Ehdok­kaan
vaali­työ

Opas ehdok­kaan vaali­työ­hön

Haluamme tukea sinua ideoin ja ehdo­tuk­sin sekä tutki­mus­tie­doin teke­mään onnis­tu­neen kampan­jan osana kokoo­mus­jouk­kuetta, mutta myös mahdol­li­suuk­sia menes­tyä itse ja tulla vali­tuksi hoita­maan näitä kunta-asioita luot­ta­mus­teh­tä­vässä.

Vink­ki­lista kunta­vaa­lieh­dok­kaalle

1. Perusta polii­tik­ko­sivu

Julki­nen Face­book-sivu on ehdok­kaan tärkeim­piä työka­luja sosi­aa­li­sessa mediassa. Esimer­kiksi paikal­lista mainon­taa ei voi tehdä ilman Face­book-sivua. Jo pienillä summilla voit tavoit­taa kohden­ne­tusti juuri niitä ylei­söjä, joille haluat saada vies­tisi läpi. Valitse hyvät kuvat, täydennä sivun kuvaus ja kutsu kaikki kave­rit tykkää­mään sivus­tasi.

2. Ala käyt­tä­mään sivua jatku­vasti, opet­tele rutiini

Tee itsel­lesi sopiva suun­ni­telma somen käyt­töön, jossa hyödyn­nät esimer­kiksi lipu­tus­päi­viä ja muita merk­ki­päi­viä. Jaa moni­puo­li­sesti esimer­kiksi kuvia, videoita ja erilai­sia uuti­sia.

3. Hanki polii­tik­ko­si­vulle mainos­ta­mi­soi­keus

Poliit­tista mainon­taa ei voi tehdä ilman henki­löl­li­syy­den vahvis­ta­mista. Tällä Face­book takaa sen, että mainonta on avointa ja läpi­nä­ky­vää. Tunnis­tau­tu­mi­nen tapah­tuu lähet­tä­mällä henki­löl­li­syys­to­dis­tus Face­boo­kille. Tunnis­tau­tu­mi­sen hyväk­sy­mi­sessä kestää noin kaksi vuoro­kautta.

4. Luo mainos­tili ja ota käyt­töön Busi­ness Mana­ger

Mainos­ten teke­mi­seen ja hallin­noin­tiin tarvit­set mainos­ti­lin. Kannat­taa ottaa käyt­töön myös Busi­ness Mana­ger.

5. Tee live-video Face­boo­kissa tai Insta­gra­missa

Live-videot ovat kätevä ja väli­tön tapa vies­tiä omalle ylei­söl­lesi. Live-videoita voi tehdä hyvin mata­lalla kynnyk­sellä ja pelkkä puhe­lin riit­tää mainiosti niiden toteut­ta­mi­seen. Live-videot mahdol­lis­ta­vat myös mata­lan kynnyk­sen vuoro­vai­ku­tuk­sen ylei­sösi kanssa, sillä seuraa­jat voivat esit­tää kysy­myk­siä ja huomioita lähe­tyk­sen komment­ti­ken­tässä.

6. Kirjoita paikal­lis­leh­teen mieli­pi­de­kir­joi­tus

Syksy/​talvi on sopi­vaa aikaa myös perin­tei­sille mieli­pi­de­kir­joi­tuk­sille. Kirjoi­tus­ten teke­mi­nen kannat­taa aloit­taa hyvissä ajoin ennen kiirei­sintä kampanja-aikaa.