anställ­das välbe­fin­nande och tjäns­ter­nas kvali­tet genom bra ledar­skap och nya hand­lings­sätt. 

EN RÖST TILL SAMLINGSPARTIET är också i det här valet en röst för ansvars­full ekono­misk hushåll­ning. Vi vill inte att finlän­dar­nas tjäns­ter lider, att skat­te­bör­dan växer eller att statens skuld­satt­het ökar på grund av välfärds­om­rå­de­nas dåligt skötta ekonomi. Samlings­par­tiet säger nej till land­skaps­skatt, eftersom den ound­vik­li­gen skulle leda till ökad inkomst­skatt för finländskt arbete.

UTAN EN HÅLLBAR EKONOMI skulle vi inte ha de allra nyaste kuvö­serna, värl­dens bästa cancer­vård eller kost­nads­fri tand­vård för alla barn och unga. När ekono­min är i skick och männi­skorna har arbete, räcker peng­arna till tjäns­terna som är viktiga för oss alla. 

1. Rösta på kortare köer, inte på hårdare förvalt­nings­mo­del­ler.

Vi tycker att det vikti­gaste målet med förny­el­sen av social- och hälso­vårds­tjäns­terna är att få männi­skor snab­bare från köerna till vården. 

Varje finlän­dare måste kunna lita på att man får den nödvän­diga hjäl­pen, vården och omsor­gen på båda inhemska språ­ken då det behövs. Samlings­par­tiet vill satsa särskilt på före­byg­gande tjäns­ter, eftersom ju tidi­gare man sköter om proble­men, desto mindre mänsk­liga och ekono­miska kost­na­der blir det. Utöver preven­tion är även reha­bi­li­te­ring och själv­stän­digt främ­jande av den egna hälsan, såsom till­räck­lig motion, en viktig del av helhe­ten. Att söka sig till tjäns­ter måste vara enkelt och smärt­fritt.

Samlings­par­tiet skulle  uppda­tera tjäns­terna till 2020-talet genom att nyttja infor­ma­tion, tekno­logi och arti­fi­ci­ell intel­li­gens allt mer. Infor­ma­tion måste röra sig smidigt i och mellan system. Man måste lära sig av tidi­gare, dåligt lyckade infor­ma­tions­systems­pro­jekt.  

Digi­tala och rörliga tjäns­ter är ett sätt att märk­bart förbättra hur smidigt man kommer under vård. Till exem­pel kan läka­res och sköta­res distans­mot­tag­ningar förenkla pati­en­ter­nas vardag, minska kost­na­der och öka männi­skors jämlik­het. Då man bygger infor­ma­tions­sy­stem för välfärds­om­rå­dena, måste man särskilt uppmärk­samma data­sä­ker­he­ten.

Såhär går vi vidare:

 1. Vi förbätt­rar tjäns­ter­nas till­gäng­lig­het och gör det smidi­gare att komma under vård genom att exem­pel­vis ta i bruk distans­mot­tag­ningar för social- och hälso­vårds­cen­tra­lerna i alla välfärds­om­rå­den.
 2. Vi förbätt­rar den rikstäc­kande till­gången till mental­vårds­tjäns­ter genom att verk­ställa en lagstad­gad tera­pi­ga­ranti. 
 3. Vi säker­stäl­ler till­räck­liga stöd­tjäns­ter till barn­fa­mil­jer för att under­lätta varda­gen och för att före­bygga beho­vet av hårdare barn­skydds­tjäns­ter.
 4. Vi satsar på kvali­te­ten hos hemvård, service­bo­ende och dygnetruntomsorg. Vi ingri­per effek­tivt i försum­mel­ser och andra miss­för­hål­lan­den i tjäns­terna.
 5. Vi fort­sät­ter att hålla elev­häl­sans psyko­log- och kura­tors­tjäns­ter nära i barnens och de ungas vardag. Vi erkän­ner även studen­ter som en av välfärds­om­rå­de­nas kund­grup­per.
 6. Vi förbätt­rar anhö­rig­vår­dar­nas ställ­ning och stöder dem i att orka. Vi erbju­der till­räck­ligt med stöd och tjäns­ter till de hemma­bo­ende med exem­pel­vis tjäns­te­sed­lar.
 7. Tjäns­terna måste redan från början göras hinders­fria och klar­språ­kiga och även till­gäng­liga för syn- och hörsel­ska­dade perso­ner samt med  hänsyn till åldrande männi­skors särskilda behov.
 8. Vi säker­stäl­ler att det finns hjälp att få med låg trös­kel för dem som lider av bero­ende, såsom miss­bruks- och spel­pro­blem.

