Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Efter histo­risk valfram­gång är Samlings­par­tiet näst­största partiet i Folk­tinget

Efter histo­risk valfram­gång är Samlings­par­tiet näst­största partiet i Folk­tinget

Publicerad:

Efter histo­risk valfram­gång är Samlings­par­tiet näst­största partiet i Folk­tinget

I samband med kommu­nal­va­let ordna­des också val till Svenska Finlands Folk­ting. För första gången i Folk­ting­ets histo­ria blev Samlings­par­tiet Folk­ting­ets näst­största parti. SDP har alltid tidi­gare varit andra största partiet efter svenska folk­par­tiet. Folk­tinget är parti­er­nas samar­bets­or­gan vars uppdrag är att främja den svensk­språ­kiga befolk­ning­ens rättig­he­ter.

  • Jag är mycket stolt över vårt valre­sul­tat. Det visar att Samlings­par­tiet verk­li­gen värde­sät­ter Finlands tvåsprå­kig­het och är redo att arbeta för att främja det, konsta­te­rar Samlings­par­ti­ets parti­sek­re­te­rare Kristi­ina Kokko.

Folk­ting­ets 75 leda­mö­ter utses i samband med kommu­nal­val så att fördel­ningen av leda­mots­plat­serna bestäms utifrån röste­ta­let för de svensk­språ­kiga och tvåsprå­kiga kandi­da­terna i kommu­nal­va­let. Samlings­par­tiet fick 24,9% av rösterna vilket bety­der 15 plat­ser. Ökningen är anmärk­nings­värd. I förra Folk­tings­va­let fick Samlings­par­tiet 6,29% av röster, det vill säga fyra plat­ser.

Samlings­par­tiet ersät­ter SDP som största partiet i Helsing­fors valkrets efter att tidi­gare ha varit det fjärde största partiet. Samlings­par­ti­ets ökade markant mäng­den röster även i Nyland.

  • Från parti­kans­li­ets sida har vi på ett nytt sätt uppmärk­sam­mat våra tvåsprå­kiga kandi­da­ter. Flera kandi­da­ter har gjort kampanj på båda inhemska. Jag är nöjd att Samlings­par­tiet hade många tvåsprå­kiga och svensk­språ­kiga kandi­da­ter och de gjorde ett fint val, konsta­te­rar Kokko.

Folk­tinget ger regel­bun­det utlå­tande gällande ären­den som berör språ­kiga rättig­he­ter bland annat till riks­da­gens utskott. Samlings­par­tiet vill speci­ellt under­stryka sin oro för rege­ring­ens social- och hälso­vårds­re­form.

  • I Samlings­par­tiet är vi mycket oroade över rege­ring­ens social- och hälso­vårds­re­for­men. Finan­sie­rings­mo­del­len är inte håll­bar, en ny admi­nist­ra­tiv nivå bidrar inte till refor­mens målsätt­ningar och det finns inte klar­het gällande hur refor­men påver­kar rättig­he­ten att få service på sitt moders­mål, under­stry­ker Kokko.

Folk­ting­ets presi­dium och styrelse väljs på Folk­ting­ets extra­ses­sion i augusti 2021.

Folk­ting­ets valre­sul­tat finns som bilaga till detta e-post­med­de­lande. Här finner man mera infor­ma­tion om Folk­tinget: https://folktinget.fi/sv/start/

Tilläggs­in­for­ma­tion:

Matilda af Häll­ström, poli­tisk sakkun­nig, 0400363132

Mer innehåll i samma kategori

17.8.2022

Petteri Orpo: Finland behö­ver en formel för till­växt

Det är väldigt viktigt för oss i Samlings­par­tiet att vara här på Åland. Åland är en viktigt del av Finland

1.2.2021

I samlings­par­tis­tiska kommu­ner ligger hjär­tat till höger

Alla partier menar väl. Det är väl ingen som skulle medve­tet ersätta välfärd med vanfärd? Vi alla är av den

Skip to content