Brän­di­kirja

Brän­di­kirja on olemassa ollak­seen mahdol­lis­tava, salliva ja kannus­tava.

Brän­di­kirja auttaa vies­tin­nän teke­mi­sessä käytän­nön esimerk­kien kautta: esimer­kiksi some­kes­kus­te­luissa ja tavassa käyt­tää värejä. Visu­aa­li­sen ilmai­sun merki­tystä ei voi vähek­syä. Hyvä tapa ilmaista asioita on tehdä se valo­ku­vien, videoi­den tai grafii­kan kautta. Joskus yksi kuva on tuhat sanaa. Kuvi­tuk­sessa myös väreillä on merki­tystä. Valo­ku­va­poh­jai­nen grafiikka on tällä hetkellä in.

Haluamme, että jokai­nen kokoo­mus­lai­nen voi tehdä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sinta ja tehok­kainta vies­tin­tää. Puolu­eena näytämme sini­seltä ja käytämme tehos­te­vä­rinä orans­sia. Kokoo­muk­sen logo on tunnis­tet­tava elementti ja tois­tuu kaikessa vies­tin­näs­sämme.

Sisältö:

Kaikki aineisto yhdessä paikassa: Gredi

Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio SOME. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan JULKAISUT JA PRINTTI alla. Parasta tässä on, että sinun ei tarvitse ymmär­tää RGB- ja CMYK-väri­pro­fii­lien päälle, kunhan vain käytät aineis­toa oikeasta kansiosta.

Vies­tin­nästä ylei­sesti

Kerro näke­myk­sesi ja kuun­tele, mitä muilla on sanot­ta­vaa. Meillä on ihan ok olla eri mieltä kave­rin kanssa.

Jokai­nen kokoo­mus­lai­nen on vies­tijä. Kun huomaat itseäsi kiin­nos­ta­van aiheen, tee siitä päivi­tys sosi­aa­li­seen medi­aan tai kysy vaik­kapa tuttu­jen ihmis­ten mieli­pi­teitä siihen. Sinä kokoo­mus­lai­sena olet parempi vies­tijä kuin puolue tai piirior­ga­ni­saa­tio, joten ota roolia kokoo­muk­sen vies­tin viejänä – tee mieli­pi­de­kir­joi­tuk­sia omalla nimel­läsi ja osal­listu paikal­li­siin tapah­tu­miin vahvasti oma persoona edellä.

Kun erilai­set näke­myk­set kohtaa­vat, avoi­mesta vuoro­pu­he­lusta syntyy raken­ta­via ja kestä­viä avauk­sia.

Nyky­ajalle ominaista on tari­nan­ker­ronta ja henki­lö­koh­tai­suus. Kokeile kertoa halua­masi viesti omakoh­tai­sesti koke­muk­sien kautta, liit­tä­mällä se vaik­kapa arkeen.

Älä häpeä olla innos­tu­nut – uusia, ennak­ko­luu­lot­to­mia näke­myk­siä ja avauk­sia tarvi­taan. Me kunnioi­tamme kans­saih­mi­siä ja näytämme sen. Kuun­te­lemme ja kiitämme, myön­nämme jos ereh­dymme.

Mistä brändi muodos­tuu

Kokoo­mus tunne­taan poli­tii­kas­taan ja tunnis­te­taan vies­teis­tään. Brändi muodos­tuu siis poli­tii­kasta ja arvoista, vies­tintä ja visu­aa­li­suus tukee sitä.

Me vastaamme kun kysy­tään

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on olla johtava vuoro­vai­ku­tus­puo­lue. Toimin­taamme kuuluu suora vuoro­vai­ku­tus ihmis­ten kanssa niin kasvo­tus­ten kuin eri vies­tin­tä­ka­na­vissa.

Kokoo­mus vies­tii kaikissa kana­vissa eri tavalla, kulle­kin kana­valle ominai­seen tyyliin. Tällöin jokai­sen kana­van sisäl­lön merki­tys koros­tuu. Insta­gram on hyvä paikka näyt­tää valo­ku­vin millai­sia kokoo­mus­lai­set ovat, Twit­te­rissä voit taas käydä nopea­tem­poista, poli­tiik­kaa, kult­tuu­ria, ilmiöitä ja uuti­sia koske­vaa keskus­te­lua. Yksi aktii­vi­nen some­ka­nava on parempi kuin monta hiljaista.

