Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Brän­di­kirja

Brän­di­kirja on olemassa ollak­seen mahdol­lis­tava, salliva ja kannus­tava.

Brän­di­kirja auttaa vies­tin­nän teke­mi­sessä käytän­nön esimerk­kien kautta: esimer­kiksi some­kes­kus­te­luissa ja tavassa käyt­tää värejä. Visu­aa­li­sen ilmai­sun merki­tystä ei voi vähek­syä. Hyvä tapa ilmaista asioita on tehdä se valo­ku­vien, videoi­den tai grafii­kan kautta. Joskus yksi kuva on tuhat sanaa. Kuvi­tuk­sessa myös väreillä on merki­tystä. Valo­ku­va­poh­jai­nen grafiikka on tällä hetkellä in.

Haluamme, että jokai­nen kokoo­mus­lai­nen voi tehdä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sinta ja tehok­kainta vies­tin­tää. Puolu­eena näytämme sini­seltä ja käytämme tehos­te­vä­rinä orans­sia. Kokoo­muk­sen logo on tunnis­tet­tava elementti ja tois­tuu kaikessa vies­tin­näs­sämme.

Sisältö:

Kaikki aineisto yhdessä paikassa: Gredi

Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio SOME. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan JULKAISUT JA PRINTTI alla. Parasta tässä on, että sinun ei tarvitse ymmär­tää RGB- ja CMYK-väri­pro­fii­lien päälle, kunhan vain käytät aineis­toa oikeasta kansiosta.

Vies­tin­nästä ylei­sesti

Kerro näke­myk­sesi ja kuun­tele, mitä muilla on sanot­ta­vaa. Meillä on ihan ok olla eri mieltä kave­rin kanssa.

Jokai­nen kokoo­mus­lai­nen on vies­tijä. Kun huomaat itseäsi kiin­nos­ta­van aiheen, tee siitä päivi­tys sosi­aa­li­seen medi­aan tai kysy vaik­kapa tuttu­jen ihmis­ten mieli­pi­teitä siihen. Sinä kokoo­mus­lai­sena olet parempi vies­tijä kuin puolue tai piirior­ga­ni­saa­tio, joten ota roolia kokoo­muk­sen vies­tin viejänä – tee mieli­pi­de­kir­joi­tuk­sia omalla nimel­läsi ja osal­listu paikal­li­siin tapah­tu­miin vahvasti oma persoona edellä.

Kun erilai­set näke­myk­set kohtaa­vat, avoi­mesta vuoro­pu­he­lusta syntyy raken­ta­via ja kestä­viä avauk­sia.

Nyky­ajalle ominaista on tari­nan­ker­ronta ja henki­lö­koh­tai­suus. Kokeile kertoa halua­masi viesti omakoh­tai­sesti koke­muk­sien kautta, liit­tä­mällä se vaik­kapa arkeen.

Älä häpeä olla innos­tu­nut – uusia, ennak­ko­luu­lot­to­mia näke­myk­siä ja avauk­sia tarvi­taan. Me kunnioi­tamme kans­saih­mi­siä ja näytämme sen. Kuun­te­lemme ja kiitämme, myön­nämme jos ereh­dymme.

Mistä brändi muodos­tuu

Kokoo­mus tunne­taan poli­tii­kas­taan ja tunnis­te­taan vies­teis­tään. Brändi muodos­tuu siis poli­tii­kasta ja arvoista, vies­tintä ja visu­aa­li­suus tukee sitä.

Me vastaamme kun kysy­tään

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on olla johtava vuoro­vai­ku­tus­puo­lue. Toimin­taamme kuuluu suora vuoro­vai­ku­tus ihmis­ten kanssa niin kasvo­tus­ten kuin eri vies­tin­tä­ka­na­vissa.

Kokoo­mus vies­tii kaikissa kana­vissa eri tavalla, kulle­kin kana­valle ominai­seen tyyliin. Tällöin jokai­sen kana­van sisäl­lön merki­tys koros­tuu. Insta­gram on hyvä paikka näyt­tää valo­ku­vin millai­sia kokoo­mus­lai­set ovat, Twit­te­rissä voit taas käydä nopea­tem­poista, poli­tiik­kaa, kult­tuu­ria, ilmiöitä ja uuti­sia koske­vaa keskus­te­lua. Yksi aktii­vi­nen some­ka­nava on parempi kuin monta hiljaista.