2. Rösta på männi­skan, inte på en blan­kett.

Vi vill att de som använ­der social- och hälso­vårds­tjäns­ter i fram­ti­den ska ha större möjlig­he­ter att påverka tjäns­terna med hjälp av valfri­het. 

Vid behov måste man enkelt kunna byta tjäns­te­le­ve­ran­tör, om tjäns­terna av en eller annan orsak inte funge­rar. Männi­skors möjlig­het att välja sin egen tjäns­te­le­ve­ran­tör utma­nar välfärds­om­rå­dena att ordna tjäns­terna på ett högkva­li­ta­tivt och till­gäng­ligt sätt. Nya inno­va­tio­ner gällande bättre hand­lings­sätt skapas då det finns press på att utveckla dem. Den konti­nu­er­liga förbätt­ringen av tjäns­terna är fram­förallt en fördel för dem som använ­der tjäns­terna.

Vi i samlings­par­tiet litar på att det bästa slut­re­sul­ta­tet nås genom problem­fritt samar­bete mellan välfärds­om­rå­det, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Det har inte bety­delse vilken aktör som till­han­da­hål­ler tjäns­terna. För samlings­par­tiet är det vikti­gaste att man alltid får tjäns­ter då de behövs. 

Såhär sker det:

 1. Vi främ­jar männi­skors verk­liga möjlig­het att välja sina social- och hälso­vårds­tjäns­ter. Samti­digt stärks möjlig­he­ten att säker­ställa lokala tjäns­ter.
 2. Vi ger männi­skor en möjlig­het att påverka sina tjäns­ter genom att bland annat utvidga använd­ningen av tjäns­te­sed­lar och genom att utveckla FPA-ersätt­ningen för den privata sjuk­vår­den. Samlings­par­tiet godkän­ner inte nedmon­te­ringen av FPA-ersätt­ningen.
 3. Vi nytt­jar s.k person­lig budget i tjäns­ter för funk­tions­ned­satta och åldrande männi­skor, vilken kunden kan använda inom den över­enskomna ramen för att skaffa tjäns­ter som främ­jar hand­lings­för­må­gan och under­lät­tar varda­gen.  
 4. Vi över­va­kar kvali­te­ten hos tjäns­terna oavsett vem som till­han­da­hål­ler dem. Vi ingri­per effek­tivt i konsta­te­rade miss­för­hål­lan­den.

3. Rösta på hand­ling, inte på byrå­krati.

Få finlän­dare är stam­kun­der hos rädd­nings­tjäns­ten, men alla uppskat­tar att akut­vårds- och rädd­nings­tjäns­terna är snabbt och profes­sio­nellt till­gäng­liga när de behövs. Yrkes­ut­ö­varna inom rädd­nings­bran­schen är ofta de första som möter en person i behov av akut vård. 

Det är viktigt för oss att rädd­nings­tjäns­ter­nas ställ­ning är stark och att de inte hamnar i skug­gan av social- och hälso­vårds­tjäns­terna då välfärds­om­rå­dena byggs. Rädd­nings­tjäns­ter måste fort­sätt­nings­vis till­han­da­hål­las på ett högkva­li­ta­tivt och enhet­ligt sätt i hela Finland. Det är abso­lut nödvän­digt att rädd­nings­tjäns­tens hand­lings­be­red­skap och till­gången till hjälp säker­ställs såväl i städer som på lands­byg­den. 

