Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Puolue­ko­kous / Puolue­ko­kouk­sen aika­taulu

Puolue­ko­kouk­sen
aika­taulu

Puolue­ko­kouk­sen ohjelma ja arvioitu aika­taulu Porissa 4.–6.9.2020

Perjan­tai 4.9. 2020

klo 12.00 Ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan

klo 14.00 Puolue­ko­kous alkaa

 • Järjes­täy­ty­mis­ru­tii­nit
 • Selon­teko puolu­een järjes­tö­toi­min­nasta, puolue­sih­teeri
 • Selon­teko edus­kun­ta­ryh­män toimin­nasta, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja
 • Selon­teko MEP-ryhmän toimin­nasta, Euroo­pan Parla­men­tin ryhmä
 • Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet, keskus­telu

klo 15.30

 • Sään­tö­jen muut­ta­mi­nen –esit­tely ja käsit­tely
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 18.30 Puolue­ko­kous keskey­te­tään (viimeis­tään)

Lauan­tai 5.9.2020

klo 08.00 Ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan

klo 09.20 Kokous­sa­lissa yleisö paikalla

klo 09.30 Puolue­ko­kouk­sen viral­li­set avajai­set eli juhlal­li­suu­det ja terveh­dyk­set

Noin klo 10.15 Kokous jatkuu

 • Puheen­joh­ta­jan valinta
 • Tavoi­teoh­jelma –esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 15.00 Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den esit­tely ja tentti

klo 16.00 Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan - äänes­tys­ten alka­mi­nen mahdol­lista

klo 17.00 Puolue­ko­kous keskey­te­tään (viimeis­tään)

Sunnun­tai 6.9.2020

klo 09.00 Aamu­har­taus

klo 09.30 Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan – äänes­tyk­set

klo 10.00 Puheen­joh­ta­jan linja­puhe

 • Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta
 • Puolue­val­tuus­ton jäsen­ten valinta
 • Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jien valinta
 • Sään­tö­jen muut­ta­mi­nen -päätök­sen­teko
 • Tavoi­teoh­jelma - päätök­sen­teko
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan tarvit­taessa – äänes­tyk­set

Noin klo 14.00 Puolue­ko­kous päät­tyy, Maamme-laulu