Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro: Valtion vuoden 2011 talousarvioesityksen palautekeskustelu

Arvoisa puhemies,

nyt on  vastuullisten valintojen aika.  Meidän on valittava, haluammeko kehittää nykymuotoista hyvinvointiyhteiskuntaa vai annammeko sen perusteiden rapautua talousvaikeuksien keskellä. Meidän on valittava jätämmekö tuleville sukupolville valtavan velkataakan, vai olemmeko valmiita sitä osaltamme keventämään.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän vastaus on selvä. Hyvinvointiyhteiskunnan periaatteista pidetään kiinni vastuullisella taloudenpidolla myös jatkossa. Velkaantumista on kyettävä rajoittamaan, ensisijaisesti talouskasvua vahvistamalla. Tulevaisuuden ongelmiin on varauduttava ajoissa, jotta voimme omalla talouspolitiikallamme turvata suomalaisten hyvinvoinnin myös vaikeina aikoina ? kuten tehtiin vuoden 2008 suuren talouspudotuksen jälkeen.
Vastuullisen taloudenpidon merkitystä ei voi liikaa korostaa etenkään nyt, kun koko Euroopan rahoitusmarkkinat ovat maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkijäristysten kourissa. Olemme joutuneet tekemään vaikeita, vaikka perusteltuja päätöksiä Kreikan ja Irlannin tukemisesta, mutta emme edelleenkään tiedä onko pahin ohi. Elämme edelleen päivästä päivään ja pyrimme kaikin keinoin ennaltaehkäisemään vastaavien kriisien syntymistä.
Vaikka mahdollisuutemme vaikuttaa globaalin talouskriisin leviämiseen ovat rajalliset, kaikki kestävää taloudenpitoa edistävät päätökset parantavat omia vaikutusmahdollisuuksiamme. Kreikalle ja Irlannille muut sanelevat ehtoja talouden vakauttamiseksi, me voimme sopeuttaa talouttamme huomattavasti kivuttomammin, kun teemme vastuullisia ratkaisuja ennakoivasti itse.
Arvoisa puhemies,
vastuullisia päätöksiä on tehty myös nyt käsittelyssä olevassa talousarvioesityksessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että talousarvioesityksen täydennyksen yhteydessä velanottoa voitiin vähentää. Aina löytyy houkutuksia käyttää budjetin tuloarvioiden nousua tai arviomäärärahojen säästymistä uusiin menolisäyksiin. Valtionvelan kasvu huomioiden on kuitenkin vastuullista pyrkiä vähentämään velanottoa eikä kasvattaa sitä uusilla menoilla.
Velkaantumiseen kiinnittää mietinnössään huomiota myös valtiovarainvaliokunta. Vaikka julkinen velka on kansainvälisesti verrattuna melko alhainen, velan kasvuvauhti on huolestuttava. Valiokunta nostaa esiin huolen valtionvelan korkomenoista: vaikka korkomenot tuntuvat nyt maltillisilta, jos korkotaso tästä nousee, on odotettavissa mittava menojen kasvu. Kaikki velkojen korkomenoihin käytetty raha on pois muualta. Tämän tietää myös jokainen suomalainen, jolla on esimerkiksi asuntolainaa.
Velkaantumista hillitään ja taloutta sopeutetaan ensisijaisesti kasvun edellytyksiä parantamalla sekä tarpeen mukaan menokurilla ja verotusta kiristämällä. Valtiovarainvaliokunta pitää mietinnössään perusteltuna esimerkiksi energia- ja jäteverojen korotuksia. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä verotuksen kiristämisen painopisteet on valittu oikein. Verotuksen painopistettä on siirretty ja tulee jatkossakin siirtää ympäristö-, kulutus- ja haittaverotuksen suuntaan työn verottamisesta.
Tämä on perusteltua paitsi ympäristön suojelemiseksi, myös siksi, että kestävä taloudenpito edellyttää toimia, joilla lisätään työllisyyttä, parannetaan tuottavuutta ja vahvistetaan talouskasvua.  Tällaisia toimia ovat esimerkiksi panostukset osaamiseen ja koulutukseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa näistä toimista nostaa esiin erityisesti yliopistorahoituksen 160 miljoonan euron nousun ensi vuodelle. Yliopistouudistuksen toimeenpanoa tuetaan myös yli 200 miljoonan euron panostuksella yliopistojen oman varainkeruun tukemiseen. Valtio maksaa yliopistoille 2,5-kertaisesti summan, jonka he saavat itse kerättyä varoja. Kaikki tämä rahoitus on lisärahaa yliopistoille. Yliopistojen perusrahoituksesta huolehtii edelleen valtio, oma varainkeruu on uutta lisäystä laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen.
Perusopetus ja ammatillinen koulutus huomioidaan budjetissa vahvoilla panostuksilla. Ammatillisen koulutuksen paikkoja on tällä vaalikaudella lisätty yli 12 000 ja perusopetuksen laadunparannukseen kohdennetaan ensi vuonna 80 miljoonaa euroa, mikä on 18 miljoonan euron lisäys tähän vuoteen verrattuna. Näillä toimilla osaltaan torjutaan myös nuorten syrjäytymistä, kun koulutuspaikkoja riittää.
Hallituspuolueet nostivat valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä osaamispanostuksista esiin ammattikorkeakoulujen työelämää ja alueiden kehitystä tukevan soveltavan tutkimustyön. Tähän tarkoitukseen lisättiin eduskuntakäsittelyssä 600 000 euroa. Tärkeää on myös, että valiokunnan lisäämän rahoituksen turvin opiskelijaterveydenhuoltoa kehitetään. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille päästään käynnistämään YTHS-kokeilu.
