Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Kuntavaalit 2021 / I samlings­par­tis­tiska kommu­ner ligger hjär­tat till höger

I samlings­par­tis­tiska kommu­ner ligger hjär­tat till höger

Publicerad:

Alla partier menar väl. Det är väl ingen som skulle medve­tet ersätta välfärd med vanfärd?

Vi alla är av den åsikt att det är bra att barn går i skolan, minnes­sjuka får hjälp och att istäl­let för att köa till hälso­cen­tra­len borde man få vård snab­bare. Det är få som inte håller med om fram­tida vint­rar ska vara snörika eller att gatorna ska vara trygga.

Den gemen­samma nämna­ren är alltså att man vill väl. De stora skill­na­derna finns i sätten att komma dit, eller oftare bris­ten på dem.

Att våga gräva djupt i den gemen­samma kassa­kis­tan är ingen lösning. Lösningen är snarare att arbeta för att kistan inte blir tom.

Därför måste ställa frågan: vem kan sköta våra gemen­samma ange­lä­gen­he­ter så att den gemen­samma kakan ska fort­sätta att växa, de gemen­samma peng­arna ska fort­sätta räcka till och servicen ska fort­sätta fungera?

Man måste först skapa det som ska delas innan man kan dela på det. Ett tomt kylskåp är tomt oavsett hur ofta man öppnar dörren.

Det är bekla­gans­värt många partier som inte inser det att kommu­nerna förtvi­nar utan en funge­rande ekonomi. Männi­skor flyt­tar bort, arbets­plat­ser och tjäns­ter försvin­ner. Lösningen är inte att fort­sätta dela när det inte finns något kvar att dela. Lösningen är inte helle­ro­änd­liga skat­te­höj­ningar. Man bör nämli­gen komma ihåg att det är kommu­nin­vå­nar­nas pengar som kommu­nerna till sist och slut­li­gen använ­der.

Utan en håll­bar ekonomi skulle vi inte ha värl­dens bästa skola, funge­rande hälso­vård eller bra kollek­tiv­tra­fik. Utan männi­skor och före­tag som arbe­tar, skapar nytt, tar steget in i det osäkra och sträc­ker sig efter stjär­norna skulle vi ha varken asfalt på vägarna eller bibli­o­teks­bus­sar eller festi­va­ler.

Ekva­tio­nen är egent­li­gen enkel: när männi­skorna i kommu­nen har förut­sätt­ningar för ett gott liv slår kommu­nens hjärta friskt, ekono­min är robust och det skapas arbete och arbets­plat­ser. Då finns det något att dela, så att man kan upprätt­hålla god service samt ta hand om säker­he­ten, triv­seln, miljön och fritids­ak­ti­vi­te­ter.

Samlings­par­ti­ets poli­tik är den mest humana möjliga. Den består inte enbart av vackra ord och önske­mål – den skri­der till verket för att verk­li­gen göra gott.

Hjär­tat ligger därför till höger.

Vi säger ja till en robust kommu­nal ekonomi, god köpkraft hos männi­skorna, fram­gångs­rika före­tag och håll­bar utveck­ling

Det är bara kommu­nens invå­nare och före­tag som gör den egna kommu­nen till en bättre plats, ingen annan. Möjlig­he­terna ligger i våra händer.

Förny­else börjar med att man oftare säga ja.

Ja till nya tankar och inve­ste­ringar. Ja till entre­pre­nör­skap, nya arbets­plat­ser och den livs­kraft de för med sig.

Vi frågar inte hur vi kan förhindra saker. Vi frågar hur vi kan möjlig­göra dem. Kommu­nens livs­kraft föds inte ur en central­för­valt­ning, den växer ur lokala före­tag och före­ningar – männi­skor­nas egna akti­vi­te­ter.

Samlings­par­tiet ser till att kommu­nen inte tvinar bort. Vi tar kraft­tag för att det ska löna sig att arbeta, driva före­tag och inve­stera i fram­ti­den i kommu­nen. Vi är en samar­bets­part­ner och en garant för att kommu­nen har en fram­tid.

ist och slut­li­gen hand­lar det alltid om att välfärd måste först byggas upp innan man kan dela den. Hjär­tat är ligger därför till höger.

