Brändi­kirja ja aineistot – kokoomus.fi
MENU
Tee vaalimateriaalia itse Gredissä :)
Tästä Grediin
Tutustu kokoomuksen arvoihin
Lue tästä

Brändi­kirja ja aineistot

Brändi­kirja on olemassa ollakseen mahdol­listava, salliva ja kannustava. Se korvaa aiemman graafisen ohjeis­tuksen.

Brändi­kirja auttaa viestinnän tekemi­sessä käytännön esimerkkien kautta: esimer­kiksi somekes­kus­te­luissa ja tavassa käyttää värejä. Visuaa­lisen ilmaisun merki­tystä ei voi väheksyä. Hyvä tapa ilmaista asioita on tehdä se valokuvien, videoiden tai grafiikan kautta. Joskus yksi kuva on tuhat sanaa. Kuvituk­sessa myös väreillä on merki­tystä. Valoku­va­poh­jainen grafiikka on tällä hetkellä in.

Gredi – Kokoo­muksen aineis­to­palvelu

Jaamme kaiken aineiston yhdessä osoit­teessa: www.kokoomus.fi/gredi

Etsitkö someen sisältöä, haluatko tehdä itse jakokuvan? Kaikki tämä on Gredissä! Mikäli tarvitset aineistoa netti­käyttöön (sosiaa­linen media, netti­sivut, sähkö­posti yms.) valitse kansio SOME. Mikäli etsit painet­tavaa materi­aalia, kaikki aineisto on kohdan JULKAISUT JA PRINTTI alla. Parasta tässä on, että sinun ei tarvitse ymmärtää RGB- ja CMYK-väripro­fiilien päälle, kunhan vain käytät aineistoa oikeasta kansiosta.

Siirry Grediin

 

1. Kokoo­muk­sesta

100 + 100 vuotta Kokoo­musta

Vuonna 1918 perus­tettu Kansal­linen Kokoo­mus­puolue otti tehtä­väkseen tuoda yhteen eri kansanosat raken­tamaan yhteistä Suomea.

Alusta asti kokoo­muksen politiikan johtavina periaat­teina ovat olleet muun muassa sovin­nol­lisen kansa­lais­hengen edistä­minen, vähävä­kisten kansa­nosien tukeminen, koulusi­vis­tyksen tarjoa­minen kaikille, sukupuolten tasa-arvo, työn kunnioitus sekä oikeus­valtio ja kaikkien luotta­musta nauttiva puolu­eeton järjes­tys­valta.

Kokoomus rakentaa Suomea vapaaseen, länsi­maiseen yhteis­kun­ta­jär­jes­tykseen perus­tuvana avoimena yhteis­kuntana, jossa yksilön­vapaus ja ihmisoi­keudet ovat kunniassa. Kokoomus ja sen aate ovat osa demokraat­tisten maiden keskus­ta­oi­keis­to­laisten puolueiden muodos­tamaa yhteisöä ja moninaista arvope­rintöä. Se jakaa samat yhteiset vapauden ja demokratian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmisten, yhteis­kuntien ja luonnon hyväksi.

Seuraavat 100 vuotta

Uskomme ihmiseen yksilönä, joka haluaa tehdä hyvää ja toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa paran­taakseen elino­lo­suh­teitaan ja raken­taakseen maail­masta paremman kaikille.

Lähtö­koh­tamme on vastuuta kantava, sivis­tynyt ja toisten oikeuksia kunnioittava ihminen.

Lähtö­koh­tamme on vastuuta kantava, sivis­tynyt ja toisten oikeuksia kunnioittava ihminen. Vapaassa yhteis­kun­nassa jokainen saa olla oma itsensä ja tehdä omista lähtö­koh­distaan itseään koskevat valinnat. Kukin on itse paras määrit­te­lemään omalta kohdaltaan, millainen on hyvä ja mielekäs elämä. Reilu yhteis­kunta palkitsee ja kannustaa toimimaan oikein ja vastuul­li­sesti. Ahkeruu­della ja itseään kehit­tä­mällä on voitava menestyä. Samalla on pidettävä huoli siitä, että ihmisar­voisen elämän lähtö­kohdat turvataan jokai­selle.

