Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar

Inget välbe­fin­nande utan sunt bond­för­nuft

Nu om någon­sin behövs det berömda finländska bond­för­nuf­tet. För i välfärds­om­rå­desva­let är det frågan om samhälls­e­ko­nomi, hälsa och trygg­het – så stora saker att man riktigt skäms över denna evin­ner­liga social- och hälso­vårds­röra. Inte ett enda parti förtjä­nar stil­po­äng för  hur det gått till. Inte vi heller. 

Rege­ringen har beslu­tit sig för att “lösa” proble­met genom att bygga en ny, regi­o­nal förvalt­ningsnivå. Huruvida det ökar omsorg och trygg­het är ännu höljt i dunkel. Det verkar dock oroväc­kande tydligt att byrå­kra­tin och kost­na­derna går över styr.  Med andra ord kommer tjäns­terna inte närmare, köerna blir inte kortare och gamla männi­skor får inte mer av den omsorg de behö­ver.

Varje förnuf­tig finlän­dare förstår att ingen blir bättre och att brand­sä­ker­he­ten inte ökar genom att öka byrå­kra­tin och anta­let blan­ket­ter. 

Därför behövs bond­för­nuft. Bond­för­nuft är en uråld­rig finländsk resurs som funge­rar i alla tider. Det har ingen geogra­fisk adress, inget post­num­mer. Det till­för förstån­dets ljus dit där fikon­språ­ket  härs­kar. När det är som bäst korsar det regi­o­nala grän­ser med ljusets hastig­het. Det älskar lösningar, hatar det onödiga och viktig­hets­ma­keri. 

Om du tror på det finländska bond­för­nuf­tet, rösta på samlings­par­tiet. För vi vill att omsorg och trygg­het ökar och att onödig admi­nist­ra­tion mins­kar, oavsett anta­let nivåer som uppförs. För oss är det vikti­gaste att männi­skan, kunden och yrkes­ut­ö­va­ren är hand­lings­kraf­tig och välmå­ende.  

Därför är hjär­tat till höger – även i välfärds­om­rå­desva­let. 

SAMLINGSPARTIETS MÅL är ett Finland där männi­skor mår bra. Vi vill att männi­skor kommer smidigt under vård och att de begrän­sade resur­serna räcker till för den åldrande befolk­ning­ens behov. För att uppnå målet måste social-, hälso- och rädd­nings­tjäns­terna fungera  problem­fritt till­sam­mans. 

DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS att de som använ­der social- och hälso­vårds­tjäns­ter har möjlig­het att påverka tjäns­terna. För oss i samlings­par­tiet är det vikti­gaste att männi­skor får tjäns­ter precis då de behövs. Det har inte bety­delse för oss huruvida tjäns­terna till­han­da­hålls av välfärds­om­rå­den, före­tag eller före­ta­gare eller orga­ni­sa­tio­ner inom social- och hälso­vårds­sek­torn. 

FUNGERANDE TJÄNSTER skapas genom samar­bete  av en kunnig och välmå­ende perso­nal. Därför är det abso­lut  nödvän­digt att välfärds­om­rå­dena satsar på arbets­hälsa. Till exem­pel har man möjlig­het att förbättra både de anställ­das välbe­fin­nande och tjäns­ter­nas kvali­tet genom bra ledar­skap och nya hand­lings­sätt. 

EN RÖST TILL SAMLINGSPARTIET är också i det här valet en röst för ansvars­full ekono­misk hushåll­ning. Vi vill inte att finlän­dar­nas tjäns­ter lider, att skat­te­bör­dan växer eller att statens skuld­satt­het ökar på grund av välfärds­om­rå­de­nas dåligt skötta ekonomi. Samlings­par­tiet säger nej till land­skaps­skatt, eftersom den ound­vik­li­gen skulle leda till ökad inkomst­skatt för finländskt arbete.

