Aineis­to­pankki Gredi

Etsitkö someen valmista sisäl­töä tai haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

Gredi on kokoo­muk­sen aineis­to­pankki, jonka tarkoi­tuk­sena on tuoda kaikki kampan­ja­ma­te­ri­aali helposti saata­ville. Gredissä pystyt myös itse luomaan malli­poh­jilla itsel­lesi sopi­vaa sisäl­töä – voit vaih­taa pohjien teks­tejä, kuvia tai värejä.

Jos tarvit­set apua tai neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan.

Gredioh­jeet:

Mistä löydän oikean aineis­ton

Miten lataan valmista aineis­toa käyt­tööni?

Miten muok­kaan malli­poh­jaa Gredissä?

Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Mistä löydän oikean aineis­ton?

Aineisto on jaettu kahteen isoon koko­nai­suu­teen: netti­käyt­töön ja paino­käyt­töön. On tärkeää, että käytät aineis­toa oikeasta kansiosta, sillä netti­käyt­töön tarkoi­te­tut värit eivät toistu oikein paino­käy­tössä. Lisäksi palve­lussa on tarjolla logoja, sekä kokoo­mus­lais­ten polii­tik­ko­jen (kansan­edus­ta­jat, mepit, puolue­johto) valo­ku­via.

Voit käyt­tää myös haku­toi­min­toa etsiäk­sesi aineis­toa.

Etsitkö vaali­ma­te­ri­aa­lia? Kaikki Gredissä oleva aineisto sopii vaali­käyt­töön.

Miten lataan valmista aineis­toa käyt­tööni?

Gredi sisäl­tää muokat­ta­vien malli­poh­jien lisäksi paljon täysin käyt­tö­val­miita videoita tai jako­ku­via esimer­kiksi some­käyt­töön.

Kun lataat aineis­toa Gredistä, siirrä hiiri halua­masi aineis­ton päälle ja klik­kaa sini­sestä nuolesta, joka ilmes­tyy oike­aan alanurk­kaan. Tämän jälkeen saat tarjolle vaih­toeh­dot: tässä esimer­kissä kyseessä on valo­kuva, joten siitä voi ladata alku­pe­räi­sen version, netti­käyt­töön tai paino­käyt­töön sopi­vat versiot.

Miten muok­kaan malli­poh­jaa Gredissä?

Gredissä on iso määrä malli­poh­jia, joita voit muokata omiin käyt­tö­tar­koi­tuk­siisi sopi­vaksi. Voit vaih­taa teks­tejä, kuvia, teks­tin kokoa ja tai väriä. Gredin hienous on siinä, että sitä käyte­tään suoraan netti­se­lai­mesta, eli et tarvitse eril­listä ohjel­maa koneel­lesi. Varmis­taak­sesi parhaan käyt­tö­ko­ke­muk­sen, suosit­te­lemme käytet­tä­väksi Chrome- tai Fire­fox-selain­ten uusim­pia versioita.

HUOM! Kun käsit­te­let muokat­ta­vaa malli­poh­jaa, huomioit­han että muutok­set tule­vat voimaan kun klik­kaat itsesi ulos teksti- tai kuva­laa­ti­kosta. Älä päivitä sivua selai­men päivitä-toimin­nolla, sillä tällöin hävi­tät teke­mäsi muok­kauk­set.

Katso video-opas­tus malli­poh­jan muok­kaa­mi­seen:

Voit vaih­taa malli­poh­jissa olevat kuvat omiisi

Muokat­ta­vissa malli­poh­jissa olevat kuvat, kuten esimer­kiksi taus­ta­ku­vat, pystyy vaih­ta­maan joko valmiiksi tarjolla oleviin, tai voit tuoda kuvan omalta koneel­tasi.

Muista rajata lataa­masi kuvat

Kun lataat muokat­ta­viin malli­poh­jiin omia kuvia, muista käyt­tää rajaus­toi­min­toa, jotta kuva istuu pohjaan. Rajaus­toi­min­non saa käyt­töön klik­kaa­malla kuvaa jonka haluaa rajata, toiminto ilmes­tyy tällöin ikku­nan vasem­paan yläkul­maan.

Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Mitä tarkoit­taa CMYK tai RGB?

Kyseessä ovat erilai­set väri­pro­fii­lit. Käyt­täes­säsi Grediä sinun ei onneksi tarvitse tietää näiden eroa, sillä Gredi on auto­ma­ti­soitu käyt­tä­mään oikeaa väri­pro­fii­lia. Kaikki paino­tuot­teet paine­taan CMYK-väreissä ja esimer­kiksi tieto­ko­neen ja puhe­li­men näyttö sekä tele­vi­sio käyt­tä­vät RGB-värejä muodos­taes­saan kuvan.

Mitä tarkoit­taa reso­luu­tio?

Reso­luu­tiolla tarkoi­te­taan kuva­tark­kuutta tai kuvan kokoa. Sinun ei onneksi tarvitse tietää reso­luu­tiosta juuri­kaan enem­pää käyt­täes­säsi Grediä, sillä kun valit­set muokat­ta­van malli­poh­jan tai valmiin tiedos­ton oikeasta kansiosta (esimer­kiksi some -> Face­book), niin aineisto on varmasti oikeassa koossa.

Ota kuiten­kin huomioon, että kun lataat kuvia muokat­ta­viin malli­poh­jiin sinun kannat­taa käyt­tää isoko­koi­sia kuvia. Mikäli käytät kool­taan liian pientä kuvaa, saat­taa kuva pikse­löi­tyä – eli näkyä lopul­li­sessa käytössä epätark­kana.

Skip to content