Kokoomus juhlii vuonna 2018 100-vuotista taivaltaan. Siinä missä ensim­mäisten sadan vuoden juhli­minen on merki­tyk­sel­listä, niin on seuraa­vankin sadan vuoden. Suhtau­tu­mi­semme tulevai­suuteen on myönteinen, utelias ja ennak­ko­luu­loton. Haluamme tarttua ihmisen sivis­tyk­sel­lisen, henkisen ja tekno­lo­gisen kehityksen tarjoamiin mahdol­li­suuksiin. Tulevaisuus luodaan asennoi­tu­malla siihen jo nykyhet­kessä.

Brändi- ja yhteis­kun­ta­lu­pauk­semme

Kokoomus on rohkea, yhteis­kuntaa vastuul­li­sesti uudistava voima. Olemme avoimesti euroop­pa­laisia ja kansain­vä­lisiä! Kokoo­muksen kautta sinulla on aito mahdol­lisuus päästä vaikut­tamaan oma ympäris­töäsi ja kanssaih­misiä koskeviin asioihin.

Teemme asioita ilolla ja yhdessä, myös muita kuunnellen. Kokoomus on olemassa turva­takseen isänmaan, länsi­maisiin arvoihin ja vastuul­liseen markki­na­ta­louteen pohjau­tuvan hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan kehit­ty­misen ja tulevai­suuden.

 


 

2. Viestin­nästä yleisesti

Kerro näkemyksesi ja kuuntele, mitä muilla on sanot­tavaa. Meillä on ihan ok olla eri mieltä kaverin kanssa. Kun erilaiset näkemykset kohtaavat, avoimesta vuoro­pu­he­lusta syntyy raken­tavia ja kestäviä avauksia.

Jokainen kokoo­mus­lainen on viestijä

Jokainen kokoo­mus­lainen on viestijä. Kun huomaat itseäsi kiinnos­tavan aiheen, tee siitä päivitys sosiaa­liseen mediaan tai kysy vaikkapa tuttujen ihmisten mieli­pi­teitä siihen. Sinä kokoo­mus­laisena olet parempi viestijä kuin puolue tai piirior­ga­ni­saatio, joten ota roolia kokoo­muksen viestin viejänä – tee mieli­pi­de­kir­joi­tuksia omalla nimelläsi ja osallistu paikal­lisiin tapah­tumiin vahvasti oma persoona edellä.

Nykyajalle ominaista on tarinan­ker­ronta ja henki­lö­koh­taisuus. Kokeile kertoa haluamasi viesti omakoh­tai­sesti kokemuksien kautta, liittä­mällä se vaikkapa arkeen.

Älä häpeä olla innos­tunut – uusia, ennak­ko­luu­lot­tomia näkemyksiä ja avauksia tarvitaan. Me kunnioi­tamme kanssaih­misiä ja näytämme sen. Kuunte­lemme ja kiitämme, myönnämme jos erehdymme.

Me vastaamme, kun kysytään

Kokoo­muksen tavoit­teena on olla johtava vuoro­vai­ku­tus­puolue. Toimin­taamme kuuluu suora vuoro­vai­kutus ihmisten kanssa niin kasvo­tusten kuin eri viestin­tä­ka­na­vissa.

Kokoomus viestii kaikissa kanavissa eri tavalla, kullekin kanavalle ominaiseen tyyliin. Tällöin jokaisen kanavan sisällön merkitys korostuu. Instagram on hyvä paikka näyttää valokuvin millaisia kokoo­mus­laiset ovat, Twitte­rissä voit taas käydä nopea­tem­poista, politiikkaa, kulttuuria, ilmiöitä ja uutisia koskevaa keskus­telua. Yksi aktii­vinen somekanava on parempi kuin monta hiljaista.

Me kokoo­mus­laiset vastaamme suoriin viesteihin sekä yhdis­tysten että puolueen viesti­ka­na­vissa esitet­tyihin kysymyksiin ja käymme mahdol­li­suuksien mukaan keskus­telua. Haluamme käydä avointa, kaikkien saavu­tet­ta­vissa olevaa vuoro­pu­helua. Keskus­telut kannattaa käydä aina julki­sesti viesti­laa­ti­koiden sijaan, sillä tällöin vastauksesi ovat myös muiden nähtä­vissä.

