Verouudistus tehdään ympäristön ehdoilla

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta sen torjumatta jättäminen maksaa vielä enemmän. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla leikkaamme kasvihuonekaasupäästöjä, vähennämme riippuvuuttamme energian tuonnista ja edistämme kotimaista energiantuotantoa.

Toteutamme kansainvälisestikin arvioituna mittavaa energiaverouudistusta, jossa verot perustuvat ympäristövaikutuksiin. Tähän asti energiaverot ovat määräytyneet enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on sekä kerätä lisää tuloja ympäristö- ja energiaveroista että muuttaa verotuksen kriteereitä ympäristöperusteisiksi.

Olemme tällä vaalikaudella merkittävästi siirtäneet painopistettä ahkeruuden verottamisesta kulutuksen, etenkin ympäristön kulutuksen, verottamiseen. Työn ja työllistämisen verotusta on kevennetty ja kulutuksen verotusta kiristetty noin kahdella miljardilla eurolla.

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä voidaan edistää määräyksillä, kielloilla tai taloudellisilla kannusteilla. Itse uskon ennen kaikkea kannusteiden tehoon. Niitä on käytetty muun muassa liikenteen verotuksen uudistamisessa.

Tavoitteena on ollut järjestelmä, joka perustuu kokonaan ympäristönäkökohtiin. Emme ole halunneet äänestää jonkin tietyn tekniikan puolesta vaan pienten päästöjen puolesta.

Vuoden 2008 alusta tuli voimaan autoveron muutos. Nyt veron suuruus määräytyy hiilidioksidipäästöjen mukaan. Autovero on vähimmillään 12,2 prosenttia ja enimmillään 48,8 prosenttia.

Uudistus on suosinut vähäpäästöisiä autoja, ovat ne sitten bensiini-, diesel- tai hybridiautoja. Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet yli 15 prosenttia eli varsin paljon lyhyessä ajassa.

Myös vuotuinen ajoneuvojen perusvero muuttuu päästöistä riippuvaiseksi. Päästöjen alarajalla vuotuinen maksu on noin 20 euroa ja enimmillään noin 600 euroa.

Seuraavaksi muutamme ympäristöperusteiseksi polttoaineiden verotuksen. Hiilidioksidipäästöjen ohella otetaan huomioon myös terveydelle haitalliset lähipäästöt, kuten hiukkaset ja typen oksidit. Lisäksi kiinnitetään huomiota polttoaineiden energiasisältöön, mikä hyödyttää biopolttoaineita, koska niiden energiasisältö litraa kohti on fossiilisia pienempi.

Perusperiaatteena myös tässä on riippumattomuus tekniikasta. Mukana ovat kaikki lähitulevaisuudessa todennäköisesti käytettävissä olevat liikennepolttoaineet: bensiini, diesel, etanoli, toisen sukupolven biodiesel (kuten metsätähde), kasvipohjainen diesel, maakaasu ja biokaasu. Lisäksi uudistus koskee hybridi- ja sähköautoja.

Verouudistus suosii erityisesti kotimaisia uuden sukupolven polttoaineita, kuten metsätähdedieseliä ja jäteperäistä etanolia, sekä sähköautoja.

Polttoaineiden verouudistus tulee voimaan vuoden 2011 alusta ja koko painollaan vuosina 2012 ja 2013. Sen jälkeen Suomessa on käytössä kansainvälisesti ainutlaatuinen liikenteen verojärjestelmä, joka perustuu vain ympäristövaikutuksiin. Valtion verotuloja uudistus ei lisää eikä vähennä.

Myös lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden verotus on tarkoitus muuttaa ympäristöperusteiseksi ensi vuoden alusta alkaen. Uudistus kiristää fossiilisten polttoaineiden eli kivihiilen ja maakaasun verotusta. Ympäristön kannalta paremman, maakaasun, verotuksen kiristämisessä edetään vaiheittain. Haluamme varmistaa, ettei maakaasua korvata kivihiilellä eivätkä päästöt lisäänny edes hetkellisesti.

Myös turvetta aletaan aiemmasta poiketen verottaa. Täyteen ympäristöperusteisuuteen ei turpeen verotuksessa päästä, koska se johtaisi puun rajuun lisäpolttoon ja vaarantaisi metsäteollisuuden puunsaannin. Sikäli kyse on välttämättömästä teollisuuspolitiikasta.

Energiaverotusta kiristämällä korvataan työnantajien Kela-maksun poisto. Syvän laman oloissa maksun poisto helpotti yritysten tilannetta ja säästi lukuisia työpaikkoja.

Asumisen kustannukset lisääntyvät, mutta niihin pystyy vaikuttamaan myös omilla valinnoillaan. Lämmitystavan muutoksilla ja yleisellä energian säästämisellä kustannuksia voi pienentää merkittävästikin.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa varten on varattu ensi vuoden budjettiin myös avustuksia.

Vihreä verouudistus kannustaa energian säästämiseen ja suosii uusiutuvia energianlähteitä. Kaikki tämä vähentää päästöjä ja torjuu ilmastonmuutosta. Uskon myös, että kannustamalla kuluttajia ja yrityksiä järkeviin valintoihin ja ympäristöä säästäviin investointeihin meillä on mahdollisuus rakentaa uutta, vihreää innovaatiotaloutta.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on pitkä mutta palkitseva tie. Tutkimusten mukaan meidän sukupolvemme on valmis maksamaan siitä isomman osan, jotta lapsillemme jäisi pienempi taakka ja parempi elinympäristö. Minusta tämä on oikeudenmukaista, koska lapsemme eivät ole ilmastonmuutoksesta vastuussa.