Katainen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suomalaiset uusia työpaikkoja

Työstä puhutaan näinä päivinä paljon. Ei kulu päivää, jolloin sanomalehdessä tai uutislähetyksessä ei puhuttaisi työstä ja sen merkityksestä Suomen kansantalouden kannalta.

Tästä näkökulmasta olemme tehneet yhden suuren virheen. Suomessa on keskitytty puhumaan työstä vain sen kansantaloudellisessa ulottuvuudessa. Aivan kuin työn voisi nähdä vain tukkutavarana tai yhtenä tuotantopanoksena muiden joukossa.

Meidän on aina muistettava se, että työllä on useat kasvot ja sillä on eri merkityksiä eri ihmisille. Työ merkitsee kullekin meistä eri asioita. Osalle meistä työn merkitys kumpuaa yksin sen sisällöstä. Monille meistä työ tarjoaa mahdollisuuden kantaa vastuuta itsestään ja toisista. Joillekin työ on mahdollisuus muuttaa maailmaa. Työ voi olla myös tapa tuoda elämään tärkeitä sosiaalisia suhteita. Moni on jopa löytänyt puolison työpaikalta. Toisille työ tarkoittaa vain toimeentuloa ja sen mukana tulevaa vapautta.

Tavalla tai toisella työ tuottaa hyvinvointia sitä tekevälle ihmiselle. Työ tuottaa hyvinvointia myös yhteiskunnalle. Työllä on siis valtava merkitys sekä yksilön että Suomen hyvinvoinnille.

Maailma on viime vuosina muuttunut kovaa kyytiä ja sen myötä uskomme parempaan tulevaisuuteen on kärsinyt kolhun. Näemme ympärillämme vain uhkia, emme mahdollisuuksia. Koemme muutoksen tai sen uhan alla voimattomuutta ja toivottomuutta. Unohdamme helposti, että meillä on myös valtava mahdollisuus. Se on työ. Suomi kaipaa lisää työtä ja suomalaiset uusia työpaikkoja.

Muutos lähtee aidosta uskosta siihen, että kaikki työ on arvokasta ja että Suomessa tarvitaan erilaista työtä. Oli se työ sitten palkkatyötä, yrittämistä, vapaaehtoistyötä, osa-aikatyötä, tilapäistä työtä, työharjoittelua.

Meidän ei pidä antaa vanhojen rakenteiden seistä työn tiellä. Meidän on uskallettava uudistaa Suomea. Kokoomus sanoo kyllä joustavammalle työelämälle ja erilaisille mahdollisuuksille tehdä työtä. Vaikeiltakin tuntuvien ratkaisujen motiivina on aina se, että ne niiden avulla saadaan lisää työtä. Sitä työtä, joka tuo hyvinvointia sekä tekijälleen että Suomelle.

Kokoomus uskoo työhön. Me panemme keinoja paremmuusjärjestykseen sen perusteella, miten ne luovat Suomeen uutta työtä ja uusia työpaikkoja. Uudet työpaikat luovat toivoa niille, joilla ei työtä tällä hetkellä ole. Ja heitä on paljon.

Ymmärrän hyvin, että monen suomalaisen on vaikea uskoa työhön. Joku ei löydä työtä vaikka haluaisi, joku ei löydä elämäntilanteeseensa sopivaa työtä. Joku uupuu työpaikalla, joku ei koe työntekoa riittävän kannattavaksi. Jotakin kiusataan työssään, joku toinen joutuu tekemään koulutustaan vastaamatonta työtä ja joku ei koe työn teettämistä kannattavana.

Nämä suomalaiset ovat epäuskossaan oikeassa. Mutta työ on niin arvokas asia, että sitä pitää korjata. Aivan samoin kuin korjaamme sosiaaliturvaa tai julkisia palveluita tai olemme viime aikoina korjanneet Euroopan taloutta ja euroa, myös työ on niin arvokas asia, että se ansaitsee tulla korjatuksi.

Työn korjaaminen edellyttää toimia työpaikoilla. Hallitus ei voi lopettaa syrjintää tai kiusaamista millään mahtikäskyllä saati jollain asetuksella, vaan siihen tarvitaan mukaan kaikki työntekijät ja työnantajat. Asenteiden on muututtava. Koska työ on niin arvokasta, on kiusaamisen, sukupuoleen tai ikään liittyvän syrjinnän tai ala-arvoisen johtamisen kertakaikkisesti loputtava. Nämä ovat ilmiöitä, joita ei pidä sietää. Meistä jokainen kantaa vastuuta tästä.

Työn korjaaminen edellyttää politiikassa yhteisiä päätöksiä, joilla työtä kyetään Suomessa lisäämään. Hallitus etsii työtä lisääviä ratkaisuja tulevassa kehysriihessä. Kaikissa ratkaisuissa Kokoomus uskoo työhön.

Leikkaamalla tai veroja korottamalla Suomeen ei luoda yhtään uutta työpaikkaa. Jos luopuisimme velkaantumisen taittamista koskevasta tavoitteesta, horjuttaisi se Suomen vakautta ja veisi Suomesta työpaikkoja. Yksikään suomalainen ei saisi pelätä sitä, onko Suomi ylivelkaantumiskierteessä ja Kreikan tiellä. Sopeutusta on tehtävä juuri sen verran kuin on suomalaisten työpaikkojen kannalta pitkällä aikavälillä viisasta.

Kokoomus uskoo, että tarvitaan vakautta ja lisää työpaikkoja tuova työmarkkinaratkaisu.

Kokoomus haluaa lisää työtä luovan verouudistuksen. Haluamme keventää työn kannalta haitallisia veroja ja vastaavasti kiristää niitä veroja, jotka eivät ole työn kannalta aivan niin haitallisia. Verotavoitteitamme ohjaa vain yksi päämäärä: miten lisätä työpaikkojen määrää Suomessa.

Kokoomus haluaa uudistuksia, joilla tehdään yrittämisestä ja muiden työllistämisestä nykyistä kannattavampaa. Kokoomus haluaa esimerkiksi pääomamarkkinoita uudistamalla houkutella Suomeen uusia investointeja. Investoinnit tarkoittavat uusia työpaikkoja.

Kokoomus haluaa pidempiä työuria, koska ne tarkoittavat parempia ansioita, suurempia eläkkeitä ja vahvempaa hyvinvointiyhteiskuntaa kaikille suomalaisille.

Kokoomus haluaa korkeampaa työllisyyttä esimerkiksi työn tekemisen kannustavuutta parantamalla. Se tarkoittaa parempaa toimeentuloa, vahvempaa julkista sektoria ja parempia eläkkeitä. Korkeampi työllisyys tarkoittaa myös maltillisempaa verotusta: on reilua, että suurempi joukko maksaa vähän vähemmän veroja kuin että pieni työssäkäyvä porukka kantaa yhä raskaamman taakan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta.

Mitä siitä seuraa, jos teemme päätöksiä, joilla lisätään työtä Suomessa? Suomalaisten toimeentulo paranee. Hyvinvointiyhteiskunta vahvistuu. Yksilöiden hyvinvointi kasvaa, kun yhä useampi saa mahdollisuuksia toteuttaa itseään.

Tämä on positiivinen ja toivoa herättävä ajatus. Näiden kaikkien haasteiden keskellä voimme itse tehdä ne päätökset, joilla Suomen suunta käännetään. Ne ratkaisut, joita tarvitsemme, tarkoittavat parempaa toimeentuloa, parempaa eläketurvaa ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään.?