Hyvä keskus­telija ei sulje asial­lisia keskus­te­li­joita pois

Moderoimme kaikki epäasial­liset viestit, jotka sisäl­tävät kiroilua, solvaa­mista tai henki­lö­koh­taisten ominai­suuksien pilkkaa­mista. Mikäli huomaat muiden keskus­te­lujen sävyn muuttuvan kiivaam­miksi, on aina hyvä muistuttaa maltista ja olla itse maltil­linen. Sivuilta tai esimer­kiksi Twitte­ristä käyttäjien pois sulke­minen on vasta viimeinen keino. Hyvä keskus­telija ei sulje asial­lisia keskus­te­li­joita pois, vaikka sävy olisikin kriit­tinen.

Emme poista asial­lisia kommentteja, vaikka ne sisäl­täi­si­vätkin kritiikkiä. Kaikkiin asial­lisiin komment­teihin ja kysymyksiin me vastaamme, tietysti aina mahdol­li­suuksien mukaan. Kritiikkiin kannattaa vastata – asial­li­silla vastauk­silla on mahdol­lista voittaa ihmisiä jopa puolelleen.

Laita persoonaa peliin

Varsinkin kampan­joi­dessa omanlai­simmat ideat yleensä erottuvat edukseen. Näytä itseltäsi, tee persoo­nal­linen kampanja, kerro näkemyk­siäsi ja käytä mielei­siäsi värejä, kuvia ja sisältöjä.

Kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea, eikä kuulukaan tietää. Tutustu itsellesi tärkeisiin ja läheisiin asioihin ja kerro avoimesti jos et osaa vastata johonkin kysymykseen. Netti on hyvä paikka keskus­tella, mutta toisten tapaa­mista kasvo­tusten ei pysty korvaamaan. Mene sinne missä ihmiset ovat, järjestä vaikkapa olohuo­ne­par­la­mentteja tai osallistu porukalla kotiseutusi kehit­tä­miseen.

 


 

3. Käytännön apua tekemiseen

Kokoo­muk­sella on paljon erilaisia valmiita välineitä vaali­kam­pan­joihin ja viestintään joita tarjoamme käyttöösi, olit sitten jäsen, ehdokas, yhdis­tys­toimija, toimittaja, graafikko tai viestin­tä­toi­misto. Muista kuitenkin, että oma näkemyksesi ja tapasi tehdä on hyvä sellai­senaan – muokkaa tarjoa­mamme sisältö itsellesi sopivaksi.

Aineis­to­pan­kissa (Gredi) on videoita, kuvia, kirjal­lista materi­aalia ja esimer­kiksi muokat­tavia esite­pohjia kampan­jointiin. Aineis­to­pan­kissa voit tehdä itsellesi rinta­nap­pi­pohjia, esitteitä tai vaikkapa teksti­kuvia jaetta­vaksi sosiaa­liseen mediaan.
”Muokkaa tarjoa­mamme sisältö itsellesi sopivaksi”

Opasvideot Youtu­bessa ja Vimeossa kokoo­muksen kanavalla tarjoavat tukea niin kampan­jointiin kuin yhdis­tyksen ydintoi­mintaan.

Kampan­ja­vä­lineet kuten kokoo­mus­pyörä, kanto­reput, beachflägit ja roll-upit viestivät läsnäoloa ja ovat samalla puolueen ja aatteen mainoksia. Muista huomioida kanssa­kul­ki­joita kampan­joi­dessa, noudata liiken­ne­sääntöjä ja ole avulias!

Kaikkea kampan­jointiin:

www.kokoomuspuoti.fi

Meillä ei jää yksin pulmien kanssa – kysy, jos jokin mieti­tyttää. Mikäli tarvitset apua viesti­mi­sessä tai käytännön tekemi­sessä voit olla yhtey­dessä piiri­toi­mistoon, omaan yhdis­tykseen tai tuttuihin kokoo­mus­laisiin.

 


 

4. Ajatuksia visuaa­li­suuteen

Logo ja -nimi

Puolueen viral­linen nimi on Kansal­linen Kokoomus rp ja markki­noin­tinimi on kokoomus. Kirjoi­te­tussa tekstissä oikea kirjoi­tusasu on kokoomus, kuval­li­sessa ilmai­sussa on hyvä käyttää nimilogoa (“KOKOOMUS”). Isolla alkukir­jai­mella kokoomus kirjoi­tetaan ainoastaan käytet­täessä puolueen viral­lista nimeä: Kansal­linen Kokoomus. Logon yhtey­dessä voidaan käyttää ruiskukka-logoa. Ruiskukka-logoa voi käyttää myös yksin ilman nimilogoa – tällöin asiayhteys on hyvä olla sellainen, että ruiskukka osataan yhdistää kokoo­mukseen. Tässä vielä vinkkejä puolueen nimen oikein­kir­joi­tukseen: Kotimaisten kielten keskus, puolueiden nimet