UTAN EN HÅLLBAR EKONOMI skulle vi inte ha de allra nyaste kuvö­serna, värl­dens bästa cancer­vård eller kost­nads­fri tand­vård för alla barn och unga. När ekono­min är i skick och männi­skorna har arbete, räcker peng­arna till tjäns­terna som är viktiga för oss alla. 

1. Rösta på kortare köer, inte på hårdare förvalt­nings­mo­del­ler.

Vi tycker att det vikti­gaste målet med förny­el­sen av social- och hälso­vårds­tjäns­terna är att få männi­skor snab­bare från köerna till vården. 

Varje finlän­dare måste kunna lita på att man får den nödvän­diga hjäl­pen, vården och omsor­gen på båda inhemska språ­ken då det behövs. Samlings­par­tiet vill satsa särskilt på före­byg­gande tjäns­ter, eftersom ju tidi­gare man sköter om proble­men, desto mindre mänsk­liga och ekono­miska kost­na­der blir det. Utöver preven­tion är även reha­bi­li­te­ring och själv­stän­digt främ­jande av den egna hälsan, såsom till­räck­lig motion, en viktig del av helhe­ten. Att söka sig till tjäns­ter måste vara enkelt och smärt­fritt.

Samlings­par­tiet skulle  uppda­tera tjäns­terna till 2020-talet genom att nyttja infor­ma­tion, tekno­logi och arti­fi­ci­ell intel­li­gens allt mer. Infor­ma­tion måste röra sig smidigt i och mellan system. Man måste lära sig av tidi­gare, dåligt lyckade infor­ma­tions­systems­pro­jekt.  

Digi­tala och rörliga tjäns­ter är ett sätt att märk­bart förbättra hur smidigt man kommer under vård. Till exem­pel kan läka­res och sköta­res distans­mot­tag­ningar förenkla pati­en­ter­nas vardag, minska kost­na­der och öka männi­skors jämlik­het. Då man bygger infor­ma­tions­sy­stem för välfärds­om­rå­dena, måste man särskilt uppmärk­samma data­sä­ker­he­ten.

Såhär går vi vidare:

 1. Vi förbätt­rar tjäns­ter­nas till­gäng­lig­het och gör det smidi­gare att komma under vård genom att exem­pel­vis ta i bruk distans­mot­tag­ningar för social- och hälso­vårds­cen­tra­lerna i alla välfärds­om­rå­den.
 2. Vi förbätt­rar den rikstäc­kande till­gången till mental­vårds­tjäns­ter genom att verk­ställa en lagstad­gad tera­pi­ga­ranti. 
 3. Vi säker­stäl­ler till­räck­liga stöd­tjäns­ter till barn­fa­mil­jer för att under­lätta varda­gen och för att före­bygga beho­vet av hårdare barn­skydds­tjäns­ter.
 4. Vi satsar på kvali­te­ten hos hemvård, service­bo­ende och dygnetruntomsorg. Vi ingri­per effek­tivt i försum­mel­ser och andra miss­för­hål­lan­den i tjäns­terna.
 5. Vi fort­sät­ter att hålla elev­häl­sans psyko­log- och kura­tors­tjäns­ter nära i barnens och de ungas vardag. Vi erkän­ner även studen­ter som en av välfärds­om­rå­de­nas kund­grup­per.
 6. Vi förbätt­rar anhö­rig­vår­dar­nas ställ­ning och stöder dem i att orka. Vi erbju­der till­räck­ligt med stöd och tjäns­ter till de hemma­bo­ende med exem­pel­vis tjäns­te­sed­lar.
 7. Tjäns­terna måste redan från början göras hinders­fria och klar­språ­kiga och även till­gäng­liga för syn- och hörsel­ska­dade perso­ner samt med  hänsyn till åldrande männi­skors särskilda behov.
 8. Vi säker­stäl­ler att det finns hjälp att få med låg trös­kel för dem som lider av bero­ende, såsom miss­bruks- och spel­pro­blem.