Me kokoo­mus­lai­set vastaamme suoriin vies­tei­hin sekä yhdis­tys­ten että puolu­een vies­ti­ka­na­vissa esitet­tyi­hin kysy­myk­siin ja käymme mahdol­li­suuk­sien mukaan keskus­te­lua. Haluamme käydä avointa, kaik­kien saavu­tet­ta­vissa olevaa vuoro­pu­he­lua. Keskus­te­lut kannat­taa käydä aina julki­sesti vies­ti­laa­ti­koi­den sijaan, sillä tällöin vastauk­sesi ovat myös muiden nähtä­vissä.

Haluamme käydä avointa, kaik­kien saavu­tet­ta­vissa olevaa vuoro­pu­he­lua.

Hyvä keskus­te­lija ei sulje asial­li­sia keskus­te­li­joita pois

Mode­roimme kaikki epäasial­li­set vies­tit, jotka sisäl­tä­vät kiroi­lua, solvaa­mista tai henki­lö­koh­tais­ten ominai­suuk­sien pilk­kaa­mista. Mikäli huomaat muiden keskus­te­lu­jen sävyn muut­tu­van kiivaam­miksi, on aina hyvä muis­tut­taa maltista ja olla itse maltil­li­nen. Sivuilta tai esimer­kiksi Twit­te­ristä käyt­tä­jien pois sulke­mi­nen on vasta viimei­nen keino. Hyvä keskus­te­lija ei sulje asial­li­sia keskus­te­li­joita pois, vaikka sävy olisi­kin kriit­ti­nen.

Emme poista asial­li­sia komment­teja, vaikka ne sisäl­täi­si­vät­kin kritiik­kiä. Kaik­kiin asial­li­siin komment­tei­hin ja kysy­myk­siin me vastaamme, tietysti aina mahdol­li­suuk­sien mukaan. Kritiik­kiin kannat­taa vastata – asial­li­silla vastauk­silla on mahdol­lista voit­taa ihmi­siä jopa puolel­leen.

Laita persoo­naa peliin

Varsin­kin kampan­joi­dessa oman­lai­sim­mat ideat yleensä erot­tu­vat eduk­seen. Näytä itsel­täsi, tee persoo­nal­li­nen kampanja, kerro näke­myk­siäsi ja käytä mielei­siäsi värejä, kuvia ja sisäl­töjä.

Kukaan ei voi tietää kaikesta kaik­kea, eikä kuulu­kaan tietää. Tutustu itsel­lesi tärkei­siin ja lähei­siin asioi­hin ja kerro avoi­mesti jos et osaa vastata johon­kin kysy­myk­seen. Netti on hyvä paikka keskus­tella, mutta tois­ten tapaa­mista kasvo­tus­ten ei pysty korvaa­maan. Mene sinne missä ihmi­set ovat, järjestä vaik­kapa olohuo­ne­par­la­ment­teja tai osal­listu poru­kalla koti­seu­tusi kehit­tä­mi­seen.

Aineis­to­pal­velu Gredi

Aineis­to­pan­kissa (Gredi) on valmiita videoita, kuvia, kirjal­lista mate­ri­aa­lia ja lisäksi muokat­ta­via printti- ja some­poh­jia kampan­join­tiin. Aineis­to­pan­kissa voit tehdä itsel­lesi rinta­nap­pi­poh­jia, esit­teitä tai vaik­kapa mainos­ku­via jaet­ta­vaksi sosi­aa­li­seen medi­aan. Opas­vi­deot Youtu­bessa kokoo­muk­sen kana­valla tarjoa­vat tukea niin kampan­join­tiin kuin yhdis­tyk­sen ydin­toi­min­taan.