Vi lovar att se till att rädd­nings­tjäns­tens resur­ser även i fort­sätt­ningen är till­räck­liga. Det är viktigt för samlings­par­tiet att rädd­nings­tjäns­ten inte blir en egen ö i orga­ni­sa­tio­nen av välfärds­om­rå­dena. Man måste nyttja rädd­nings- och akut­vårds­tjäns­ter­nas samar­bete på alla sätt. 

Vad om vi skulle göra såhär:

 1. Vi ser till att rädd­nings- och akut­vårds­tjäns­terna är snabbt och enhet­ligt till­gäng­liga i hela Finland med hjälp av till­räck­lig finan­sie­ring, utbild­ning och till­räck­liga perso­nal­re­sur­ser. 
 2. Vi till­han­da­hål­ler rädd­nings­tjäns­ter på ett högkva­li­ta­tivt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt och säker­stäl­ler samti­digt profes­sio­nell kompe­tens och säker­het.
 3. Vi fördju­par samar­be­tet mellan social- och hälso­vårds­tjäns­terna och rädd­nings­tjäns­terna, så att tjäns­terna funge­rar problem­fritt för kunden. 
 4. Vi säker­stäl­ler avtals­brand­kå­rer­nas finan­sie­ring och verk­sam­hets­för­ut­sätt­ningar på de välfärds­om­rå­den som ska grun­das. 
 5. Vi tar hand om välfärds­om­rå­de­nas möjlig­het att förutse och förbe­reda sig inför stör­ningar och undan­tags­si­tu­a­tio­ner till­sam­mans med andra myndig­he­ter.

4. För ansvars­full ekonomi, mot slöseri.

Vi i samlings­par­tiet vill att tjäns­ter till­han­da­hålls på ett högkva­li­ta­tivt men samti­digt kost­nads­ef­fek­tivt sätt, så att de räcker till alla som behö­ver dem. 

Skat­terna kan inte höjas i all oänd­lig­het. Därför behövs det besluts­fat­tare som klarar av att förnya hand­lings­sät­ten så att man kan få till stånd mer och bättre med en begrän­sad mängd pengar. 

En funge­rande konkur­rens mellan tjäns­te­le­ve­ran­tö­rerna är ett sätt att förbättra kvali­te­ten och kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten även i social- och hälso­vårds­tjäns­terna. Därför måste man främja rätt­vis konkur­rens och funge­rande mark­na­der inom välfärds­om­rå­dena. Upphand­lingar måste verk­stäl­las  så att även mindre före­tag har möjlig­het att delta i konkur­ren­sen. Samti­digt måste man säker­ställa att det finns till­räck­lig upphand­lings­kom­pe­tens inom områ­dena.

Vi vill inte att den finländska beskatt­ningen ökar på grund av välfärds­om­rå­de­nas dåligt skötta ekonomi. Vi säger nej till en land­skaps­skatt, eftersom den ound­vik­li­gen skulle leda till en allt sträng­are inkomst­skatt.

Vi före­slår följande:

 1. Vi säker­stäl­ler ansvars­full ekono­misk hushåll­ning även inom välfärds­om­rå­dena, så att den stat­liga skuld­sätt­ningen kan mins­kas och att ökad beskatt­ning kan undvi­kas.
 2. Vi nytt­jar före­tag och orga­ni­sa­tio­ner i välfärds­om­rå­de­nas tjäns­ter för att öka kvali­te­ten och kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten hos tjäns­terna såväl i de faktiska social- och hälso­vårds­tjäns­terna som i stöd­tjäns­ter såsom lokal-, måltids- och städ­tjäns­ter. 
 3. Vi bygger välfärds­om­rå­dena så att resur­serna riktas mer mot tjäns­ter än mot admi­nist­ra­tion.
 4. Vi kräver full­stän­dig trans­pa­rens och öppen­het för kost­na­derna inom alla välfärds­om­rå­den. På så sätt kan man snab­bast ta i bruk de bästa och fram­gångs­ri­kaste hand­lingsmal­larna.
 5. Vi ger upp förbe­re­del­sen av en skild land­skaps­skatt, då exper­ter sagt att använd­ningen av en sådan mycket sanno­likt skulle leda till ökad inkomst­skatt.