2. Rösta på männi­skan, inte på en blan­kett.

Vi vill att de som använ­der social- och hälso­vårds­tjäns­ter i fram­ti­den ska ha större möjlig­he­ter att påverka tjäns­terna med hjälp av valfri­het. 

Vid behov måste man enkelt kunna byta tjäns­te­le­ve­ran­tör, om tjäns­terna av en eller annan orsak inte funge­rar. Männi­skors möjlig­het att välja sin egen tjäns­te­le­ve­ran­tör utma­nar välfärds­om­rå­dena att ordna tjäns­terna på ett högkva­li­ta­tivt och till­gäng­ligt sätt. Nya inno­va­tio­ner gällande bättre hand­lings­sätt skapas då det finns press på att utveckla dem. Den konti­nu­er­liga förbätt­ringen av tjäns­terna är fram­förallt en fördel för dem som använ­der tjäns­terna.

Vi i samlings­par­tiet litar på att det bästa slut­re­sul­ta­tet nås genom problem­fritt samar­bete mellan välfärds­om­rå­det, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Det har inte bety­delse vilken aktör som till­han­da­hål­ler tjäns­terna. För samlings­par­tiet är det vikti­gaste att man alltid får tjäns­ter då de behövs. 

Såhär sker det:

 1. Vi främ­jar männi­skors verk­liga möjlig­het att välja sina social- och hälso­vårds­tjäns­ter. Samti­digt stärks möjlig­he­ten att säker­ställa lokala tjäns­ter.
 2. Vi ger männi­skor en möjlig­het att påverka sina tjäns­ter genom att bland annat utvidga använd­ningen av tjäns­te­sed­lar och genom att utveckla FPA-ersätt­ningen för den privata sjuk­vår­den. Samlings­par­tiet godkän­ner inte nedmon­te­ringen av FPA-ersätt­ningen.
 3. Vi nytt­jar s.k person­lig budget i tjäns­ter för funk­tions­ned­satta och åldrande männi­skor, vilken kunden kan använda inom den över­enskomna ramen för att skaffa tjäns­ter som främ­jar hand­lings­för­må­gan och under­lät­tar varda­gen.  
 4. Vi över­va­kar kvali­te­ten hos tjäns­terna oavsett vem som till­han­da­hål­ler dem. Vi ingri­per effek­tivt i konsta­te­rade miss­för­hål­lan­den.

3. Rösta på hand­ling, inte på byrå­krati.

Få finlän­dare är stam­kun­der hos rädd­nings­tjäns­ten, men alla uppskat­tar att akut­vårds- och rädd­nings­tjäns­terna är snabbt och profes­sio­nellt till­gäng­liga när de behövs. Yrkes­ut­ö­varna inom rädd­nings­bran­schen är ofta de första som möter en person i behov av akut vård. 

Det är viktigt för oss att rädd­nings­tjäns­ter­nas ställ­ning är stark och att de inte hamnar i skug­gan av social- och hälso­vårds­tjäns­terna då välfärds­om­rå­dena byggs. Rädd­nings­tjäns­ter måste fort­sätt­nings­vis till­han­da­hål­las på ett högkva­li­ta­tivt och enhet­ligt sätt i hela Finland. Det är abso­lut nödvän­digt att rädd­nings­tjäns­tens hand­lings­be­red­skap och till­gången till hjälp säker­ställs såväl i städer som på lands­byg­den. 

Vi lovar att se till att rädd­nings­tjäns­tens resur­ser även i fort­sätt­ningen är till­räck­liga. Det är viktigt för samlings­par­tiet att rädd­nings­tjäns­ten inte blir en egen ö i orga­ni­sa­tio­nen av välfärds­om­rå­dena. Man måste nyttja rädd­nings- och akut­vårds­tjäns­ter­nas samar­bete på alla sätt. 

