Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Puolue­ko­kous / Puolue­ko­kouk­sen esitys­lista

Puolue­ko­kouk­sen
esitys­lista

Kokoo­muk­sen varsi­nai­nen puolue­ko­kous 2020, alus­tava esitys­lista 4.–6.9.2020 Pori

Perjan­tai 4.9.2020 klo 14.00

1. Puolue­ko­kouk­sen avaus

2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jien, sihtee­rien, pöytä­kir­jan tarkas­ta­jien ja äänten­las­ki­joi­den valinta

3. Kokouk­sen osanot­ta­jien, lail­li­suu­den ja päätös­val­tai­suu­den totea­mi­nen

4. Kokouk­sen esitys­lis­tan ja työjär­jes­tyk­sen vahvis­ta­mi­nen

4.1. Kokouk­sen esitys­lista
4.2. Puolue­hal­li­tuk­sen ehdo­tus varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen työjär­jes­tyk­seksi

5. Kokouk­sessa käsi­tel­tä­viä asioita varten tarpeel­lis­ten toimi­kun­tien aset­ta­mi­nen

6. Puolue­val­tuus­ton selon­teko puolu­een järjes­tö­toi­min­nasta ja talou­den­hoi­dosta kahdelta edel­li­seltä kalenteri¬vuodelta sekä järjes­tö­toi­min­nan suun­ta­vii­vo­jen määrit­tely

7. Kerto­mus edus­kun­ta­ryh­män tärkeim­mistä kanna­no­toista ja toimen­pi­teistä edel­li­sen varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta

8. Kerto­mus Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen Euroo­pan parla­men­tin ryhmän tärkeim­mistä kanna­no­toista ja toimen­pi­teistä edel­li­sen varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta

9. Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet*

10. Puolu­een sään­tö­jen seuraa­vien pykä­lien muut­ta­mi­nen: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47
-esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely

Puolue­ko­kous keskey­te­tään viimeis­tään klo 18.30

Lauan­tai 5.9.2020 klo 9.30

Puolue­ko­kous­juh­lal­li­suu­det ja terveh­dyk­set

11. Puolu­een puheen­joh­ta­jan valinta – esit­tely ja päätök­sen­teko

12. Puolu­een tavoi­teoh­jelma – esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely

13. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta - esit­tely

14. Puolu­een kolmen vara­pu­heen­joh­ta­jan valinta – esit­tely

Puolue­ko­kous keskey­te­tään viimeis­tään klo 17.00

Sunnun­tai 6.9.2020

Aamu­har­taus klo 9.00, kokous jatkuu klo 9.30

15. Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet, äänes­tyk­set

16. Puolu­een lähia­jan poliit­tis­ten suun­ta­vii­vo­jen määrit­tely – valittu puheen­joh­taja

17. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta - päätök­sen­teko

18. Puolue­val­tuus­ton muiden jäsen­ten ja heidän henki­lö­koh­tais­ten vara­jä­sen­tensä valinta

19. Puolu­een kolmen vara­pu­heen­joh­ta­jan valinta – päätök­sen­teko

20. Puolu­een sään­tö­jen muut­ta­mi­nen - päätök­sen­teko

21. Puolu­een tavoi­teoh­jelma - päätök­sen­teko

22. Puolue­ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Puolue­ko­kous päät­tyy noin klo 14.

*) Puolue­ko­kouk­sen aloit­teita voidaan käsi­tellä kaik­kien asia­koh­tien välissä kokouk­sen ollessa käyn­nissä. Aloit­tei­den käsit­te­lyn ja puheen­vuo­ro­pyyn­tö­jen etene­mistä kannat­taa seurata kokous­pai­kan scree­neiltä.