Den kommu­nala ekono­min ska skötas som den egna ekono­min. Skul­derna ska beta­las av, man kan inte spen­dera mer än man tjänar, man sparar för sämre tider och man inve­ste­rar i fram­ti­den. Vi accep­te­rar inte en vidlyf­tig ekono­mi­för­valt­ning där man igno­re­rar de egent­liga proble­men eller låter bli att försöka förbättra saker.

Och om – tyvärr allt oftare, när – det blir svåra tider söker vi en lösning så att vi kan ändra utveck­lingen rikt­ning. Ekono­min kan inte balan­se­ras genom att gräva allt djupare i kommu­nin­vå­nar­nas fickor. Vi motsät­ter oss en höjning av kommu­nal­skat­ten.. Beskatt­ning av arbe­tet i Finland har nått sin gräns. Beskatt­ningen kan inte skru­vas upp ytter­li­gare. Man ska istäl­let kunna produ­cera tjäns­ter på ett smar­tare och mer effek­tivt sätt.

Samlings­par­tiet anser att männi­skorna så långt som möjligt ska själv få bestämma över hur de använ­der sina pengar. Vårt mål är att kommu­nal­skat­ten i Finlands kommu­ner inte ska höjas under full­mäk­ti­ge­pe­ri­o­den. Vi vill sätta stopp för dolda kommu­nal­skat­ter och ökade levnads­kost­na­der. En årli­gen åter­kom­mande höjning av avfalls­av­gif­ter, elöver­fö­rings­av­gif­ter, vatten­av­gif­ter eller andra avgif­ter får inte vara ett sätt att lappa och laga dålig kommu­ne­ko­nomi. Först ska man alltid försöka förbättra produk­ti­vi­te­ten och konkur­rens­kraf­ten.

Det är före­tag som skapar arbete och välfärd. Samlings­par­tiet är Finlands före­ta­gar­vän­li­gaste parti. Vi vill att alla kommu­ner ska bli före­ta­gar­vän­liga. Kommu­ner­nas centrala uppdrag är att främja möjlig­he­ter för före­ta­gare.

Kommu­ner behö­ver inte vara åskå­dare som bara betrak­tar före­ta­gens levnads­vill­kor. Kommu­ner kan genom sitt agerande bidra till att före­ta­gen frodas. Vi vill att kommu­nala beslut alltid ska beakta konse­kven­serna för före­ta­gare, och när kommu­ner erbju­der tjäns­ter ska kommu­nen lyssna på före­ta­gen: om ett före­tag kan bevisa sig kunna produ­cera en kommu­nal tjänst med högre kvali­tet eller till en lägre kost­nad, ska tjäns­te­pro­duk­tio­nen öppnas upp för konkur­rens.

Vi vill att också små och medel­stora före­tag ska ha möjlig­het att delta i upphand­lingar. Upphand­lingar ska delas upp i lämp­liga delar. Verk­sam­he­ten för kommu­nalt ägda bolag ska med undan­tag av stra­te­giska funk­tio­ner begrän­sas till områ­den där det inte finns någon funge­rande mark­nad.

Det skapas mer arbete när den som söker arbete hittar den som erbju­der arbete. Det är kommu­ner­nas uppgift att hjälpa dem som av någon orsak har svårt att få arbete. Arbets­lösa ska inte bollas mellan olika instan­ser. Istäl­let är det kommu­nens uppgift att genom­föra åtgär­der som faktiskt har påver­kan. Detta är bara möjligt när man har täta kontak­ter med före­tag och läro­an­stal­ter, och när före­ta­gen får vara med och lösa proble­men.

Vid stads­pla­ne­ring ska man se till att kommu­nen erbju­der möjlig­he­ter till olika former av boende och fritids­ak­ti­vi­te­ter, samt alltid ett till­räck­ligt utbud av före­tagstom­ter. Vi vill att stads­pla­ne­ringen samt byggande av bostä­der sker på mark­nads­vill­kor. Vi litar på att männi­skor i huvud­sak agerar ratio­nellt utan stränga och detal­je­rade normer.

