Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro: harmaan talouden katvealueet

Harmaan talouden katvealueet
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 3.2.2011 (7 min)
Ed. Petri Salo

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen eduskuntaryhmä puolustaa rehellistä suomalaista yrittäjyyttä ja työntekoa sekä niistä syntyvää hyvinvointia. Harmaa talous on hyvinvointiyhteiskunnalle suuri vitsaus. Se vie rehellisten yritysten työpaikat sekä verotulot, joilla rahoitetaan päiväkodit, koulut ja terveyskeskukset. Harmaa talous on sysimustaa rikollisuutta, jossa rötöstelijät syövät Suomea sisältä päin. Sen torjumiseksi tarvitsemme järeitä keinoja sekä viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kuluttajien välistä yhteistyötä.

Harmaa talous on laaja käsite, joka kätkee sisäänsä monenlaista ilmiötä. Se kattaa niin pimeästi tehtävät kotisiivoukset, järjestelmällisen kuittikaupan, työntekijöiden kiskonnan ja jopa ihmiskaupan. Harmaan talouden kaikkia ilmiöitä yhdistää se, että valtiolta, kunnilta ja seurakunnilta jää saamatta verotuloja, joilla rakennettaisiin kaikille suomalaisille parempaa arkea.

Sinivihreä hallitus on ottanut harmaan talouden torjuntaan aktiivisen linjan. Harmaan talouden torjumiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Viimeksi tiistaina tässä salissa päätettiin kolmesta lakiesityksestä, joilla solmittiin verotustietojen vaihtosopimukset kolmen veroparatiisina toimineen maan kanssa. Vastaavia sopimuksia veronkierron ehkäisemiseksi on tämän hallituskauden aikana solmittu 30 eri valtion kanssa.

Maan hallitus on valtiovarainministeri Kataisen johdolla ohjannut erityispanoksia viranomaisten yhteistyön tehostamiseen ja resurssien lisäämiseen. Verohallintoon perustettiin pysyvä harmaan talouden selvitysyksikkö, joka edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Hallituksen laaja harmaan talouden torjuntaohjelma sisältää monia muitakin tärkeitä toimenpiteitä. Muun muassa rakennusalalla astuu tänä keväänä voimaan käännetty arvonlisävero, jonka arvioidaan lisäävän valtion verotuottoa vuosittain jopa 120 miljoonaa euroa. Hallituksen toimien ennaltaehkäisevä ote on tärkeä harmaan talouden torjunnassa.

Harmaan talouden kitkemiseen käytetyt veroeurot maksavat oikein kohdistettuna itsensä monin verroin takaisin. Harmaa talous ja rikollisesti kierretyt verot aiheuttavat valtiolle vuosittain eri arvioiden mukaan jopa 5000 miljoonan euron veromenetykset. Nykyhallituksen harjoittamaa päämäärätietoista linjaa tuleekin jatkaa myös seuraavan hallituksen toimesta.

Arvoisa puhemies,

Tarkastusvaliokunta esittää mietinnössään monia hyviä keinoja harmaan talouden kitkemiseksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä harmaata taloutta torjutaan parhaiten säätämällä yksinkertaisia ja selkeitä lakeja ja lisäämällä tehokasta ja oikein kohdistuvaa valvontaa. Rikollisten on jouduttava vastuuseen teoistaan – rangaistusten on oltava tuntuvia.

Harmaan talouden torjuntaan käytettävissä oleva keinovalikoima on hyvin laaja. Resurssit tulee kuitenkin kohdentaa tehokkaammin niin, että niillä saadaan aikaan vaikuttavampia tuloksia. Tarkastukset ja valvonta on kohdistettava erityisesti ongelmakohteisiin. Harmaan talouden selvityskeskuksen tuottama tieto auttaa suuntaamaan valvontaresursseja oikein. Harmaan talouden houkuttelevuus rikollisten silmissä heikkenee, kun kiinnijäämisen riski kasvaa.

