Kokoomus.fi / Kokoomus alueellasi / Kokoomus Savo-Karjalassa / Ville Blom järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi

Ville Blom järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi

Julkaistu:

Puolue­joh­don avus­ta­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä vuodesta 2016 työs­ken­nel­lyt Ville Blom, 25, on siir­ty­nyt Savo-Karja­lan Kokoo­muk­sen järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi.

Järjes­tö­koor­di­naat­to­rin toimen­ku­vaan kuulu­vat mm. järjes­tö­toi­min­nan koor­di­noi­mi­nen, tuke­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen sekä piiri­jär­jes­tön vies­tin­tään, poliit­ti­seen valmis­te­luun ja kunta­vaa­li­val­mis­tau­tu­mi­seen liit­ty­viä tehtä­viä.

– Olen todella ilah­tu­nut mahdol­li­suu­desta palata Kuopioon/Itä-Suomeen ja moti­voi­tu­nut vaih­teeksi paikal­li­seen ja alueel­li­seen poli­tiik­kaan ja puolue­toi­min­taan liit­ty­vistä tehtä­vistä. Savo-Karja­lassa on erin­omai­nen kokoo­mus­po­rukka, johon on ilo liit­tyä. Lähdemme ilman muuta voit­ta­maan tule­via kunta­vaa­leja, Maanin­galta kotoi­sin oleva ja aiem­min myös kunnan­val­tuu­tet­tuna toimi­nut Ville toteaa.

Savo-Karja­lassa on erin­omai­nen kokoo­mus­po­rukka, johon on ilo liit­tyä

Kokoo­mus aloit­taa Savo-Karja­lassa järjes­tel­mäl­li­sen kunta­vaa­li­val­mis­tau­tu­mi­sen kulu­van syksyn aikana. Ehdo­ka­sil­moit­tau­tu­mi­nen on jo avattu puolu­een netti­si­vu­jen kautta.

Lisä­tie­toja

Eeva-Liisa Perki-Latva­niemi
Toimin­nan­joh­taja
050 567 0170

Ville Blom
Järjes­tö­koor­di­naat­tori
040 723 7767
ville.blom@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.10.2019

Blogi: Sari Raas­sina – Kokoo­muk­sen Raas­sina vastaa keskus­talle: Kokoo­mus uudis­taa Suomea yhdessä kaupun­kien ja kuntien kanssa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Raas­sina vastaa keskus­tan vara­pu­heen­joh­ta­jan Hanna-Kaisa Heik­ki­sen esit­tä­miin väit­tei­siin. Kokoo­muk­sen eilen julkais­tussa sote-ratkai­­sussa lähtö­koh­tana on suoma­lais­ten

24.10.2019

Blogi: Timo Elo – Fago­tista Figa­ron häihin

Fagotti on puhal­lin­soi­tin, kertoi Trivial Pursui­tin vastaus­kortti vuosia sitten. Peli­ka­ve­rini tulkitsi vastauk­seni vääräksi: voitto jäi saamatta ja väli­rikko oli lähellä.

24.10.2019

Blogi: Miia Eske­li­nen-Finger­roos – Maahan­muu­tosta ja tasa-arvosta

Hyvää nais­ten­päi­vää! Sen sijaan, että kertai­sin, miksi ja millä perus­teilla naisen euro on 0,80 euroa (kyseessä on kuiten­kin tärkeä asia