5. Vem mår bra, om inte perso­na­len mår bra?

Vi vill att yrkes­ut­ö­varna inom social-, hälso­vårds- och rädd­nings­tjäns­ten orkar och trivs i sitt arbete. En förut­sätt­ning för högkva­li­ta­tivt till­han­da­hållna tjäns­ter är en välmå­ende perso­nal som räcker till för att utföra uppgif­terna. Äkta och omtänk­samma möten mellan dem som använ­der tjäns­ter och yrkes­ut­ö­varna är en viktig del av lyckade tjäns­ter. 

Bra ledar­skap och tydliga hand­lings­mo­del­ler, som även perso­na­len har möjlig­het att påverka, är en av de vikti­gaste förut­sätt­ning­arna för bra arbets­hälsa. Ledar­ska­pet måste  basera sig på den senaste kunska­pen och exper­ti­sen inom bran­schen. En välmå­ende och moti­ve­rad perso­nal utför sina uppgif­ter bättre, vilket även syns i tjäns­ter­nas kvali­tet och resul­tat. 

För att främja arbets­hälsa och före­bygga onödig belast­ning är det viktigt att varje anställd får foku­sera så väl som möjligt på arbets­upp­gif­ter som motsva­rar den egna kompe­ten­sen. Det är också viktigt att man får stöd i sina arbets­upp­gif­ter av chefer och kolle­gor.

Skulle det gå såhär:

 1. Vi satsar på bra ledar­skap, utveck­ling av hand­lings­sätt och uppmuntran av löne­sy­stem för att förbättra perso­na­lens arbets­hälsa och triv­sel på arbets­plat­sen. Perso­na­len måste belö­nas för sina bra presta­tio­ner både för att utveck­las själv och för arbets­mil­jöns utveck­ling.
 2. Vi ser till att de anställda inom välfärds­om­rå­dena får foku­sera på arbets­upp­gif­ter som motsva­rar deras kompe­tens. Vi grans­kar vid behov perso­na­lens arbets­för­del­ning.
 3. Vi gör särskilt social- och hälso­vårds­bran­schen mer lockande genom att exem­pel­vis utveckla utbild­ningar och yrkes­vä­gar samt genom att öka utbild­nings­an­ta­let inom hälso­vårds­bran­schen. 
 4. Vi erbju­der perso­na­len möjlig­he­ter till till­räck­lig tilläggs- och komple­ment­ut­bild­ning. 
 5. Vi rekry­te­rar även medar­be­tare som utbil­dats inom social-och hälso­vårds­bran­schen utom­lands ifrån. Vi säker­stäl­ler till­räck­liga språk­kun­ska­per och behärsk­ning av finländsk arbets­praxis för dem. Vi säker­stäl­ler att de bäst lämpade perso­nerna alltid väljs till social-, hälso­vårds- och rädd­nings­bran­schen.

Bond­för­nuft är en uråld­rig finländsk resurs som funge­rar i alla tider. Bond­för­nuf­tet har ingen geogra­fisk adress, inget post­num­mer. När det är som bäst korsar det regi­o­nala grän­ser med ljusets hastig­het. Det älskar lösningar, hatar det onödiga och viktig­hets­ma­keri. Det tror inte att en ny förvalt­ningsnivå förbätt­rar någon. Det vet att köerna inte förkor­tas av mer blan­ket­ter. 

Med hjälp av bond­för­nuft tende­rar saker att lösa sig, mycket plad­der förblir opladd­rat. En funge­rande omsorg och trygg­het kräver mer förnuft och hjärta, inte poli­tisk byrå­krati.

Mer innehåll i samma kategori

Skip to content