Stads­pla­ne­ring får inte fastna i byrå­kra­tins djungel. En tids­ga­ranti för hand­lägg­ning ska fast­stäl­las för myndig­he­ter­nas till­stånds­han­te­ring. Om en kommu­nin­vå­nare eller ett före­tag inte får sin till­stånds­an­sö­kan prövad inom utsatt tid och om det inte finns något uppen­bart juri­diskt hinder för att bevilja till­stån­det ska till­stån­det bevil­jas auto­ma­tiskt. Kommu­nerna bör också satsa på att minska admi­nist­ra­tiva bördor och byrå­krati.

Samlings­par­tiet säger ja till att söka modiga lösningar till vår tids svåraste problem. Klimat­för­änd­ringen är en global fråga, men det konkreta arbe­tet görs ofta lokalt i kommu­ner och städer. Samlings­par­tiet vill behålla en ren natur med hög mång­fald för fram­tida gene­ra­tio­ner. Närsko­lan ska värmas upp med jord­värme istäl­let för olja. Kol ska ersät­tas med lågut­släpp­se­nergi. Avfallså­ter­vin­ningen ska byggas på de senaste inno­va­tio­nerna. Trafik­ut­släp­pen ska mins­kas på ett smart och effek­tivt sätt. Avlopps- och dagvat­ten ska rengö­ras bättre än nu.

Vi tror att utbild­ning lönar sig: grund­sa­kerna ska fixas och vi sätter stopp för utan­för­skap och mobb­ning

Kuten presi­dentti Barack Obama sanoi, Suomessa köyhim­män­kin perheen lapsi käy maail­man parasta koulua. Vi finlän­dare är med orsak stolta över våra skolor. Högkva­li­ta­tiv utbild­ning kräver till­räck­liga resur­ser. Dessa resur­ser kan endast garan­te­ras av en välfun­ge­rande ekonomi. Därför ligger hjär­tat även denna gång till höger.

Hjär­tat som ligger till höger har alltid slått för bild­ning. Genom utbild­ning kan alla förändra både sitt liv men även också värl­den. En utbild­ning som ser indi­vi­dens styr­kor och får dem att blomstra ger en gedi­gen grund för ett gott liv i en förän­der­lig värld.

Vi vill ha mer skola i skolorna Det inne­bär inte ett åter­vändo till det förflutna, utan en förstärk­ning av det som funge­rar väl i skolorna. Det hand­lar om mycket grund­läg­gande saker: mera tid, det vill säga läro­tim­mar, uppskat­tade yrkes­män­ni­skor och inlär­nings­vil­liga elever, samt en skola där ingen behö­ver känna sig rädd. Vi kräver att skolut­rym­mena inte utgör en hälso­risk och de ska vara trygga.

Vårt mål är att kommu­nen ska kunna erbjuda fler vecko­tim­mar än natio­nella mini­mi­ni­vån. På så sätt kan eleverna erbju­das exem­pel­vis ett brett utbud av språk och valbara ämnen. Några befint­liga ämnen kan också få flera timmar, exem­pel­vis moders­må­let, mate­ma­tik eller gymnas­tik. Med till­räck­liga lärar­re­sur­ser tryg­gar man en låg trös­kel till stöd i rätt tid för de som är i behov av det.

Vi litar på lärarna. Vi anser att skolorna kan göra ett effek­tivt arbete endast när lärarna har möjlig­het och frihet att koncen­trera sig på bra under­vis­ning. Eleverna ska i sina skolor kunna lära sig och lärarna ska kunna under­visa – utan rädsla och oro. Vi vill göra allt som krävs för att utrota skol­mobb­ning. Man ska ingripa vid vartenda fall av skol­mobb­ning och vid behov vidta ytter­li­gare åtgär­der.

Skolav­hopp och utan­för­skap är fort­fa­rande olösta problem. Rege­ring­ens läro­plikts­pro­jekt löser inte dessa problem. Samlings­par­tiet tror inte på tvång. Elever som saknar moti­va­tion stan­nar inte kvar i skolan. Samlings­par­tiet vill säker­ställa att alla ungdo­mar har grund­läg­gande läse-, räkne- och soci­ala färdig­he­ter efter grund­sko­lan.

