Puolue­ko­kouk­sen ohjelma ja arvioitu aika­taulu

perjan­tai 10.6. 2022

klo 12.00           Ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan

klo 14.00           Puolue­ko­kous alkaa

 • Järjes­täy­ty­mis­ru­tii­nit
 • Selon­teko puolu­een järjes­tö­toi­min­nasta, puolue­sih­teeri
 • Selon­teko edus­kun­ta­ryh­män toimin­nasta, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja
 • Selon­teko MEP-ryhmän toimin­nasta, Euroo­pan Parla­men­tin ryhmä
 • Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet, keskus­telu

klo 16.30  

 • Poliit­ti­nen ohjelma – esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 18.30           Puolue­ko­kous keskey­te­tään

(klo 20.00           Piirin iltaoh­jelma, vahvis­te­taan myöhem­min)

lauan­tai 11.6.2022

klo 08.00           Ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan

klo 09.20           Kokous­sa­lissa yleisö paikalla

klo 09.30           Puolue­ko­kouk­sen viral­li­set avajai­set eli juhlal­li­suu­det ja terveh­dyk­set

n. klo 10.15       Kokous jatkuu

 • Puheen­joh­ta­jan valinta
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 14.00            Vali­tun puheen­joh­ta­jan linja­puhe

 •              Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 15.00           Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den esit­tely ja tentti

klo 16.00           Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 17.00           Puolue­ko­kous keskey­te­tään

(klo 20.00            Puolue­ko­kouk­sen ilta­juhla)

sunnun­tai 12.6.2022

klo 09.00           Aamu­har­taus

klo 09.30           Kokous jatkuu

 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan – äänes­tyk­set

klo 10.30 Henki­lö­va­lin­nat alka­vat

 • Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta
 • Puolue­val­tuus­ton jäsen­ten valinta
 • Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jien valinta
 • Poliit­ti­nen ohjelma  - päätök­sen­teko
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan tarvit­taessa – äänes­tyk­set

n klo 14.00        Puolue­ko­kous päät­tyy

                           Maamme-laulu

Skip to content