Katainen Hetemäen verotyöryhmän väliraportista: Johdonmukaisia esityksiä verojärjestelmän uudistamiseksi

– Työryhmä on tehnyt hyvin johdonmukaisia esityksiä. Ohjenuorana on ollut etsiä työllisyyden, talouskasvun ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä uudistuksia verotuksessa.

Valtiovarainministeri Kataisen syyskuussa 2008 asettaman verotyöryhmän tehtäväksi annettiin arvioida talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia verojärjestelmän uudistustarpeita. Tavoitteeksi asetettiin hahmotella verojärjestelmää, joka tukee nykyistä paremmin kestävää talouskasvua ja samalla kestävää julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitusta. Verojärjestelmää tuli arvioida myös verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta.

– Kokoomus pitää tärkeänä, että verojärjestelmä on oikeudenmukainen, edistää kestävää talouskasvua, kannustaa aina työntekoon ja työn teettämiseen sekä ottaa huomioon ekologisen kestävyyden vaatimukset. Työryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota yritysten kasvun, kansainvälistämisen ja työllistämisen esteiden purkamiseen. Kasvua luomalla ja veropohjasta huolehtimalla turvataan hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja etuuksien rahoitus.
Kataisen mukaan työryhmän esitys siirtää edelleen verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen on oikean suuntainen. Sinivihreän Vanhasen II hallituksen aloittamaa ekologista verouudistusta tulee jatkaa. Verotuksen tulee myös kannustaa yrittäjyyteen ja ruokkia luovuutta.
Hetemäen verotyöryhmä tekee loppuvuodesta julkaistavassa loppuraportissaan kokonaisarvion verojärjestelmän kehittämisestä ja täydentää esityksiä etenkin väliraportin ulkopuolelle jääneiltä verotuksen osa-alueilta. Työryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2010 loppuun.
– Väliraportti antaa hyviä eväitä keskusteluun tulevan verouudistuksen sisällöstä. Puolueilla sekä eri etujärjestöillä ja toimijoilla on nyt hyvä mahdollisuus analysoida esitettyjä uudistuksia sekä muodostaa omia kantojaan niihin. Työryhmän selvänä kantana myös on, ettei kokonaisverouudistusta ole järkevää tai tarpeen toteuttaa liian nopeassa aikataulussa. Toivottavaa olisi, että esityksiä kyettäisiin käsittelemään nimenomaan kokonaisuutena, sillä verojärjestelmä on kokonaisuus ja monet ehdotetuista muutoksista on tehty toisistaan riippuviksi. Työryhmän jatkotyö tulee myös sisältämään tarvittavat kiristykset, jolloin ehdotus verotuksen kokonaisuudistukseksi olisi verotuottovaikutuksiltaan
neutraali tai jopa kiristävä.
Kokoomus tulee ottamaan kantaa verotyöryhmän yksityiskohtaisiin esityksiin sen julkistettua loppuraporttinsa. Kokoomuksen kantoja valmistellaan hyvinvointiyhteiskunnan pelastamista sekä talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisesta pohtivissa työryhmissä, jotka työskentelevät Kataisen ja puolueen varapuheenjohtaja, opetusministeri Henna Virkkusen johdolla. Työryhmien raportit valmistuvat vuoden loppuun mennessä.