Kokoo­muk­sella on paljon erilai­sia valmiita väli­neitä vaali­kam­pan­joi­hin ja vies­tin­tään joita tarjoamme käyt­töösi, olit sitten jäsen, ehdo­kas, yhdis­tys­toi­mija, toimit­taja, graa­fikko tai vies­tin­tä­toi­misto. Muista kuiten­kin, että oma näke­myk­sesi ja tapasi tehdä on hyvä sellai­se­naan – muok­kaa tarjoa­mamme sisältö itsel­lesi sopi­vaksi.

Gredissä voit luoda muokat­ta­villa malli­poh­jilla käyt­täen omia kuvia ja teks­te­jäsi juuri sinulle sopi­vaa kampan­join­ti­ma­te­ri­aa­lia.

Kampan­ja­vä­li­neet kuten kokoo­mus­pyörä, kanto­re­put, beachflä­git ja roll-upit vies­ti­vät läsnä­oloa ja ovat samalla puolu­een ja aatteen mainok­sia. Muista huomioida kans­sa­kul­ki­joita kampan­joi­dessa, noudata liiken­ne­sään­töjä ja ole avulias!

Ajatuk­sia visu­aa­li­suu­teen

Meillä ei jää yksin pulmien kanssa – kysy, jos jokin mieti­tyt­tää. Mikäli tarvit­set apua vies­ti­mi­sessä tai käytän­nön teke­mi­sessä voit olla yhtey­dessä piiri­toi­mis­toon, omaan yhdis­tyk­seen tai tuttui­hin kokoo­mus­lai­siin.

#9F807A, #C4C0BF, #F4C04E, #7EC163

Logot

Käytät­hän logoja aina selkeällä taus­talla. Siinä missä väri­tys luo tunnet­tuutta, muoto on yhtä­läi­nen elementti. Mikäli mainos­käyttö sen vaatii ja on perus­tel­tua, voit käyt­tää logoja eri väreissä, mutta suosit­te­lemme pääsään­töi­sesti sinistä ja valkoista.

Valkoista logoa voi käyt­tää esimer­kiksi kuvan tai jonkin väril­li­sen elemen­tin päällä, sinistä taas valkoi­sella taus­talla. Logo­jen muotoa ei saa muut­taa (esimer­kiksi kirjain­ten välejä pienen­tää tai suuren­taa).

Puolu­een viral­li­nen logo on kokoo­mus-nimi­logo.

Huom! Jätät­hän logon ympä­rille tyhjää tilaa vähin­tään mallin mukai­sesti.

Huom! Jätät­hän logon ympä­rille tilaa mallin mukai­sesti. Alapuo­lelle voi jättää aavis­tuk­sen verran enem­män tilaa kuin yläpuo­lelle, jotta logo näyt­tää keski­te­tyltä pysty- ja vaaka­suun­tai­sesti.

Kokoo­muk­sen pääväri netti­käy­tössä: #0f56ff
Muita toimi­via sini­sen sävyjä:
#0f56ff, #0525e2, #075bd6, #008dd4

Nimen kirjoi­tusasu

Puolu­een viral­li­nen nimi on Kansal­li­nen Kokoo­mus rp ja mark­ki­noin­ti­nimi on kokoo­mus. Kirjoi­te­tussa teks­tissä oikea kirjoi­tusasu on kokoo­mus. Isolla alku­kir­jai­mella kokoo­mus kirjoi­te­taan ainoas­taan käytet­täessä puolu­een viral­lista nimeä: Kansal­li­nen Kokoo­mus.

Logon yhtey­dessä voidaan käyt­tää ruis­kukka-logoa. Ruis­kukka-logoa voi käyt­tää myös yksin ilman nimi­lo­goa – tällöin asiayh­teys on hyvä olla sellai­nen, että ruis­kukka osataan yhdis­tää kokoo­muk­seen.

Leijona-tunnus

Leijona-tunnus on kokoo­muk­sen viral­li­nen tunnus ja sitä käyte­tään ainoas­taan viral­li­sissa yhteyk­sissä. Leijona-tunnusta käyt­tä­vät ainoas­taan puolu­een johto, puolue­toi­misto, puolue­ko­kous ja edus­kun­ta­ryhmä viral­li­sissa yhteyk­sissä, kuten puolue­ko­kouk­sessa.