Me kokoo­mus­lai­set vastaamme suoriin vies­tei­hin sekä yhdis­tys­ten että puolu­een vies­ti­ka­na­vissa esitet­tyi­hin kysy­myk­siin ja käymme mahdol­li­suuk­sien mukaan keskus­te­lua. Haluamme käydä avointa, kaik­kien saavu­tet­ta­vissa olevaa vuoro­pu­he­lua. Keskus­te­lut kannat­taa käydä aina julki­sesti vies­ti­laa­ti­koi­den sijaan, sillä tällöin vastauk­sesi ovat myös muiden nähtä­vissä.

Haluamme käydä avointa, kaik­kien saavu­tet­ta­vissa olevaa vuoro­pu­he­lua.

Hyvä keskus­te­lija ei sulje asial­li­sia keskus­te­li­joita pois

Mode­roimme kaikki epäasial­li­set vies­tit, jotka sisäl­tä­vät kiroi­lua, solvaa­mista tai henki­lö­koh­tais­ten ominai­suuk­sien pilk­kaa­mista. Mikäli huomaat muiden keskus­te­lu­jen sävyn muut­tu­van kiivaam­miksi, on aina hyvä muis­tut­taa maltista ja olla itse maltil­li­nen. Sivuilta tai esimer­kiksi Twit­te­ristä käyt­tä­jien pois sulke­mi­nen on vasta viimei­nen keino. Hyvä keskus­te­lija ei sulje asial­li­sia keskus­te­li­joita pois, vaikka sävy olisi­kin kriit­ti­nen.

Emme poista asial­li­sia komment­teja, vaikka ne sisäl­täi­si­vät­kin kritiik­kiä. Kaik­kiin asial­li­siin komment­tei­hin ja kysy­myk­siin me vastaamme, tietysti aina mahdol­li­suuk­sien mukaan. Kritiik­kiin kannat­taa vastata – asial­li­silla vastauk­silla on mahdol­lista voit­taa ihmi­siä jopa puolel­leen.

Laita persoo­naa peliin

Varsin­kin kampan­joi­dessa oman­lai­sim­mat ideat yleensä erot­tu­vat eduk­seen. Näytä itsel­täsi, tee persoo­nal­li­nen kampanja, kerro näke­myk­siäsi ja käytä mielei­siäsi värejä, kuvia ja sisäl­töjä.

Kukaan ei voi tietää kaikesta kaik­kea, eikä kuulu­kaan tietää. Tutustu itsel­lesi tärkei­siin ja lähei­siin asioi­hin ja kerro avoi­mesti jos et osaa vastata johon­kin kysy­myk­seen. Netti on hyvä paikka keskus­tella, mutta tois­ten tapaa­mista kasvo­tus­ten ei pysty korvaa­maan. Mene sinne missä ihmi­set ovat, järjestä vaik­kapa olohuo­ne­par­la­ment­teja tai osal­listu poru­kalla koti­seu­tusi kehit­tä­mi­seen.

Aineis­to­pal­velu Gredi

Aineis­to­pan­kissa (Gredi) on valmiita videoita, kuvia, kirjal­lista mate­ri­aa­lia ja lisäksi muokat­ta­via printti- ja some­poh­jia kampan­join­tiin. Aineis­to­pan­kissa voit tehdä itsel­lesi rinta­nap­pi­poh­jia, esit­teitä tai vaik­kapa mainos­ku­via jaet­ta­vaksi sosi­aa­li­seen medi­aan. Opas­vi­deot Youtu­bessa kokoo­muk­sen kana­valla tarjoa­vat tukea niin kampan­join­tiin kuin yhdis­tyk­sen ydin­toi­min­taan.