Vi anser att stöd och hjälp ska riktas till de elever som är i behov av det. En förläng­ning av läro­plik­ten hotar att ta resur­ser från utbild­ning­ens inne­håll och det indi­vi­du­ella stödet till eleverna.

Var och en ska hitta sin egen väg efter grund­sko­lan, oavsett om den går mot akade­mi­top­pen eller prak­tiskt yrkes­ar­bete. Samlings­par­tiet tror på ett mångsidigt samar­bete. För att före­tag ska fort­sätta ha till­gång till kompe­tenta yrkes­män­ni­skor, och för att flitiga männi­skor ska fort­sätta ha arbete, behövs det en dialog mellan de olika aktö­rerna.

Finland var en tydlig etta i den inter­na­tio­nella PISA-jämfö­rel­sen är 2006. Vi var världs­bäst på natur­ve­ten­skap och mate­ma­tik, och näst­bäst på läskun­ska­per. Vi är fort­fa­rande i världs­top­pen, men inte längre bäst. Detta har varit en sjun­kande trend hela årtion­det.

Samlings­par­tiet vill ha till­baka Finland som etta i under­vis­ningsjäm­fö­rel­serna. Vi vill att den sjun­kande tren­den ska avbry­tas, att de svagaste eleverna ska med och att varje ungdoms indi­vi­du­ella talang ska beak­tas.

Vi har en stark tro på att grun­den för goda kunska­per läggs redan i barn­do­men. Barnens delta­gande i försko­le­pe­da­go­gi­ken ska upp på den nordiska nivån. Det är lättare att förstärka sina kunska­per som barn än att rätta till bris­ter som vuxen.

År 2021 inleds ett försök med tvåå­rig försko­le­un­der­vis­ning med ca 10 000 delta­gande barn. Till försko­le­un­der­vis­ningen upprät­tas läro­pla­ner, vilka syftar till att förstärka barnens kunska­per på ett ålders­lämp­ligt sätt. Vi vill införa tvåå­rig försko­le­un­der­vis­ning för barni hela Finland, så att alla har till­räck­liga kunska­per redan när skolan börjar.

Vi vill att männi­skor ska få vård istäl­let för att köa: vi tror på kommu­ner­nas och männi­skor­nas valfri­het - vi motsät­ter oss en land­skaps­re­ge­ring

Land­skaps­by­rå­krati botar inga sjuk­do­mar. Välvilja biter inte på bostads­lös­het. Vackra ord mins­kar inte beho­vet av barn­skydd. Dekla­ra­tio­ner inne­bär inte fler skötare. Den mest humana poli­ti­ken består inte enbart av vackra ord, den består också av vackra gärningar. Hjär­tat ligger därför till höger.

Vi i Samlings­par­tiet vill att tjäns­terna ska fungera bättre. Det vikti­gaste för oss är att varje indi­vid ska få den hjälp man behö­ver, mår bra och kan påverka sitt liv. Det är därför vi tror på den största möjliga valfri­he­ten. Det vikti­gaste för oss är alltså inte huruvida det är en offent­lig aktör, ett samfund eller ett före­tag som produ­ce­rar tjäns­terna, utan att man faktiskt kan utnyttja dem.

Vi ger bättre till­gång till vård och ökar valfri­he­ten genom att ta i bruk en ännu bredare och nu obli­ga­to­risk tjäns­te­se­del, och en person­lig budget för perso­ner med funk­tions­ned­sätt­ningar. Vi tar aktivt i bruk digi­tala tjäns­ter och bästa praxis som man kommit fram till i kommu­ner, med vilka produk­ti­vi­te­ten ökar. Vårt hjärta klap­par inte för byrå­krati, utan för friska männi­skor som mår bra.

Samlings­par­tiet vill åtgärda proble­men i social- och hälso­vårds­tjäns­terna på basis av det nuva­rande syste­met utan land­skap. Land­skaps­mo­del­len inne­bär bara nya problem. Vi motsät­ter oss abso­lut land­skaps­be­skatt­ning, eftersom det skulle också inne­bära en högre beskatt­ning av arbete.

Kommu­ner och kommu­nalt samar­bete är det bästa sättet att ordna tjäns­ter även i fram­ti­den. När kommu­nerna samar­be­tar får man till­räck­ligt med befolk­nings­un­der­lag för effek­tiva tjäns­terna av hög kvali­tet. Då stan­nar besluts­mak­ten i lokala händer.