Vad om vi skulle göra såhär:

 1. Vi ser till att rädd­nings- och akut­vårds­tjäns­terna är snabbt och enhet­ligt till­gäng­liga i hela Finland med hjälp av till­räck­lig finan­sie­ring, utbild­ning och till­räck­liga perso­nal­re­sur­ser. 
 2. Vi till­han­da­hål­ler rädd­nings­tjäns­ter på ett högkva­li­ta­tivt och kost­nads­ef­fek­tivt sätt och säker­stäl­ler samti­digt profes­sio­nell kompe­tens och säker­het.
 3. Vi fördju­par samar­be­tet mellan social- och hälso­vårds­tjäns­terna och rädd­nings­tjäns­terna, så att tjäns­terna funge­rar problem­fritt för kunden. 
 4. Vi säker­stäl­ler avtals­brand­kå­rer­nas finan­sie­ring och verk­sam­hets­för­ut­sätt­ningar på de välfärds­om­rå­den som ska grun­das. 
 5. Vi tar hand om välfärds­om­rå­de­nas möjlig­het att förutse och förbe­reda sig inför stör­ningar och undan­tags­si­tu­a­tio­ner till­sam­mans med andra myndig­he­ter.

4. För ansvars­full ekonomi, mot slöseri.

Vi i samlings­par­tiet vill att tjäns­ter till­han­da­hålls på ett högkva­li­ta­tivt men samti­digt kost­nads­ef­fek­tivt sätt, så att de räcker till alla som behö­ver dem. 

Skat­terna kan inte höjas i all oänd­lig­het. Därför behövs det besluts­fat­tare som klarar av att förnya hand­lings­sät­ten så att man kan få till stånd mer och bättre med en begrän­sad mängd pengar. 

En funge­rande konkur­rens mellan tjäns­te­le­ve­ran­tö­rerna är ett sätt att förbättra kvali­te­ten och kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten även i social- och hälso­vårds­tjäns­terna. Därför måste man främja rätt­vis konkur­rens och funge­rande mark­na­der inom välfärds­om­rå­dena. Upphand­lingar måste verk­stäl­las  så att även mindre före­tag har möjlig­het att delta i konkur­ren­sen. Samti­digt måste man säker­ställa att det finns till­räck­lig upphand­lings­kom­pe­tens inom områ­dena.

Vi vill inte att den finländska beskatt­ningen ökar på grund av välfärds­om­rå­de­nas dåligt skötta ekonomi. Vi säger nej till en land­skaps­skatt, eftersom den ound­vik­li­gen skulle leda till en allt sträng­are inkomst­skatt.

Vi före­slår följande:

 1. Vi säker­stäl­ler ansvars­full ekono­misk hushåll­ning även inom välfärds­om­rå­dena, så att den stat­liga skuld­sätt­ningen kan mins­kas och att ökad beskatt­ning kan undvi­kas.
 2. Vi nytt­jar före­tag och orga­ni­sa­tio­ner i välfärds­om­rå­de­nas tjäns­ter för att öka kvali­te­ten och kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten hos tjäns­terna såväl i de faktiska social- och hälso­vårds­tjäns­terna som i stöd­tjäns­ter såsom lokal-, måltids- och städ­tjäns­ter. 
 3. Vi bygger välfärds­om­rå­dena så att resur­serna riktas mer mot tjäns­ter än mot admi­nist­ra­tion.
 4. Vi kräver full­stän­dig trans­pa­rens och öppen­het för kost­na­derna inom alla välfärds­om­rå­den. På så sätt kan man snab­bast ta i bruk de bästa och fram­gångs­ri­kaste hand­lingsmal­larna.
 5. Vi ger upp förbe­re­del­sen av en skild land­skaps­skatt, då exper­ter sagt att använd­ningen av en sådan mycket sanno­likt skulle leda till ökad inkomst­skatt.

5. Vem mår bra, om inte perso­na­len mår bra?

Vi vill att yrkes­ut­ö­varna inom social-, hälso­vårds- och rädd­nings­tjäns­ten orkar och trivs i sitt arbete. En förut­sätt­ning för högkva­li­ta­tivt till­han­da­hållna tjäns­ter är en välmå­ende perso­nal som räcker till för att utföra uppgif­terna. Äkta och omtänk­samma möten mellan dem som använ­der tjäns­ter och yrkes­ut­ö­varna är en viktig del av lyckade tjäns­ter. 

