Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
90

Antti Kaar­lela

Yrittäjä

Kolme vaali­tee­mani: 1. Työn tekem­i­nen on hyvin­voivan yhteiskun­nan edel­ly­tys. Työn­tekemisen tulee olla teki­jälleen myös kannat­tavaa. Käteen jäävän palka­nosu­u­den tulee kasvaa, jotta ihmi­nen voi itse päät­tää mihin työnsä hedelmät haluaa käyt­tää. Työpaikat syntyvät kehit­tyvistä ja hyvin­voivista yrityk­sistä, joten niiden toim­intaedel­ly­tyk­set tulee turvata. 2. Vakaa talous on kaiken toimin­nan perusta. Emme voi elää jatku­vasti velaksi. Talouskasvulla voidaan rahoit­taa osa nyky­isin ylisu­urista julk­i­sista menoista. Tarvit­semme myös menokuria, jotta voimme elää niillä varoilla, jotka suoma­laiset pystyvät tekemään työllä ja yrit­tämisellä. En kannata veronko­ro­tuk­sia. 3. Siir­rymme Natoon. Meidän tulee olla akti­ivi­nen osa puolus­tus­li­it­toa ja muis­taa samalla hoitaa oma tont­timme. Reservin koulut­ta­mi­nen on todella tärkeä asia. Tieduste­lu­toim­inta ja rajavalvonta tulee olla kunnossa. Jengiy­tymis-kehi­tys tulee saada aisoi­hin. Poli­isien määrän korot­ta­mi­nen Kokoomuk­sen tavoite­ta­solle on tärkeää.

Donate

Skip to content