Kokoo­muk­sella on paljon erilai­sia valmiita väli­neitä vaali­kam­pan­joi­hin ja vies­tin­tään joita tarjoamme käyt­töösi, olit sitten jäsen, ehdo­kas, yhdis­tys­toi­mija, toimit­taja, graa­fikko tai vies­tin­tä­toi­misto. Muista kuiten­kin, että oma näke­myk­sesi ja tapasi tehdä on hyvä sellai­se­naan – muok­kaa tarjoa­mamme sisältö itsel­lesi sopi­vaksi.

Gredissä voit luoda muokat­ta­villa malli­poh­jilla käyt­täen omia kuvia ja teks­te­jäsi juuri sinulle sopi­vaa kampan­join­ti­ma­te­ri­aa­lia.

Kampan­ja­vä­li­neet kuten kokoo­mus­pyörä, kanto­re­put, beachflä­git ja roll-upit vies­ti­vät läsnä­oloa ja ovat samalla puolu­een ja aatteen mainok­sia. Muista huomioida kans­sa­kul­ki­joita kampan­joi­dessa, noudata liiken­ne­sään­töjä ja ole avulias!

Ajatuk­sia visu­aa­li­suu­teen

Meillä ei jää yksin pulmien kanssa – kysy, jos jokin mieti­tyt­tää. Mikäli tarvit­set apua vies­ti­mi­sessä tai käytän­nön teke­mi­sessä voit olla yhtey­dessä piiri­toi­mis­toon, omaan yhdis­tyk­seen tai tuttui­hin kokoo­mus­lai­siin.

#9F807A, #C4C0BF, #F4C04E, #7EC163

Logot

Käytät­hän logoja aina selkeällä taus­talla. Siinä missä väri­tys luo tunnet­tuutta, muoto on yhtä­läi­nen elementti. Mikäli mainos­käyttö sen vaatii ja on perus­tel­tua, voit käyt­tää logoja eri väreissä, mutta suosit­te­lemme pääsään­töi­sesti sinistä ja valkoista.

Valkoista logoa voi käyt­tää esimer­kiksi kuvan tai jonkin väril­li­sen elemen­tin päällä, sinistä taas valkoi­sella taus­talla. Logo­jen muotoa ei saa muut­taa (esimer­kiksi kirjain­ten välejä pienen­tää tai suuren­taa).

Puolu­een viral­li­nen logo on kokoo­mus-nimi­logo.

Huom! Jätät­hän logon ympä­rille tyhjää tilaa vähin­tään mallin mukai­sesti.

Huom! Jätät­hän logon ympä­rille tilaa mallin mukai­sesti. Alapuo­lelle voi jättää aavis­tuk­sen verran enem­män tilaa kuin yläpuo­lelle, jotta logo näyt­tää keski­te­tyltä pysty- ja vaaka­suun­tai­sesti.

Kokoo­muk­sen pääväri netti­käy­tössä: #0f56ff
Muita toimi­via sini­sen sävyjä:
#0f56ff, #0525e2, #075bd6, #008dd4

Nimen kirjoi­tusasu

Puolu­een viral­li­nen nimi on Kansal­li­nen Kokoo­mus rp ja mark­ki­noin­ti­nimi on kokoo­mus. Kirjoi­te­tussa teks­tissä oikea kirjoi­tusasu on kokoo­mus. Isolla alku­kir­jai­mella kokoo­mus kirjoi­te­taan ainoas­taan käytet­täessä puolu­een viral­lista nimeä: Kansal­li­nen Kokoo­mus.

Logon yhtey­dessä voidaan käyt­tää ruis­kukka-logoa. Ruis­kukka-logoa voi käyt­tää myös yksin ilman nimi­lo­goa – tällöin asiayh­teys on hyvä olla sellai­nen, että ruis­kukka osataan yhdis­tää kokoo­muk­seen.

Leijona-tunnus

Leijona-tunnus on kokoo­muk­sen viral­li­nen tunnus ja sitä käyte­tään ainoas­taan viral­li­sissa yhteyk­sissä. Leijona-tunnusta käyt­tä­vät ainoas­taan puolu­een johto, puolue­toi­misto, puolue­ko­kous ja edus­kun­ta­ryhmä viral­li­sissa yhteyk­sissä, kuten puolue­ko­kouk­sessa.