Rege­ring­ens plane­rade land­skaps­mo­dell skapar en ny regi­o­nal inkomst­för­del­nings­au­to­mat, förstär­ker beskatt­ningen och ökar avstån­det mellan service­ut­bu­det och männi­skorna. Land­skaps­mo­del­len medför ökad byrå­krati och flyt­tar besluts­mak­ten från kommu­ner­nas och städer­nas full­mäk­tige till social- och hälso­vårds­mi­ni­s­te­riet. Den skro­tar städer­nas förmåga att inve­stera i fram­ti­den, såsom skolor, infra­struk­tur eller fritids­ak­ti­vi­te­ter.

stäl­let för att stå i kö ska männi­skan få vård. Vi vill förstärka vård­ga­ran­tin på hälso­cen­tra­ler och i mental­vårds­tjäns­ter från tre måna­der till en månad. Vi vill halvera vård­ga­ran­tin från sex måna­der till tre måna­der när det gäller att inleda sjuk­hus­vård och munvård. Man ska få vård inom en månad, helst snab­bare. Om man inte får service inom utsatt tid ska kunden erbju­das en tjäns­te­se­del, med vilken kunden kan själv välja vård­pro­du­cent. När man får vård tidigt mins­kar beho­vet av tyngre vård.

Vi vill­ut­veckla digi­tala social- och hälso­vårds­tjäns­ter. Vi vill att man ska kunna använda en appli­ka­tion för att beställa tid för tand­vård också inom den offent­liga vården, att man ska kunna träffa sin läkare på distans­mot­tag­ning eller få labo­ra­to­ri­e­re­sul­tat till sin mobil.

Före­byg­gande åtgär­der och tidigt ingri­pande är den bästa soci­al­tjäns­ten. Varje person som fångas upp och får hjälp till­räck­ligt tidigt är en seger, både mänsk­ligt och ekono­miskt.

Särskilt barn ska skyd­das och hjäl­pas innan proble­men blir kompli­ce­rade och mång­fal­diga. Barn och famil­jer ska få hjälp så snart beho­vet uppstår. Värl­dens bästa rådgiv­nings­sy­stem uppmärk­sam­mar varje barn och familj. Trös­keln till famil­je­tjäns­ter ska vara låg, och öppen­vår­den ska ha till­räck­ligt med resur­ser. Utöver kommu­nala beslut ska lagarna ge barn­skyd­det till­räck­liga befo­gen­he­ter för arbe­tet. Barn­skydds­an­stal­terna ska kunna sätta till­räck­liga grän­ser för ungdo­mar.

Vi förverk­li­gar också tera­pi­ga­ran­tin. Alla som lider av problem med den mentala hälsan ska få till­räck­lig vård och behand­ling i ett tidigt skede innan det uppstår allvar­liga problem.

Männi­sko­vär­det försvin­ner inte när man blir pensio­när. Seni­o­rer är aktiva aktö­rer, inte enbart tjäns­te­bru­kare. I många kommu­ner utgör seni­o­rer en bärande kraft när det gäller exem­pel­vis frivil­lig­verk­sam­het eller som stor­kon­su­men­ter av kultur. I livs­kraf­tiga samlings­par­tis­tiska kommu­ner har seni­o­rer ett brett utbud av fritids- och rekre­a­tions­ak­ti­vi­te­ter – det håller också ensam­he­ten på avstånd. Det är viktigt även för seni­o­rer att kommu­nal­skat­ten och service­av­gif­terna håller sig på en mått­lig nivå, då har man pengar över till annat.

Det samlings­par­tis­tiska hjär­tat klap­par för ålder­do­men – man kan ha ett rikt och full­vär­digt liv hela vägen. Seni­o­rer ska få all form av stöd när det kommer till funk­tions­för­må­gan. Att få bo hemma är en human och klok lösning, om man klarar sig själv och önskar bo hemma. Vi vill satsa på att männi­skorna ska ha så många friska levnadsår som möjligt, och att man ska klara sig hemma så bra som möjligt. Närstå­en­de­vår­dare – de som vårdar andra – ska få stöd i form av exem­pel­vis till­räck­ligt många lediga dagar.

