Paajanen: Työllisyydestä huolehtiminen nyt tärkeintä

Yhdysvalloista alkanut rahoitusmarkkinakriisi on muuttumassa talouskriisiksi. Ongelmat ovat levinneet muille mantereille ja uhkaavat johtaa maailmanlaajuiseen taantumaan. Talouskehityksen ennustaminen on erityisen vaikeaa tässä tilanteessa, mutta varmaa on se, että kansainvälisen kasvun hiipuminen vaikuttaa väistämättä myös Suomeen.

Jotkut ovat jo puhuneet 90-luvun laman toistumasta. Vertaus ei ole kovin osuva, sillä tällä kertaa uhka tulee ulkopuolelta. Suomen onni tässä tilanteessa on se, että pitkään jatkuneen talouskasvun myötä julkinen taloutemme on hyvässä kunnossa. Työllisyys on lisääntynyt, mikä on parantanut yhä useamman ihmisen henkilökohtaista taloutta. Myös yritystemme taseet ja suomalainen pankkijärjestelmä ovat kohtalaisen vahvoja kestämään finanssikriisin ja kasvun hidastumisen. On kuitenkin selvää, että rahoitusmarkkinoiden kireyden ohella kasvun hiipuminen vaikuttaa vientituloihimme ja vähentää investointeja. Valitettavasti myös työttömyys uhkaa kääntyä nousuun useiden vuosien hyvän kehityksen jälkeen.

Talouskasvu hidastuu, mutta me täällä Suomessa voimme taistella taantumaa vastaan pitämällä kotimaan pyörät pyörimässä. Elvyttävät toimet ovat nyt paikallaan, ja hallitus onkin tässä ollut hyvin tilanteen tasalla. Tällä budjetilla – ja jo aikaisemmin kuluvan vuoden lisätalousarviossa – käynnistetään useita toimia, joilla edistetään kotimaista kysyntää ja työpaikkojen säilymistä sekä luodaan luottamusta tulevaisuuteen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa, että erityisesti työllisyydestä on pidettävä huolta, jotta ihmisten perusturvallisuus ja tulevaisuuden kasvun edellytykset säilyvät.

Valtiovallalla on olemassa omat keinonsa tukea talouskasvun jatkumista. Tänään käsittelyssä olevan budjetin myötä hallitus ja eduskunta lähettävät kansalaisille selvän viestin siitä, että talouskriisiä torjutaan nyt kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tilanne elää koko ajan, joten elvytyksessäkin on elettävä ajassa siten, että toimet ovat ripeitä, mutta harkittuja – toisin kuin oppositiolla, joka on lähtenyt huutokaupan lailla vaatimaan lisärahaa sinne sun tänne.

Kokoomukselle on erityisen tärkeää, että Suomi on maa, jossa kannattaa tehdä työtä, opiskella ja yrittää. Tätä toivoa ja tulevaisuuden uskon vahvistusta tarvitaan erityisesti juuri nyt. Budjettiesityksen ehdottomasti merkittävin linjaus onkin tuntuva verojen keventäminen.

Veronkevennykset osuvat juuri oikein tähän suhdannetilanteeseen. Ne lisäävät kansalaisten käteen jäävää tuloa, mikä auttaa kotimaisen kysynnän ylläpitämisessä. Työn verotuksen keventäminen on oikeaa politiikkaa myös tulevaisuutta ajatellen. Työnteon kannattavuudesta huolehtiminen edesauttaa Suomen menestymistä myös siinä vaiheessa, kun talous kääntyy jälleen nousuun.

Kokoomuksen tavoitteena on, että ahkeruus kannattaa aina. Tämä on entistäkin tärkeämpää väestön ikääntyessä ja työntekijöiden lukumäärän vähentyessä. Siksi veronkevennykset on suunnattava kaikille, jotta kaikkien työnteko muuttuu yhä kannattavammaksi. Pieni- ja keskituloisten asemaa parannetaan täsmätoimilla, kuten sosiaaliturvaetuuksien nostoilla ja verotuksen työtulovähennyksellä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että eläkkeensaajien verotusta kevennetään palkansaajien kevennystä vastaavasti. Ensi vuoden alusta myös eläkeläispuolisoiden verotus korjataan korkeintaan palkansaajan verotuksen tasolle. Tavallista suurempien indeksikorotusten myötä ja kansaneläkkeen korotuksen ohella nämä toimenpiteet parantavat eläkeläisten ostovoimaa merkittävästi. Näin luodaan tulevaisuudenuskoa myös heille, jotka eivät enää ole työelämässä mukana.
Veronkevennysten lisäksi kotitalouksien ostovoimaa edistää ruoan arvonlisäveron alentaminen ensi vuoden lokakuusta alkaen. Se helpottaa niitä perheitä, joilla iso osa tuloista kuluu elintarvikkeisiin. Talouskasvun hidastumisesta on löydettävissä jopa jotain positiivista: Korkotaso alenee, mikä auttaa esimerkiksi asuntovelallisia, ja korkealle ponnahtanut inflaatio on ensi vuonna hidastumassa kahden prosentin tienoille. Myös tämä lisää ostovoimaa.

