Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
98

Ilkka-Petri Väli­talo

Erikoislääkäri

Olen 36-vuotias rovaniemeläi­nen erikois­lääkäri. Päivä­työnäni työter­veyshuol­lon erikois­lääkärinä hoidan ihmis­ten terveysongelmia ja edis­tän paikallis­ten yritys­ten kanssa työkykyyn ja -turval­lisu­u­teen liit­tyviä asioita. Toimin myös Lapin hyvin­voin­tialueen alue­hal­li­tuk­sessa. Tykkään olla paita hiessä juok­se­massa, hiihtämässä ja pelaa­massa. Toisaalta pötkötellen ja lukien. Olen ensisi­jais­esti lääkäri, joka on pere­htynyt työhön ja yhteiskun­nan toim­intaan, enkä ole täysin “poli­tikoitunut”. Tämän vuoksi uskon pystyäni tuomaan suoma­laiseen päätök­sen­tekoon uutta ja raikasta näke­mystä.

Donate

Skip to content