Kokoomus: Tavoitteena oltava laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut sekä kestävyysvajeen umpeen kurominen

Kokoomuksen mukaan sote-uudistuksen tavoitteen tulee olla ihmisten laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen vähintään tavoitteeksi asetetun kolmen miljardin verran. Uudistus tulee tehdä sote-palveluiden näkökulmasta.

Kokoomus pitää tasa-arvoisten ja laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa ensisijaisen tärkeänä ihmisen valinnanvapautta eli sitä, että ihminen voi pääosin peruspalveluissa ja soveltuvissa erityistason palveluissa hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valita yksityisen, kolmannen sektorin tai julkisen tuottajan.

Alueiden määrää tulee tarkastella säännöllisesti ja sitä vähentää, mikäli kaikki alueet eivät selviydy taloudellisesti tai toiminnallisesti velvoitteistaan turvata sote-palvelut asukkailleen. Suomalaisilla on oikeus kattaviin ja laadukkaisiin palveluihin ja ne turvataan riittävällä alueen kantokyvyllä.

Kokoomus pitää täysin välttämättömänä, että uudistuksessa noudatetaan hallitusohjelman linjauksia siitä, että kokonaisveroaste ei nouse eikä kenenkään työn verotus kiristy. Rahoitusjärjestelmän tulee olla selkeä, läpinäkyvä ja ohjattava sekä kannustaa toiminnalliseen ja taloudelliseen tehokkuuteen kaikilla tasoilla. Esimerkiksi tasaukset tulee toteuttaa selkeällä valtionosuusjärjestelmällä. Uudistuksesta tehtävien päätösten on perustuttava huolellisesti tehtyihin taloudellisiin ja toiminnallisiin vaikutusarvioihin.

Itsehallintoalueille tarkkaan rajattu toimivalta

Itsehallintoalueet rakennetaan järjestämään kustannustehokkaita ja laadukkaita sote-palveluja. Kokoomuksen mukaan alueiden toimivallan tulee olla rajattu.

Kokoomus korostaa lausunnossaan keskuskaupunkien roolia. Itsehallintoalueita muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota itsehallintoalueiden ja alueen keskuskaupungin väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön, metropolialue huomioiden. Suomen kasvavien ja elinvoimaisten kaupunkiseutujen erityisasema tulee ottaa huomioon.

Alueiden rahoituksen on oltava läpinäkyvää ja avointa. Rahavirtojen lähdettä ja käyttöä on voitava helposti ja julkisesti seurata. Esimerkiksi tasauksia ei tule toteuttaa verotulojen tasauksella vaan selkeällä valtionosuusjärjestelmällä. Läpinäkyvyys ja avoimuus parantavat järjestelmän tehokkuutta, hyväksyttävyyttä ja arvioitavuutta.

Itsehallintoalueille ei Kokoomuksen mielestä pidä siirtää muita merkittäviä tehtäviä jo listattujen lisäksi. Itsehallintoalueiden tehtävien on oltava tarkkaan rajatut. Kokoomus näkee, että toisen asteen koulutusta ei voi siirtää itsehallintoalueille.

Sote-alueille riittävä kantokyky

Sote-alueiden tulee olla sekä väestölliseltä että taloudelliselta kantokyvyltään riittävän suuria ja tätä kantokykyä tulee arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa sote-alueiden määrää vähentää. Suomalaisilla on oikeus kattaviin ja laadukkaisiin palveluihin ja ne turvataan riittävällä alueen kantokyvyllä.

Kokoomus pitää tärkeänä, että ihmisten parhaan hoidon takaamiseksi yliopistosairaaloiden toimintaedellytykset turvataan. Sairaaloilla on oltava riittävät väestöpohjat ja valtakunnallinen vastuiden jako. Yhteistyösuunnat tulisi määritellä nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Sairaaloiden työnjako vaatii valtakunnallinen ohjauksen. Aluejako ei saa tarkoittaa osaamisen pirstaloitumista.

Valinnanvapaus kulmakivenä

Kokoomus haluaa korostaa palveluita ja taloudellista kestävyyttä. Olennaista palvelujen laadun ja saatavuuden kehittymiselle on valinnanvapaus, jonka tarkoituksena ja siirtyä pois järjestelmäkeskeisyydestä ja asettaa ihminen etusijalle. Kokoomus tukee hallituksen päätöstä siitä, että säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.

Vastuu palveluiden järjestämisestä on kuitenkin tulevaisuudessakin julkisella vallalla. Kyse on edelleen julkisesti rahoitetuista palveluista. Julkinen valta määrää, laatukriteerit, hinnan sekä asiakasmaksut ja määrittelee julkisen palvelulupauksen. Valinnanvapauden tavoitteena on edistää sote-palveluiden saatavuutta, tasa-arvoa, laatua, kustannusvaikuttavuutta ja vahvistaa perus- ja lähipalveluita.

Kokoomus pitää tärkeänä hallituksen linjausta siitä, että hallitus laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta. Sekä hankintamenettelyssä että valinnanvapauslainsäädännössä huolehdittava, että palveluntuottajina voivat toimia myös pk-yritykset, yksinyrittäjät ja järjestöt. Kilpailutuksissa on huolehdittava siitä, että tarjota voivat myös pienet yritykset.