Bra ledar­skap och tydliga hand­lings­mo­del­ler, som även perso­na­len har möjlig­het att påverka, är en av de vikti­gaste förut­sätt­ning­arna för bra arbets­hälsa. Ledar­ska­pet måste  basera sig på den senaste kunska­pen och exper­ti­sen inom bran­schen. En välmå­ende och moti­ve­rad perso­nal utför sina uppgif­ter bättre, vilket även syns i tjäns­ter­nas kvali­tet och resul­tat. 

För att främja arbets­hälsa och före­bygga onödig belast­ning är det viktigt att varje anställd får foku­sera så väl som möjligt på arbets­upp­gif­ter som motsva­rar den egna kompe­ten­sen. Det är också viktigt att man får stöd i sina arbets­upp­gif­ter av chefer och kolle­gor.

Skulle det gå såhär:

 1. Vi satsar på bra ledar­skap, utveck­ling av hand­lings­sätt och uppmuntran av löne­sy­stem för att förbättra perso­na­lens arbets­hälsa och triv­sel på arbets­plat­sen. Perso­na­len måste belö­nas för sina bra presta­tio­ner både för att utveck­las själv och för arbets­mil­jöns utveck­ling.
 2. Vi ser till att de anställda inom välfärds­om­rå­dena får foku­sera på arbets­upp­gif­ter som motsva­rar deras kompe­tens. Vi grans­kar vid behov perso­na­lens arbets­för­del­ning.
 3. Vi gör särskilt social- och hälso­vårds­bran­schen mer lockande genom att exem­pel­vis utveckla utbild­ningar och yrkes­vä­gar samt genom att öka utbild­nings­an­ta­let inom hälso­vårds­bran­schen. 
 4. Vi erbju­der perso­na­len möjlig­he­ter till till­räck­lig tilläggs- och komple­ment­ut­bild­ning. 
 5. Vi rekry­te­rar även medar­be­tare som utbil­dats inom social-och hälso­vårds­bran­schen utom­lands ifrån. Vi säker­stäl­ler till­räck­liga språk­kun­ska­per och behärsk­ning av finländsk arbets­praxis för dem. Vi säker­stäl­ler att de bäst lämpade perso­nerna alltid väljs till social-, hälso­vårds- och rädd­nings­bran­schen.

Bond­för­nuft är en uråld­rig finländsk resurs som funge­rar i alla tider. Bond­för­nuf­tet har ingen geogra­fisk adress, inget post­num­mer. När det är som bäst korsar det regi­o­nala grän­ser med ljusets hastig­het. Det älskar lösningar, hatar det onödiga och viktig­hets­ma­keri. Det tror inte att en ny förvalt­ningsnivå förbätt­rar någon. Det vet att köerna inte förkor­tas av mer blan­ket­ter. 

Med hjälp av bond­för­nuft tende­rar saker att lösa sig, mycket plad­der förblir opladd­rat. En funge­rande omsorg och trygg­het kräver mer förnuft och hjärta, inte poli­tisk byrå­krati.

Mer innehåll i samma kategori

25.4.2024

Samlings­par­ti­ets EU valpro­gram 

Där EU finns, där finns möjlig­he­ter Samlings­par­ti­ets valpro­gram för EU-valet 2024 Ett star­kare själv­stän­digt Finland inom en stark Euro­pe­isk union

1.9.2022

Sture Fjäder ny ordfö­rande för Samlings­par­ti­ets svenska orga­ni­sa­tion

Sture Fjäder har valts till ny ordfö­rande för Samlings­par­ti­ets svenska riks­or­ga­ni­sa­tion Borger­lig Samling i Finland rf. Fjäder efter­trä­der Helsing­fors borg­mäs­tare

Skip to content