Budjetti sisältää joukon muitakin verotukseen liittyviä toimia, joilla pyritään työllisyyden ja talouskasvun ylläpitämiseen. Kokoomus kannattaa erityisesti kotitalousvähennyksen korottamista ja laajentamista, joka luo nopeasti uutta työtä Suomeen. Kotitalousvähennyksen käyttö auttaa muun muassa rakennusteollisuutta sekä koti- ja hoivapalvelujen tarvitsijoita. Metsäveron alentaminen edistää puukauppoja ja lähisukulaisten perintöveron keventäminen helpottaa esimerkiksi yritysten haasteellisia sukupolvenvaihdoksia.

Julkisen taloutemme ylijäämä ja pitkään harjoitettu järkevä talouspolitiikka antavat mahdollisuuden voimakkaaseen elvytykseen. Suomi voi ottaa kestävästi lisää velkaa ja toteuttaa elvyttäviä toimia. Näiden toimien on oltava määräaikaisia ja täsmällisesti kohdennettuja siten, että ne lisäävät työllisyyttä ja talouden dynamiikkaa.

Hallituksen alkuperäinen budjettiesitys oli jo erittäin elvyttävä muun muassa veronkevennysten johdosta, ja tilanne on entisestään parantunut täydentävän budjettiesityksen myötä. Myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien esittämät lisäykset on kohdennettu työllisyyttä edistävästi. Näitä toimia ovat muun muassa panostukset perustien- ja perusradanpitoon, ympäristö- ja vesihuoltotyöt sekä asuntorakentamisen ja rakennusten korjaamisen edistäminen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa, että lisämäärärahoja on suunnattava niihin kohteisiin, joissa työvoiman osuus on suuri.

Vuoden 2009 budjetilla täytetään myös Suomen ilmastovelvoitteita ja samalla edistetään talouskasvua. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukea, uusiutuvan energian investointitukia ja energia-avustuksia ehdotetaan lisättäväksi yhteensä kymmenillä miljoonilla euroilla. Eduskunnassa joukkoliikenteeseen lisätään vielä 3 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalouspuolella metsien kestävä hoito ja puun energiakäytön edistäminen saavat lisärahoitusta. Perheet voivat remontoida pientalojaan energiatehokkaammiksi korkeampaa kotitalousvähennystä hyödyntäen.

Rakentamista edistetään muutenkin mittavasti. Asuntojen uudis- ja korjausrakentamista, vuokra-asuntoja sekä vanhusten ja muiden erityisryhmien asuntojen tuotantoa tuetaan avustuksilla, korkotuella, valtuuksien nostoilla ja takauksilla. Myös oppilaitoksille, muun muassa homekoulujen korjauksiin osoitetaan 30 miljoonaa euroa lisää.

Budjetin myötä aloitetaan 6 uutta väylähanketta jo käynnissä olevien 16 hankkeen lisäksi. Väyläinvestointeja käynnistetään nyt 550 miljoonalla eurolla, mikä on erittäin hyvä panostus viime vuosiin nähden.

Metsäteollisuuden puunsaannin turvaamiseksi on sovittu mittava apupaketti niille väylille, jotka ovat puukuljetusten kannalta merkittäviä. Puun liikkumista edistää myös puun myyntitulon määräaikainen verohuojennus. Kokoomus on tyytyväinen siihen, että vaikeuksissa olevien alojen, kuten metsä- ja rakennusteollisuuden pärjäämistä pyritään näin tukemaan.