Ruiskukka-logo

Ruiskukka-logon muotoa ei saa muuttaa, mutta sen käyttä­minen eri väreissä on mahdol­lista. Voit käyttää ruiskukkaa muissakin väreissä, kunhan visuaa­lisuus säilyy hyvänä ja kokonaisuus näyttää hyvältä. Käytäthän ruiskukkaa selkeällä taustalla, sen on aina hyvä erottua selkeästi tausta. Siinä missä väritys luo tunnet­tuutta, muoto on yhtäläinen elementti.

Tässä muutamia esimerkkejä ruiskukan värityk­sestä:

Leijona-tunnus

Leijona-tunnus on kokoo­muksen viral­linen tunnus ja sitä käytetään ainoastaan viral­li­sissa yhteyk­sissä. Leijona-tunnusta käyttävät ainoastaan puolueen johto, puolue­toi­misto, puolue­kokous ja eduskun­ta­ryhmä.

 


 

5. Ohjeita logojen käyttöön:

 

 


 

6. Näin me näytämme väriä

Mainoksia suunni­tel­lessa kannattaa huomioi kolme asiaa: mainoksen kohde­ryhmä, sisältö ja syy sen olemas­saoloon. Elä ajassa, ole rohkea ja utelias!

Kokoo­muk­sesta voi viestiä monin tavoin myös värityk­sellä. Kokoomus on tulevai­suus­puolue, ennak­ko­luu­lot­to­masti yhteis­kuntaa uudistava voima – sitä kannattaa näyttää myös kuval­li­sessa ilmai­sussa ja värityk­sessä.

Elä ajassa, ole rohkea ja utelias!

Kokoomus on iso puolue ja meitä on moneen lähtöön, siksi onkin tärkeää, että tarjoamme jokai­selle mahdol­li­suuden tehdä mieluisaa viestintää. Kokoomus on enemmän kuin sinisen viisi­kym­mentä eri sävyä – värityk­sellä on hyvä korostaa niitä itselle, yhdis­tyk­selle tai kaveri­po­ru­kalle tärkeitä asioita.

Värieh­do­tuksia:

(väriarvot ovat kirkkaim­masta sävystä)

 

Fontti

Kokoomus-nimilogon fonttia ei tarvitse käyttää kaikessa viestin­nässä, sillä tunnis­tet­tavan ilmeen muodos­tu­minen on kaiken visuaa­li­suuden summa. Joskus pelkkä ruiskukka-liike­merkki riittää tunnis­tet­ta­vuuden saavut­ta­mi­seksi, joskus siihen vaaditaan kirjal­lista ilmaisua, toisinaan tietyn­laisia kuvia tai grafiikkaa.

Toiselle kokoomus on itsenäi­syys­päivänä tai puolue­ko­kouk­sesssa sinival­koinen tai vaalean­si­ninen, joillekin se on kesällä keltainen, punainen tai pinkki. Kerro väreillä, mitä Kokoomus merkitsee juuri sinulle. Tässä on hyviä esimerkkejä erilai­sista väriyh­dis­tel­mistä, joita voi käyttää yleisesti vaali­kam­pan­jassa, yhdis­tys­toi­min­nassa tai mainon­nassa:

Hyviä fontteja käytet­tä­väksi yhdessä ja erikseen ovat esimer­kiksi seuraavat (lataa fontit klikkaa­malla nimeä listassa):

Bree Serif (saatavana Googlelta)
Montserrat (saatavana Googlelta, vastaa logossa käytettyä fonttia Gotham)
Alegreya (saatavana Googlelta)
Slabo 27px (saatavana Googlelta)
Lobster (saatavana Googlelta)

Valokuvat, kuvitus, grafiikka

Visuaa­lisen ilmaisun merki­tystä ei voi väheksyä. Hyvä tapa ilmaista asioita on tehdä se valokuvien, videoiden tai grafiikan kautta. Joskus yksi kuva on tuhat sanaa. Kuvituk­sessa myös väreillä on merki­tystä. Valoku­va­poh­jainen grafiikka on tällä hetkellä in – tässä muutamia esimerkkejä:

Kokoomus.fi