Videot ja teks­tit­tä­mi­nen

Selko­kie­li­nen video on ymmär­ret­tävä video. Video­teok­set kannat­taa pitää kestol­taan lyhyinä ja aiheil­taan tiiviinä. Videoi­den saavu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi on tärkeää teks­tit­tää videot. Mikäli käsi­tel­tävä aihe on laaja, kannat­taa aihe pilk­koa useam­maksi videoksi sen sijaan, että käsit­te­lee kaiken yhdellä pitkällä videolla.

Lyhyet ja ytimek­käät videot toimi­vat sosi­aa­li­sessa mediassa hyvin

Teks­ti­tyk­sen pituus: videon yhtä­ai­kaa näky­vän teks­ti­tyk­sen pituu­teen on hyvä muis­ti­sääntö – yksi teks­ti­tys pitäisi pystyä luke­maan kolmessa sekun­nissa. Teks­ti­tyk­sen ei kannata olla kahta riviä korkeampi, eli esimer­kiksi kolmessa rivissä oleva teks­ti­tys hanka­loit­taa katso­jan keskit­ty­mistä.

Miten teks­ti­tän: Hyvä teks­ti­tys sisäl­tää olen­nai­sim­man asian ja muuta­mia sisäl­lön kannalta ylimää­räi­siä täyte­sa­noja voi jättää tarvit­taessa pois, jotta teks­ti­tyk­sen pituus pysyy kohtuul­li­sena. Yhdellä ruudulla kannat­taa pyrkiä näyt­tä­mään ehjiä lauseita – mikäli lause katkeaa niin, että lause ei lopu vielä samalla ruudulla, voi käyt­tää - -merk­kiä (väli­viiva) rivin lopussa kerto­maan, että sama lause jatkuu vielä vähin­tään­kin seuraa­vassa ruudussa.

Teks­ti­tyk­sen fontti: suosit­te­lemme teks­tit­tä­mistä kokoo­muk­sen tunnuso­mai­sella Bree Serif -fontilla niin, että teks­ti­tyk­sellä ei ole taus­ta­vä­riä, vaan teks­tin ympä­rillä on tumma reuna­viiva, joka erot­taa teks­ti­tyk­sen taus­tasta. Hyvä paikka teks­ti­tyk­selle on kuvan alareu­nassa niin, että teks­ti­tys on tasattu vasem­malle.

Esimerk­kejä hyvästä teks­ti­tyk­sestä:

Näin me näytämme väriä

Mainok­sia suun­ni­tel­lessa kannat­taa huomioi kolme asiaa: mainok­sen kohde­ryhmä, sisältö ja syy sen olemas­sao­loon. Elä ajassa, ole rohkea ja utelias!

Kokoo­muk­sesta voi vies­tiä monin tavoin myös väri­tyk­sellä. Kokoo­mus on tule­vai­suus­puo­lue, ennak­ko­luu­lot­to­masti yhteis­kun­taa uudis­tava voima – sitä kannat­taa näyt­tää myös kuval­li­sessa ilmai­sussa ja väri­tyk­sessä.

Kokoo­mus on iso puolue ja meitä on moneen lähtöön, siksi onkin tärkeää, että tarjoamme jokai­selle mahdol­li­suu­den tehdä mielui­saa vies­tin­tää. Kokoo­mus on enem­män kuin sini­sen viisi­kym­mentä eri sävyä – väri­tyk­sellä on hyvä koros­taa niitä itselle, yhdis­tyk­selle tai kave­ri­po­ru­kalle tärkeitä asioita.

#087D3F, #699D49, #A8C57B, #E6F0DF
#F6B51F, #211F1B, #F7EDDA, #E5BD71
#EA6F25, #EECFB1, #23171C, #7C625F

Väri­tyk­sestä

Kokoo­mus tunne­taan sini­sestä väris­tään – sitä kannat­taa käyt­tää.