Hallitus on myös käynyt toimiin taatakseen suomalaisille yrityksille riittävän rahoituksen. Tässä markkinatilanteessa vakavaraisillakin yrityksillä on hankaluuksia löytää halukkaita luotottajia. Täydentävän budjettiesityksen myötä vientiä sekä pk- ja kasvuyrityksiä rahoitetaan muun muassa Finnveran ja Vientiluoton kautta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä nyt on huolehdittava siitä, että yksikään elinkelpoinen yritys ei kaadu rahoituksen puutteeseen. Näiden jo esitettyjen toimien lisäksi hallituksessa onkin aloitettu kartoitus siitä, mitä muuta asian hyväksi voidaan vielä tehdä nopealla aikataululla.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa myös kuntien talouteen. Kuntien menot ovat viime vuosina kasvaneet kovaa vauhtia muun muassa palkkojen nousun myötä. Kuntien tulot ovat kuitenkin lisääntyneet runsaasti ja sen myötä kuntatalous on kohtuullisen hyvin tasapainossa. Ensi vuodelle kuntienkin verotulojen hyvä kehitys on kuitenkin uhattuna. Suhdannetilanteesta johtuen, mutta myös pitemmällä aikavälillä Suomessa on välttämätöntä jatkaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Vain näin kuntalaisten tarvitsemat palvelut pystytään järjestämään siten, että kuntatalous pysyy kunnossa.

Budjetin toimilla tartutaan vahvasti nykyisen taloustilanteen kohentamiseen. On kuitenkin selvää, että meidän on katsottava myös pidemmälle ja huolehdittava kasvun edellytyksistä myös tulevaisuudessa. Kokoomuslaiset ovat määrätietoisesti toimineet osaamisen, korkean koulutuksen ja sivistyksen puolesta. Tässä budjetissa yliopistot saavat jälleen 20 miljoonan lisäyksen toimintamenoihinsa. Budjettiesityksessä on myös 50 miljoonaa euroa yliopistojen maksuvalmiuden turvaamiseen. Eduskunnan vielä lisäämä 3 miljoonaa euroa tulee varmasti tarpeeseen, samoin kuin lisämäärärahat yliopistokeskuksille ja harjoittelukouluille.

Osaamista ja tulevaisuuden menestymistä edistää myös tutkimus- ja kehityspanosten voimakas kasvattaminen. Hienoa on, että tulevaisuudesta huolehditaan myös perusopetuksen laatua parantamalla. Muun muassa ryhmäkokojen pienentämiseen ohjataan ensi vuonna 16 miljoonaa euroa.

Ammatillista koulutusta lisätään tarkoituksena taata jokaiselle nuorelle opiskelupaikka. Lisäpaikkoja on tulossa yli 4 000, mistä hallitukselle suuri kiitos. Yhä useampi syrjäytymisvaarassa oleva nuori pääsee kehittämään ammatillisia taitojaan myös työpajatoiminnan kautta.

Työllisyyden heikentyessä oikean koulutuksen tarjonta ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat entistä tärkeämpiä. Kokoomus kannattaa työkykyä ja osaamista edistäviä toimia, joita on ennakkotietojen mukaan luvassa myös ensi vuoden lisätalousarvioon.

Kokoomuslaiseen arvomaailmaan kuuluu, että niitä, jotka todella tukea tarvitsevat, on tuettava merkittävästi. Tässä budjetissa tehdään tulonsiirtojen historiaa korottamalla pienimpiä vanhempain-, sairaus-, äitiys- ja isyyspäivärahoja peräti 170 eurolla kuukaudessa. Näin helpotetaan useiden pienituloisten, esimerkiksi opiskelijaperheiden asemaa.

Lapsiperheitä muistetaan myös muilla tavoin. Monilapsisten perheiden asemaa parannetaan korottamalla lapsilisiä kolmannesta lapsesta alkaen. Koti- ja yksityisen hoidon tukea korotetaan, jotta perheille annetaan valinnanmahdollisuuksia sujuvan arjen takaamiseksi. Myös eduskunta on lisäämässä useita miljoonia lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa erityisesti nuorten mielenterveyspalvelujen sekä lapsiperheiden kotiavun lisärahoitusta. Veteraanien kuntoutusrahat nousevat eduskunnan lisäysten myötä oikealle tasolle.

Poliisin ja puolustusvoimien toimintojen turvaaminen on nykyhallituksen aikana saanut arvoisensa huomion. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa myös ehdotettuja lisäyksiä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen sekä opintoihin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen hallituksen ja valtiovarainvaliokunnan esityksiin ja varsinkin niiden talouskasvua, työllisyyttä ja kansalaisten ostovoimaa edistäviin ratkaisuihin. Niillä pyritään luomaan kotimaista kysyntää ja pitämään yllä kasvua niin tässä taloustilanteessa kuin pitemmälläkin aikavälillä. Yhtenäisyydellä ja tulevaisuudenuskolla selviämme näistäkin edessä olevista haasteista.


Kuvat