Reha­bi­li­te­ring får inte till­räck­ligt med uppmärk­sam­het i Finland. En fallo­lycka inne­bär inte att man aldrig mera kan resa sig med egna kraf­ter. I samlings­par­tis­tiska kommu­ner finns det plat­ser där man kan vårda sina kraf­ter och muskel­kon­di­tion till­sam­mans med andra – motionspar­ker och motions­ba­nor med belys­ning. Före­byg­gande motion är ett utmärkt sätt att få fris­kare levnadsår. Samti­digt mins­kar beho­vet av tyngre äldre­ser­vice. Samti­digt mins­kar beho­vet av tyngre äldre­ser­vice.

Ingen­ting kan ersätta en annan människas blick eller hand­be­rö­ring. Vi före­drar perma­nenta vårdre­la­tio­ner inom hemvår­den. Det är viktigt att få träffa samma skötare så ofta som möjligt. Inom effek­ti­ve­rat service­bo­ende kan den mänsk­liga faktorn inne­bära exem­pel­vis en hemlik­nande boen­de­miljö. När man vill gå ut i parken för att lyssna på vårens första koltrast får det inte bli inställt därför att ingen kan följa med.

Kvali­te­ten inom äldre­ser­vicen ska hela tiden följas upp. Vi skulle införa flera oanmälda inspek­tio­ner inom både privata och offent­liga vård­hem.

Social- och hälso­tjäns­terna skulle inte kunna fungera en enda dag utan kunnig och enga­ge­rad perso­nal. Vi skulle införa flera studie­plat­ser för utbild­ningar inom social- och hälso­vår­den. Vi skulle garan­tera yrkes­ut­bil­dade männi­skor inom social- och hälso­vår­den möjlig­het till till­räck­lig komplet­te­rande utbild­ning. Vi skulle satsa på ett gott ledar­skap. Bra ledning ser till att perso­na­len har möjlig­het att koncen­trera sig på det arbete man är kompe­tent för.

Varje hemlös ska få ett hem. För att nå dit ska hyres­bo­stä­der med offent­ligt stöd i högre grad än idag riktas till hemlösa, samti­digt som soci­al­ar­be­tet förstärks. Vårt mål är att utrota hemlös­he­ten i Finland under nästa full­mäk­ti­ge­pe­riod.

Små saker är stora för oss: vi ser till att natursti­gar, simhal­lar och sommar­teat­rar är i gott skick

Det finns de som foku­se­rar på att klaga över allt som är fel. Och sedan finns det de som kavlar upp ärmarna och löser proble­men. För oss i Samlings­par­tiet är små och stora välfun­ge­rande saker en garant för en välfun­ge­rande vardag. Det är en hjär­te­sak för oss att ta tjuren vid hornen och lösa proble­men. Hjär­tat ligger som sagt till höger.

Vad är det som gör att livet verk­li­gen funge­rar? En motions­bana med belys­ning? Välfun­ge­rande buss­tid­ta­bel­ler? En plats i daghems­plats nära hemmet? Klip­porna i skogen intill? Simhal­lens förlängda öppet­ti­der? Chat-tids­be­ställ­ning för tand­kon­troll? Prak­tiska sned­par­ke­rings­plat­ser intill handels­ga­tan? En trygg skol­resa?

Ofta är det förvå­nans­värt små saker som gör att varda­gen funge­rar. De vari­e­rar också bero­ende på var man bor. En välfun­ge­rande vardag ser olika ut på olika håll i landet, och till och med i olika delar av en och samma stad. Varje kommun i Finland ska ha som mål att ha värl­dens mest välfun­ge­rande vardag.

I en bra kommun är statio­nerna, gatorna och parkerna trygga för alla, dygnet runt. Inom stads­pla­ne­ringen ska man mera än tidi­gare beakta trygg­he­ten i varda­gen: till­räck­lig belys­ning, trygga över­gångs­stäl­len och mins­kad skad­lig segre­ge­ring. Kommu­nens egen trygg­hets­per­so­nal inom rädd­nings­ver­ket och akut­sjuk­vår­den ska ha goda arbets­för­ut­sätt­ningar. Kommu­nerna ska föra en aktiv dialog med poli­sen och andra säker­hets­myn­dig­he­ter. Man ska reagera snabbt på tysta varnings­sig­na­ler.