Videot ja teks­tit­tä­mi­nen

Selko­kie­li­nen video on ymmär­ret­tävä video. Video­teok­set kannat­taa pitää kestol­taan lyhyinä ja aiheil­taan tiiviinä. Videoi­den saavu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi on tärkeää teks­tit­tää videot. Mikäli käsi­tel­tävä aihe on laaja, kannat­taa aihe pilk­koa useam­maksi videoksi sen sijaan, että käsit­te­lee kaiken yhdellä pitkällä videolla.

Lyhyet ja ytimek­käät videot toimi­vat sosi­aa­li­sessa mediassa hyvin

Teks­ti­tyk­sen pituus: videon yhtä­ai­kaa näky­vän teks­ti­tyk­sen pituu­teen on hyvä muis­ti­sääntö – yksi teks­ti­tys pitäisi pystyä luke­maan kolmessa sekun­nissa. Teks­ti­tyk­sen ei kannata olla kahta riviä korkeampi, eli esimer­kiksi kolmessa rivissä oleva teks­ti­tys hanka­loit­taa katso­jan keskit­ty­mistä.

Miten teks­ti­tän: Hyvä teks­ti­tys sisäl­tää olen­nai­sim­man asian ja muuta­mia sisäl­lön kannalta ylimää­räi­siä täyte­sa­noja voi jättää tarvit­taessa pois, jotta teks­ti­tyk­sen pituus pysyy kohtuul­li­sena. Yhdellä ruudulla kannat­taa pyrkiä näyt­tä­mään ehjiä lauseita – mikäli lause katkeaa niin, että lause ei lopu vielä samalla ruudulla, voi käyt­tää - -merk­kiä (väli­viiva) rivin lopussa kerto­maan, että sama lause jatkuu vielä vähin­tään­kin seuraa­vassa ruudussa.

Teks­ti­tyk­sen fontti: suosit­te­lemme teks­tit­tä­mistä kokoo­muk­sen tunnuso­mai­sella Bree Serif -fontilla niin, että teks­ti­tyk­sellä ei ole taus­ta­vä­riä, vaan teks­tin ympä­rillä on tumma reuna­viiva, joka erot­taa teks­ti­tyk­sen taus­tasta. Hyvä paikka teks­ti­tyk­selle on kuvan alareu­nassa niin, että teks­ti­tys on tasattu vasem­malle.

Esimerk­kejä hyvästä teks­ti­tyk­sestä:

Näin me näytämme väriä

Mainok­sia suun­ni­tel­lessa kannat­taa huomioi kolme asiaa: mainok­sen kohde­ryhmä, sisältö ja syy sen olemas­sao­loon. Elä ajassa, ole rohkea ja utelias!

Kokoo­muk­sesta voi vies­tiä monin tavoin myös väri­tyk­sellä. Kokoo­mus on tule­vai­suus­puo­lue, ennak­ko­luu­lot­to­masti yhteis­kun­taa uudis­tava voima – sitä kannat­taa näyt­tää myös kuval­li­sessa ilmai­sussa ja väri­tyk­sessä.

Kokoo­mus on iso puolue ja meitä on moneen lähtöön, siksi onkin tärkeää, että tarjoamme jokai­selle mahdol­li­suu­den tehdä mielui­saa vies­tin­tää. Kokoo­mus on enem­män kuin sini­sen viisi­kym­mentä eri sävyä – väri­tyk­sellä on hyvä koros­taa niitä itselle, yhdis­tyk­selle tai kave­ri­po­ru­kalle tärkeitä asioita.

#087D3F, #699D49, #A8C57B, #E6F0DF
#F6B51F, #211F1B, #F7EDDA, #E5BD71
#EA6F25, #EECFB1, #23171C, #7C625F

Väri­tyk­sestä

Kokoo­mus tunne­taan sini­sestä väris­tään – sitä kannat­taa käyt­tää.