Harmaan talouden ennaltaehkäisemiseksi on olennaista, että rikoksesta myös rangaistaan riittävän ankarasti. Talousrikosten vankeusrangaistusten keskipituudet sijoittuvat Suomessa rangaistusasteikon puolivälin alapuolelle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa tarkastusvaliokunnan ehdotusta rangaistusmaksimin korottamisesta neljästä kuuteen vuoteen. Rangaistuksen ylärajan korottamisen tulee näkyä myös langetetuissa tuomioissa.

Viranomaisyhteistyön tehostamisen keskeisenä tavoitteena tulee olla toiminnan ketteryys ja vahva yhtenäinen toimintarintama. Prosessin on edettävä saumattomasti rikosten ennaltaehkäisystä niiden selvittämiseen, rikoksesta syyttämiseen ja tuomioiden nopeaan toimeenpanoon.

Kiitokset harmaan talouden torjunnassa kuuluvat myös työmarkkinaosapuolille. Aktiivisten palkansaajajärjestöjen avulla viranomaiset saavat ajantasaista tietoa harmaan talouden uusista muodoista ja ehdotuksia ilmiön torjumiseksi. Myös elinkeinoelämä on ollut harmaan talouden kitkemisessä aloitteellinen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee voimakkaasti Rakennusliiton esittämää veronumeroa työntekijöiden rakennustyömailla käyttämiin tunnistekortteihin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton esittämää verotunnistetta. Molempien täytäntöönpanoa on kiirehdittävä.

Arvoisa puhemies,

Tarvitsemme harmaan talouden torjunnassa myös rakenteellisia toimenpiteitä. Työn teettämisen ja työn tekemisen verotusta tulee maltillisesti keventää ja uudistaa siten, ettei verotus itsessään kannusta veronkiertoon. Hyvänä esimerkkinä rakenteellisesta ratkaisusta toimii Kokoomuksen aikanaan ajama ja nykyhallituksen korottama ja laajentama kotitalousvähennys. Kotitalousvähennys on kannustanut avoimeen talouteen ja lisännyt valtion verotuloja, jotka olisivat muutoin osittain jääneet harmaan talouden piiriin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä emme löydä harmaan talouden ongelmaan ratkaisua säätämällä lisää velvoitteita ja luomalla uutta byrokratiaa. Rehellisiä, Suomea rakentavia, työpaikkoja ja hyvinvointia luovia yrittäjiä ei saa rangaista muiden harjoittamasta rikollisesta toiminnasta. Harmaan talouden torjunnassa toimenpiteet onkin kohdennettava voimakkaammin rikollisesti toimiviin yrityksiin.

Vastuullisen yritystoiminnan on oltava yrittäjälle kilpailuetu, ei taakka. Rehellistä yrittäjää ja hänen mahdollisuuksiaan toimia on tuettava. Suuri vastuu lankeaa myös meille kuluttajille. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valinnoillamme. Intressi on yhteinen, sillä me kuluttajat maksamme viime kädessä harmaasta taloudesta yhteiskunnalle aiheutuvat menetykset.

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erinomaisena sitä, että tällä hallituskaudella hyvinvointiyhteiskunnan palveluja nakertavaan harmaaseen talouteen on tartuttu kovin ottein. Tätä työtä on jatkettava. Ilmiönä harmaa talous on nopeasti muuttuva ja lainsäädäntöä välttelevä. Viranomaisten on oltava aina askel edellä ja työssään ajan hermoilla.

Veronkierto on varastamista yhteiskunnan kaikkein heikko-osaisimmilta. Se on suoraan pois tulonsiirtojen ja palveluiden rahoituksesta. Tätä Kokoomus ei hyväksy. Kokoomus toimii hyvinvointiyhteiskunnan puolesta harmaata taloutta vastaan. Suomi menestyy vain rehellisellä työllä ja yrittäjyydellä.