Kokoomus.fi / Vaalityö

Vaali­työ

Tältä sivulta löydät lisä­tie­toa niin ehdok­kaan kuin yhdis­tyk­sen­kin vaali­työ­hön, koulu­tuk­seen, vaali­ra­hoi­tuk­seen ja opas­tusta vaali­mai­nok­sen valmis­tuk­seen. Lisää opas­vi­deoita eri aihei­siin löydät koulu­tuso­sion alta.

Ehdok­kaan
vaali­työ

Opas ehdok­kaan vaali­työ­hön

Haluamme tukea sinua ideoin ja ehdo­tuk­sin teke­mään onnis­tu­neen kampan­jan osana kokoo­mus­jouk­kuetta, mutta myös mahdol­li­suuk­sia menes­tyä itse ja tulla vali­tuksi hoita­maan näitä asioita hyvin­voin­tia­lu­een luot­ta­mus­teh­tä­vässä.

Vaali­mai­nok­sen
valmis­ta­mi­nen

Gredi – kokoo­muk­sen aineis­to­pankki

Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä! Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio some. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan julkaistu ja printti alla.

Voit tehdä Gredi-aineis­to­pal­ve­lussa some­käyt­töön sopi­via jako­ku­via. Voit vaih­taa pohjiin omat teks­tit ja omat kuvat. Jos tarvit­set neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan tai Gredi-ohjei­siin.

Vink­ki­lista alue­vaa­lieh­dok­kaalle

1. Perusta polii­tik­ko­sivu

Julki­nen Face­book-sivu on ehdok­kaan tärkeim­piä työka­luja sosi­aa­li­sessa mediassa. Esimer­kiksi paikal­lista mainon­taa ei voi tehdä ilman Face­book-sivua. Jo pienillä summilla voit tavoit­taa kohden­ne­tusti juuri niitä ylei­söjä, joille haluat saada vies­tisi läpi. Valitse hyvät kuvat, täydennä sivun kuvaus ja kutsu kaikki kave­rit tykkää­mään sivus­tasi.

2. Ala käyt­tä­mään sivua jatku­vasti, opet­tele rutiini

Tee itsel­lesi sopiva suun­ni­telma somen käyt­töön, jossa hyödyn­nät esimer­kiksi lipu­tus­päi­viä ja muita merk­ki­päi­viä. Jaa moni­puo­li­sesti esimer­kiksi kuvia, videoita ja erilai­sia uuti­sia.

3. Hanki polii­tik­ko­si­vulle mainos­ta­mi­soi­keus

Poliit­tista mainon­taa ei voi tehdä ilman henki­löl­li­syy­den vahvis­ta­mista. Tällä Face­book takaa sen, että mainonta on avointa ja läpi­nä­ky­vää. Tunnis­tau­tu­mi­nen tapah­tuu lähet­tä­mällä henki­löl­li­syys­to­dis­tus Face­boo­kille. Tunnis­tau­tu­mi­sen hyväk­sy­mi­sessä kestää noin kaksi vuoro­kautta.

4. Luo mainos­tili ja ota käyt­töön Busi­ness Mana­ger

Mainos­ten teke­mi­seen ja hallin­noin­tiin tarvit­set mainos­ti­lin. Kannat­taa ottaa käyt­töön myös Busi­ness Mana­ger.

5. Tee live-video Face­boo­kissa tai Insta­gra­missa

Live-videot ovat kätevä ja väli­tön tapa vies­tiä omalle ylei­söl­lesi. Live-videoita voi tehdä hyvin mata­lalla kynnyk­sellä ja pelkkä puhe­lin riit­tää mainiosti niiden toteut­ta­mi­seen. Live-videot mahdol­lis­ta­vat myös mata­lan kynnyk­sen vuoro­vai­ku­tuk­sen ylei­sösi kanssa, sillä seuraa­jat voivat esit­tää kysy­myk­siä ja huomioita lähe­tyk­sen komment­ti­ken­tässä.

6. Kirjoita paikal­lis­leh­teen mieli­pi­de­kir­joi­tus

Syksy/​talvi on sopi­vaa aikaa myös perin­tei­sille mieli­pi­de­kir­joi­tuk­sille. Kirjoi­tus­ten teke­mi­nen kannat­taa aloit­taa hyvissä ajoin ennen kiirei­sintä kampanja-aikaa.

Koulu­tusta
ehdok­kaille

Kokoo­mus koulut­taa ehdok­kaita koko syksyn ajan verkko- ja lähi­kou­lu­tuk­sin. Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen sivis­tys­liitto eli KANSIO.

Vali­koi­massa on useita erilai­sia koulu­tuk­sia joista saat oppia ja ideoita mm. vies­tin­tään, kirjoit­ta­mi­seen, kampan­jan kärkien terä­vöit­tä­mi­seen kuin mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­mi­seen.

Tutustu koulu­tus­tar­jon­taan, osal­listu koulu­tuk­siin tai katso koulu­tuk­sia tallen­teilta silloin kun sinulle parhai­ten sopii.

Ohjeita
vaali­ra­hail­moi­tuk­siin

Kokoo­muk­sessa nouda­te­taan avoi­muut­taa ja vaali­ra­ha­lain­sään­töä. Ohessa on hyödyl­li­siä muis­tioita vaali­ra­ha­sää­dök­sistä sekä vink­kejä yhdis­tyk­sen varain­han­kin­taan.

Skip to content