Sini­nen värimme on näyt­tö­vä­reissä (RGB): #0f56ff ja paino­vä­reissä lähin vastaava C100 M37 Y0 K0. Tämän lisäksi keho­tamme käyt­tä­mään tehos­te­vä­rinä orans­sia. Hyvä orans­sin sävy on (RGB): #FF861C ja C0 M57 Y90 K0. Huolehdi, että kokoo­mus on tunnis­tet­ta­van näköi­nen!

Käyt­tä­mällä Grediä mainos­ten tekoon oikeat värit ovat auto­maat­ti­sesti käytös­säsi!

Kokoo­muk­sen pääväri netti­käy­tössä: #0f56ff
Muita toimi­via sini­sen sävyjä:
#0f56ff, #0525e2, #075bd6, #008dd4

Fontti

Kokoo­mus-nimi­lo­gon font­tia ei tarvitse käyt­tää kaikessa vies­tin­nässä, sillä tunnis­tet­ta­van ilmeen muodos­tu­mi­nen on kaiken visu­aa­li­suu­den summa. Joskus pelkkä ruis­kukka-liike­merkki riit­tää tunnis­tet­ta­vuu­den saavut­ta­mi­seksi, joskus siihen vaadi­taan kirjal­lista ilmai­sua, toisi­naan tietyn­lai­sia kuvia tai grafiik­kaa.

Käytämme puolu­eena vies­tin­nässä ylei­sesti Bree Serif -font­tia. Tehos­te­font­tina käytämme Lobs­ter-font­tia.

Toiselle kokoo­mus on itse­näi­syys­päi­vänä tai puolue­ko­kouk­sesssa sini­val­koi­nen tai vaalean­si­ni­nen, joil­le­kin se on kesällä keltai­nen, punai­nen tai pinkki. Kerro väreillä, mitä Kokoo­mus merkit­see juuri sinulle.

Hyviä font­teja käytet­tä­väksi yhdessä ja erik­seen ovat esimer­kiksi seuraa­vat (lataa fontit klik­kaa­malla nimeä listassa):

Bree Serif (saata­vana Googlelta)
Mont­ser­rat (saata­vana Googlelta, vastaa logossa käytet­tyä font­tia Gotham)
Alegreya (saata­vana Googlelta)
Slabo 27px (saata­vana Googlelta)
Lobs­ter (saata­vana Googlelta)

Valo­ku­vat, kuvi­tus ja grafiikka

Visu­aa­li­sen ilmai­sun merki­tystä ei voi vähek­syä. Hyvä tapa ilmaista asioita on tehdä se valo­ku­vien, videoi­den tai grafii­kan kautta. Joskus yksi kuva on tuhat sanaa. Kuvi­tuk­sessa myös väreillä on merki­tystä. Valo­ku­va­poh­jai­nen grafiikka on tällä hetkellä in – tässä seuraa­vaksi muuta­mia esimerk­kejä grafii­kasta ja kuvien väri­tyk­sestä.

Kaikissa seuraa­vissa malleissa kokoo­mus-logo ja teksti on valkoista ja valo­ku­va­poh­jai­suus luo väriä teok­siin. Kuvien alla on kerrottu neljä hallit­se­vinta väriä – eli hyviä esimerk­kejä väriyh­dis­tel­mistä.

#C04E8B, #E68FAE, #F3D1DF, #461D2A
#087D3F, #699D49, #A8C57B, #E6F0DF
#756939, #3E3C29, #BE963A, #E9E4D9
#F6B51F, #211F1B, #F7EDDA, #E5BD71
#0958A1, #287EBE, #ECECEA, #9DB2CB
#EA6F25, #EECFB1, #23171C, #7C625F
#29353D, #E8E0D8, #C4AB93, #716C62

Kokoo­muk­sesta

100 + 100 vuotta kokoo­musta

Vuonna 1918 perus­tettu Kansal­li­nen Kokoo­mus­puo­lue otti tehtä­väk­seen tuoda yhteen eri kansan­osat raken­ta­maan yhteistä Suomea.