Unohtaa ei myöskään sovi, että hallitus panostaa vahvasti innovaatiopolitiikkaan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan määrärahat kasvavat jälleen ensi vuonna ja valtiovarainvaliokunta vielä erikseen lisäsi rahoitusta yritysten kansainvälistymiseen.
Arvoisa puhemies,
työn tuottavuuden parantamisella on suuri merkitys talouden tasapainotuksessa. Valtiovarainvaliokunta pitääkin mietinnössään valtion tuottavuusohjelmaa tarpeellisena, mutta näkee myös kehittämistarpeita. Huomiota kiinnitetään siihen, että työssä jaksamista ja työviihtyvyyttä on edistettävä. Tämä on kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tärkeä linjaus.
Valiokunta nostaa mietinnössään esiin mm., ettei henkilöstöä tule vähentää tilanteessa, jossa vähennykset voisivat johtaa valtion tulojen menetykseen. Tästä hyvä esimerkki on harmaan talouden torjunta. Työsuojeluun onkin lisätty 500 000 euroa henkilöstön palkkaamiseen. Tämä on hyvä jatko talousarvioesityksen muille harmaata taloutta torjuville toimenpiteille.
Hyvä henkilöstöpolitiikka, hyvien työtapojen ja -käytäntöjen edistäminen sekä tietotekniikan nykyistä parempi hyödyntäminen tuo oikeita tuottavuushyötyjä. Jokaisella on oikeus hyvään työelämään ja sitä edesauttaa töiden järjestäminen niin, että pystytään keskittymään oikeisiin asioihin ja omassa tekemisessään voi tuntea työn iloa.
Arvoisa puhemies,
työ on tärkeä hyvinvoinnin lähde, mutta on myös paljon heitä, jotka eivät voi omalla työllä parantaa hyvinvointiaan. Köyhyyden kasvulta ei saa sulkea silmiään. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitääkin erittäin tärkeinä etuusparannuksia, jotka kohdistuvat kaikkein pienituloisimmille.
Tämä hallitus on kohentanut merkittävästi vaikeimmassa asemassa olevien asemaa. Ensi vuonna voimaanastuva takuueläke on täsmätoimi, joka kohdentuu pienituloisimmille eläkeläisille, nuorista työkyvyttömyyseläkeläisistä pitkän päivätyön kotona tehneisiin ikäihmisiin. Parhaimmillaan eläke nousee puolisoilla lähes 170 euroa kuussa ja yksinasuvilla yli 100 euroa kuukaudessa.
Minimiäitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, erityishoitoraha sekä sairaus- ja kuntoutusrahat nostettiin pitkän odotuksen jälkeen työttömyysturvan tasolle vuonna 2009. Nyt työ jatkuu, kun etuudet sidotaan indeksiin. Lapsilisiin on tehty täsmäkorotukset yksinhuoltaja- ja monilapsisille perheille, nyt myös ne sidotaan indeksiin. Näillä ratkaisuilla kaikkein pienituloisimmille korvataan myös ympäristö- ja kulutusverotuksen kiristyminen.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut siihen, ettei talouden tasapainotuksessa kaikkien heikoimmassa asemassa oleviin kohdistu leikkauksia jatkossakaan. Hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatteista pidetään kiinni kaikissa tilanteissa. On hyvä muistaa, että kestävä julkinen talous on yhteiskunnan haavoittuvimpien etu. Kestävä julkinen talous takaa sen, että joka ainoasta suomalaisesta pidetään huolta vaikeissakin tilanteissa.
Arvoisa puhemies,
valiovarainvaliokunnan budjettikäsittelyn yhtenä painopisteenä oli ympäristönsuojelu ja luontopalvelut. Itämeren suojelua edistetään budjettiehdotukseen sisältyneen kolmen miljoonan euron lisärahoituksen päälle vielä investoimalla öljyntorjuntapuomeihin. Itämerta ja myös sisävesiä suojellaan myös lisäämällä poistokalastusta. Poistokalastuksella pystytään vähentämään ravinnepäästöjä ja torjumaan rehevöitymistä.
Metsähallituksen luontopalveluihin lisättiin rahoitusta valtiovarainvaliokunnassa 3,6 miljoonaa euroa. Tällä varmistetaan, ettei luonnon virkistyskäytön palveluita tarvitse karsia, vaan luontopalvelut säilyvät mahdollisimman monen suomalaisen ulottuvilla. Tämä on tärkeää erityisesti koska kansallispuistojen ja virkistyskohteiden kävijämäärät ovat nousussa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää budjetin ympäristöpanostuksia tärkeinä sijoituksina suomalaisten hyvinvointiin.
Arvoisa puhemies,
päätöksentekijät punnitaan vaikeissa tilanteissa. Oikea mittari ei ole se, kuka lupaa eniten lisäyksiä budjettiin. Oikea mittari on, kuka pystyy tekemään vastuullisimpia valintoja. Valintoja, joissa verotuksen, palveluiden ja etuuksien muutokset kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja tukevat kestävälle pohjalle rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei lupaa kaikkea hyvää kaikille. Mutta me lupaamme, että kannamme vastuuta Suomen taloudesta pitkäjänteisesti ja kestävästi. Me lupaamme, että kouluttautumista, työntekoa ja yritteliäisyyttä tuetaan ja kannustetaan. Suomalaisten hyvinvointi on kaiken päätöksenteon tärkein päämäärä. Nämä painotukset näkyvät myös tässä talousarviossa.