Sini­nen värimme on näyt­tö­vä­reissä (RGB): #0f56ff ja paino­vä­reissä lähin vastaava C100 M37 Y0 K0. Tämän lisäksi keho­tamme käyt­tä­mään tehos­te­vä­rinä orans­sia. Hyvä orans­sin sävy on (RGB): #FF861C ja C0 M57 Y90 K0. Huolehdi, että kokoo­mus on tunnis­tet­ta­van näköi­nen!

Käyt­tä­mällä Grediä mainos­ten tekoon oikeat värit ovat auto­maat­ti­sesti käytös­säsi!

Kokoo­muk­sen pääväri netti­käy­tössä: #0f56ff
Muita toimi­via sini­sen sävyjä:
#0f56ff, #0525e2, #075bd6, #008dd4

Fontti

Kokoo­mus-nimi­lo­gon font­tia ei tarvitse käyt­tää kaikessa vies­tin­nässä, sillä tunnis­tet­ta­van ilmeen muodos­tu­mi­nen on kaiken visu­aa­li­suu­den summa. Joskus pelkkä ruis­kukka-liike­merkki riit­tää tunnis­tet­ta­vuu­den saavut­ta­mi­seksi, joskus siihen vaadi­taan kirjal­lista ilmai­sua, toisi­naan tietyn­lai­sia kuvia tai grafiik­kaa.

Käytämme puolu­eena vies­tin­nässä ylei­sesti Bree Serif -font­tia. Tehos­te­font­tina käytämme Lobs­ter-font­tia.

Toiselle kokoo­mus on itse­näi­syys­päi­vänä tai puolue­ko­kouk­sesssa sini­val­koi­nen tai vaalean­si­ni­nen, joil­le­kin se on kesällä keltai­nen, punai­nen tai pinkki. Kerro väreillä, mitä Kokoo­mus merkit­see juuri sinulle.

Hyviä font­teja käytet­tä­väksi yhdessä ja erik­seen ovat esimer­kiksi seuraa­vat (lataa fontit klik­kaa­malla nimeä listassa):

Bree Serif (saata­vana Googlelta)
Mont­ser­rat (saata­vana Googlelta, vastaa logossa käytet­tyä font­tia Gotham)
Alegreya (saata­vana Googlelta)
Slabo 27px (saata­vana Googlelta)
Lobs­ter (saata­vana Googlelta)

Valo­ku­vat, kuvi­tus ja grafiikka

Visu­aa­li­sen ilmai­sun merki­tystä ei voi vähek­syä. Hyvä tapa ilmaista asioita on tehdä se valo­ku­vien, videoi­den tai grafii­kan kautta. Joskus yksi kuva on tuhat sanaa. Kuvi­tuk­sessa myös väreillä on merki­tystä. Valo­ku­va­poh­jai­nen grafiikka on tällä hetkellä in – tässä seuraa­vaksi muuta­mia esimerk­kejä grafii­kasta ja kuvien väri­tyk­sestä.

Kaikissa seuraa­vissa malleissa kokoo­mus-logo ja teksti on valkoista ja valo­ku­va­poh­jai­suus luo väriä teok­siin. Kuvien alla on kerrottu neljä hallit­se­vinta väriä – eli hyviä esimerk­kejä väriyh­dis­tel­mistä.

#C04E8B, #E68FAE, #F3D1DF, #461D2A
#087D3F, #699D49, #A8C57B, #E6F0DF
#756939, #3E3C29, #BE963A, #E9E4D9
#F6B51F, #211F1B, #F7EDDA, #E5BD71
#0958A1, #287EBE, #ECECEA, #9DB2CB
#EA6F25, #EECFB1, #23171C, #7C625F
#29353D, #E8E0D8, #C4AB93, #716C62

Kokoo­muk­sesta

100 + 100 vuotta kokoo­musta

Vuonna 1918 perus­tettu Kansal­li­nen Kokoo­mus­puo­lue otti tehtä­väk­seen tuoda yhteen eri kansan­osat raken­ta­maan yhteistä Suomea.