Alusta asti kokoo­muk­sen poli­tii­kan johta­vina peri­aat­teina ovat olleet muun muassa sovin­nol­li­sen kansa­lais­hen­gen edis­tä­mi­nen, vähä­vä­kis­ten kansa­no­sien tuke­mi­nen, koulusi­vis­tyk­sen tarjoa­mi­nen kaikille, suku­puol­ten tasa-arvo, työn kunnioi­tus sekä oikeus­val­tio ja kaik­kien luot­ta­musta naut­tiva puolu­ee­ton järjes­tys­valta.

Kokoo­mus raken­taa Suomea vapaa­seen, länsi­mai­seen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­seen perus­tu­vana avoi­mena yhteis­kun­tana, jossa yksi­lön­va­paus ja ihmi­soi­keu­det ovat kunniassa.

Kokoo­mus raken­taa Suomea vapaa­seen, länsi­mai­seen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­seen perus­tu­vana avoi­mena yhteis­kun­tana, jossa yksi­lön­va­paus ja ihmi­soi­keu­det ovat kunniassa. Kokoo­mus ja sen aate ovat osa demo­kraat­tis­ten maiden keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den muodos­ta­maa yhtei­söä ja moni­naista arvo­pe­rin­töä. Se jakaa samat yhtei­set vapau­den ja demo­kra­tian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmis­ten, yhteis­kun­tien ja luon­non hyväksi.

Seuraa­vat 100 vuotta

Uskomme ihmi­seen yksi­lönä, joka haluaa tehdä hyvää ja toimia yhdessä tois­ten ihmis­ten kanssa paran­taak­seen elino­lo­suh­tei­taan ja raken­taak­seen maail­masta parem­man kaikille.

Lähtö­koh­tamme on vastuuta kantava, sivis­ty­nyt ja tois­ten oikeuk­sia kunnioit­tava ihmi­nen.

Lähtö­koh­tamme on vastuuta kantava, sivis­ty­nyt ja tois­ten oikeuk­sia kunnioit­tava ihmi­nen. Vapaassa yhteis­kun­nassa jokai­nen saa olla oma itsensä ja tehdä omista lähtö­koh­dis­taan itse­ään koske­vat valin­nat. Kukin on itse paras määrit­te­le­mään omalta kohdal­taan, millai­nen on hyvä ja miele­käs elämä. Reilu yhteis­kunta palkit­see ja kannus­taa toimi­maan oikein ja vastuul­li­sesti. Ahke­ruu­della ja itse­ään kehit­tä­mällä on voitava menes­tyä. Samalla on pidet­tävä huoli siitä, että ihmi­sar­voi­sen elämän lähtö­koh­dat turva­taan jokai­selle.

Kokoo­mus juhlii vuonna 2018 100-vuotista taival­taan. Siinä missä ensim­mäis­ten sadan vuoden juhli­mi­nen on merki­tyk­sel­listä, niin on seuraa­van­kin sadan vuoden. Suhtau­tu­mi­semme tule­vai­suu­teen on myön­tei­nen, utelias ja ennak­ko­luu­lo­ton. Haluamme tart­tua ihmi­sen sivis­tyk­sel­li­sen, henki­sen ja tekno­lo­gi­sen kehi­tyk­sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin. Tule­vai­suus luodaan asen­noi­tu­malla siihen jo nyky­het­kessä.

Brändi- ja yhteis­kun­ta­lu­pauk­semme

Kokoo­mus on rohkea, yhteis­kun­taa vastuul­li­sesti uudis­tava voima. Olemme avoi­mesti euroop­pa­lai­sia ja kansain­vä­li­siä! Kokoo­muk­sen kautta sinulla on aito mahdol­li­suus päästä vaikut­ta­maan oma ympä­ris­töäsi ja kans­saih­mi­siä koske­viin asioi­hin.

Kokoo­mus on rohkea, yhteis­kun­taa vastuul­li­sesti uudis­tava voima.

Teemme asioita ilolla ja yhdessä, myös muita kuun­nel­len. Kokoo­mus on olemassa turva­tak­seen isän­maan, länsi­mai­siin arvoi­hin ja vastuul­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen pohjau­tu­van hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kehit­ty­mi­sen ja tule­vai­suu­den.

Näin teet mainok­sia kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredissä:

Skip to content