Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Aineis­to­pankki Gredi

Etsitkö someen valmista sisäl­töä tai haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

Gredi on kokoo­muk­sen aineis­to­pankki, jonka tarkoi­tuk­sena on tuoda kaikki kampan­ja­ma­te­ri­aali helposti saata­ville. Gredissä pystyt myös itse luomaan malli­poh­jilla itsel­lesi sopi­vaa sisäl­töä – voit vaih­taa pohjien teks­tejä, kuvia tai värejä.

Jos tarvit­set apua tai neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan.

Gredioh­jeet:

Mistä löydän oikean aineis­ton

Miten lataan valmista aineis­toa käyt­tööni?

Miten muok­kaan malli­poh­jaa Gredissä?

Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Mistä löydän oikean aineis­ton?

Aineisto on jaettu kahteen isoon koko­nai­suu­teen: netti­käyt­töön ja paino­käyt­töön. On tärkeää, että käytät aineis­toa oikeasta kansiosta, sillä netti­käyt­töön tarkoi­te­tut värit eivät toistu oikein paino­käy­tössä. Lisäksi palve­lussa on tarjolla logoja, sekä kokoo­mus­lais­ten polii­tik­ko­jen (kansan­edus­ta­jat, mepit, puolue­johto) valo­ku­via.

Voit käyt­tää myös haku­toi­min­toa etsiäk­sesi aineis­toa.

Etsitkö vaali­ma­te­ri­aa­lia? Kaikki Gredissä oleva aineisto sopii vaali­käyt­töön.

Miten lataan valmista aineis­toa käyt­tööni?

Gredi sisäl­tää muokat­ta­vien malli­poh­jien lisäksi paljon täysin käyt­tö­val­miita videoita tai jako­ku­via esimer­kiksi some­käyt­töön.

Kun lataat aineis­toa Gredistä, siirrä hiiri halua­masi aineis­ton päälle ja klik­kaa sini­sestä nuolesta, joka ilmes­tyy oike­aan alanurk­kaan. Tämän jälkeen saat tarjolle vaih­toeh­dot: tässä esimer­kissä kyseessä on valo­kuva, joten siitä voi ladata alku­pe­räi­sen version, netti­käyt­töön tai paino­käyt­töön sopi­vat versiot.

Miten muok­kaan malli­poh­jaa Gredissä?

Gredissä on iso määrä malli­poh­jia, joita voit muokata omiin käyt­tö­tar­koi­tuk­siisi sopi­vaksi. Voit vaih­taa teks­tejä, kuvia, teks­tin kokoa ja tai väriä. Gredin hienous on siinä, että sitä käyte­tään suoraan netti­se­lai­mesta, eli et tarvitse eril­listä ohjel­maa koneel­lesi. Varmis­taak­sesi parhaan käyt­tö­ko­ke­muk­sen, suosit­te­lemme käytet­tä­väksi Chrome- tai Fire­fox-selain­ten uusim­pia versioita.

HUOM! Kun käsit­te­let muokat­ta­vaa malli­poh­jaa, huomioit­han että muutok­set tule­vat voimaan kun klik­kaat itsesi ulos teksti- tai kuva­laa­ti­kosta. Älä päivitä sivua selai­men päivitä-toimin­nolla, sillä tällöin hävi­tät teke­mäsi muok­kauk­set.

Katso video-opas­tus malli­poh­jan muok­kaa­mi­seen:

Voit vaih­taa malli­poh­jissa olevat kuvat omiisi

Muokat­ta­vissa malli­poh­jissa olevat kuvat, kuten esimer­kiksi taus­ta­ku­vat, pystyy vaih­ta­maan joko valmiiksi tarjolla oleviin, tai voit tuoda kuvan omalta koneel­tasi.

Muista rajata lataa­masi kuvat

Kun lataat muokat­ta­viin malli­poh­jiin omia kuvia, muista käyt­tää rajaus­toi­min­toa, jotta kuva istuu pohjaan. Rajaus­toi­min­non saa käyt­töön klik­kaa­malla kuvaa jonka haluaa rajata, toiminto ilmes­tyy tällöin ikku­nan vasem­paan yläkul­maan.

Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Mitä tarkoit­taa CMYK tai RGB?

Kyseessä ovat erilai­set väri­pro­fii­lit. Käyt­täes­säsi Grediä sinun ei onneksi tarvitse tietää näiden eroa, sillä Gredi on auto­ma­ti­soitu käyt­tä­mään oikeaa väri­pro­fii­lia. Kaikki paino­tuot­teet paine­taan CMYK-väreissä ja esimer­kiksi tieto­ko­neen ja puhe­li­men näyttö sekä tele­vi­sio käyt­tä­vät RGB-värejä muodos­taes­saan kuvan.

Mitä tarkoit­taa reso­luu­tio?

Reso­luu­tiolla tarkoi­te­taan kuva­tark­kuutta tai kuvan kokoa. Sinun ei onneksi tarvitse tietää reso­luu­tiosta juuri­kaan enem­pää käyt­täes­säsi Grediä, sillä kun valit­set muokat­ta­van malli­poh­jan tai valmiin tiedos­ton oikeasta kansiosta (esimer­kiksi some -> Face­book), niin aineisto on varmasti oikeassa koossa.

Ota kuiten­kin huomioon, että kun lataat kuvia muokat­ta­viin malli­poh­jiin sinun kannat­taa käyt­tää isoko­koi­sia kuvia. Mikäli käytät kool­taan liian pientä kuvaa, saat­taa kuva pikse­löi­tyä – eli näkyä lopul­li­sessa käytössä epätark­kana.

Skip to content