Rörel­se­fri­he­ten är en grund­läg­gande mänsk­lig rättig­het. Männi­skor rör sig för att det är roligt och nyttigt – till arbe­tet, fritids­ak­ti­vi­te­ter, dagi­set, skolan, eller varför inte till släk­tingar. Rörlig­he­ten bör fungera smidigt i varje kommun. En egen bil är en nödvän­dig­het för de flesta i Finland. Det behövs också välfun­ge­rande kollek­tiv­tra­fik och goda förut­sätt­ningar för fotgäng­are och cyklis­ter. Detta ökar också drag­nings­kraf­ten för plat­sen.I fram­ti­dens trafik ska man samordna mins­kande utsläpp och smidig rörlig­het. Ett förnuf­tigt mål är inte en minsk­ning av rörlig­he­ten och bilis­men, utan en minsk­ning av utsläp­pen. Vi stöd­jer inte vägtul­lar, som finlän­dare skulle behöva betala utöver de redan höga skat­terna.

Livet i en samlings­par­tis­tisk kommun är aktivt. Männi­skorna rör på sig och ägnar sig åt fritids­ak­ti­vi­te­ter. Kommu­nen erbju­der ramarna: motions­ba­nor, skid­spår, vak och natursti­gar. Helst ska detta ske i ett levande och öppet samar­bete med före­ningar och samfund.

Det händer saker i en levande kommun. På kommun­går­den samlas man inte bara för uppbåd, och det finns många initi­a­tiv i ett levande före­nings­liv. Varje barn garan­te­ras en hobby genom en hobby­ga­ranti. I städerna syns kultu­ren föru­tom i högkva­li­ta­tiva kulturin­sti­tu­tio­ner, också i stads­bil­den. Vid plane­ring av nya områ­den och nybyg­gen ska man från första början ha med konst som gläder kommu­nin­vå­narna.

Det hand­lar om vilja och förmåga. Det hand­lar om de kommu­nala besluts­fat­tar­nas och tjäns­te­män­nens vilja att göra mera samt om ett välfun­ge­rande system. Vi lovar att vara intres­se­rade och däri­ge­nom bidra till akti­vi­te­ter. Vi vill att kommu­nerna ska lära sig agera i en förän­der­lig värld.. Det räcker inte med att medde­lan­den om beslut offent­lig­görs på nätet och fästs på kommu­nens anslags­tavla. Varje kommun ska ha ett system för åter­kopp­ling som verk­li­gen funge­rar. Med dess hjälp kan man i kommu­nen lösa varda­gens problem. Om en lampa brun­nit ut byter man ut den. Om en sopkorg är full tömmer man den. En bra kommun finns med i männi­skor­nas vardag - reage­rar på och löser proble­men.

---

Detta kommu­nal­vals­pro­gram har godkänts av Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse, och det pekar ut rikt­lin­jerna för vad som ska beto­nas i kommu­nal­va­let samt tar ställ­ning till centrala kommu­nal­po­li­tiska frågor, och riks­po­li­tiska nyckel­frå­gor som berör kommu­nerna. Därmed besva­rar program­met frågan om vad Samlings­par­tiet anser vara särskilt viktigt just nu, i detta kommu­nal­val. Samlings­par­tiet godkände vid sin parti­stämma hösten 2020 ett omfat­tande målsätt­nings­pro­gram där vi drar upp rikt­lin­jer inom ett brett spann för frågor i olika poli­tiska sekto­rer. Rikt­lin­jerna i målsätt­nings­pro­gram­met finns på adres­sen: https://www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020/

Mer innehåll i samma kategori

17.8.2022

Petteri Orpo: Finland behö­ver en formel för till­växt

Det är väldigt viktigt för oss i Samlings­par­tiet att vara här på Åland. Åland är en viktigt del av Finland

2.3.2021

Национальная коалиция

Национальная коалиция - это правоцентристская партия Финляндии, которая ставит своей задачей развитие страны как открытого общества на основе свободной социальной

Skip to content