Alusta asti kokoo­muk­sen poli­tii­kan johta­vina peri­aat­teina ovat olleet muun muassa sovin­nol­li­sen kansa­lais­hen­gen edis­tä­mi­nen, vähä­vä­kis­ten kansa­no­sien tuke­mi­nen, koulusi­vis­tyk­sen tarjoa­mi­nen kaikille, suku­puol­ten tasa-arvo, työn kunnioi­tus sekä oikeus­val­tio ja kaik­kien luot­ta­musta naut­tiva puolu­ee­ton järjes­tys­valta.

Kokoo­mus raken­taa Suomea vapaa­seen, länsi­mai­seen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­seen perus­tu­vana avoi­mena yhteis­kun­tana, jossa yksi­lön­va­paus ja ihmi­soi­keu­det ovat kunniassa.

Kokoo­mus raken­taa Suomea vapaa­seen, länsi­mai­seen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­seen perus­tu­vana avoi­mena yhteis­kun­tana, jossa yksi­lön­va­paus ja ihmi­soi­keu­det ovat kunniassa. Kokoo­mus ja sen aate ovat osa demo­kraat­tis­ten maiden keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den muodos­ta­maa yhtei­söä ja moni­naista arvo­pe­rin­töä. Se jakaa samat yhtei­set vapau­den ja demo­kra­tian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmis­ten, yhteis­kun­tien ja luon­non hyväksi.

Seuraa­vat 100 vuotta

Uskomme ihmi­seen yksi­lönä, joka haluaa tehdä hyvää ja toimia yhdessä tois­ten ihmis­ten kanssa paran­taak­seen elino­lo­suh­tei­taan ja raken­taak­seen maail­masta parem­man kaikille.

Lähtö­koh­tamme on vastuuta kantava, sivis­ty­nyt ja tois­ten oikeuk­sia kunnioit­tava ihmi­nen.

Lähtö­koh­tamme on vastuuta kantava, sivis­ty­nyt ja tois­ten oikeuk­sia kunnioit­tava ihmi­nen. Vapaassa yhteis­kun­nassa jokai­nen saa olla oma itsensä ja tehdä omista lähtö­koh­dis­taan itse­ään koske­vat valin­nat. Kukin on itse paras määrit­te­le­mään omalta kohdal­taan, millai­nen on hyvä ja miele­käs elämä. Reilu yhteis­kunta palkit­see ja kannus­taa toimi­maan oikein ja vastuul­li­sesti. Ahke­ruu­della ja itse­ään kehit­tä­mällä on voitava menes­tyä. Samalla on pidet­tävä huoli siitä, että ihmi­sar­voi­sen elämän lähtö­koh­dat turva­taan jokai­selle.

Kokoo­mus juhlii vuonna 2018 100-vuotista taival­taan. Siinä missä ensim­mäis­ten sadan vuoden juhli­mi­nen on merki­tyk­sel­listä, niin on seuraa­van­kin sadan vuoden. Suhtau­tu­mi­semme tule­vai­suu­teen on myön­tei­nen, utelias ja ennak­ko­luu­lo­ton. Haluamme tart­tua ihmi­sen sivis­tyk­sel­li­sen, henki­sen ja tekno­lo­gi­sen kehi­tyk­sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin. Tule­vai­suus luodaan asen­noi­tu­malla siihen jo nyky­het­kessä.

Brändi- ja yhteis­kun­ta­lu­pauk­semme

Kokoo­mus on rohkea, yhteis­kun­taa vastuul­li­sesti uudis­tava voima. Olemme avoi­mesti euroop­pa­lai­sia ja kansain­vä­li­siä! Kokoo­muk­sen kautta sinulla on aito mahdol­li­suus päästä vaikut­ta­maan oma ympä­ris­töäsi ja kans­saih­mi­siä koske­viin asioi­hin.

Kokoo­mus on rohkea, yhteis­kun­taa vastuul­li­sesti uudis­tava voima.

Teemme asioita ilolla ja yhdessä, myös muita kuun­nel­len. Kokoo­mus on olemassa turva­tak­seen isän­maan, länsi­mai­siin arvoi­hin ja vastuul­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen pohjau­tu­van hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kehit­ty­mi­sen ja tule­vai­suu­den.

Näin teet mainok­sia kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredissä:

Skip to content