Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
95

Terhi Salmela

Sosionomi

Olen ammatil­tani lähi­hoitaja, hieroja, eläi­navusteinen valmen­taja ja sosionomi. Työkoke­musta kertynyt varhaiskas­vatuk­sesta, lasten­suo­jelun perhetyöstä, aikuis­sosi­aal­i­työstä ja työl­lisyys­palveluista, yrit­täjäkoke­musta kertynyt 21-vuotta. Työsken­te­len Lapin hyvin­voin­tialueella, työl­listämisyk­sikössä yksilövalmentajana/​sosiaaliohjaajana. Harras­tan moot­toripyöräi­lyä, metsästystä ja liikun­taa, toimin myös kuntonyrkkeily­oh­jaa­jana. Maan­puo­lus­tus­naisiin liityin 2022. Omaan korkean työmoraalin ja asioita vien eteen­päin lempeän lujalla otteella.

Donate

Skip to content