Grahn-Laasonen: Työaikapankit kirjattava lakiin

Työaikapankkijärjestelmän pääpiirteet ja siihen liittyvät työaikasuojelun vähimmäisehdot on kirjattava lakiin, vaatii ympäristöministeri, Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

Nykylain tulisi tunnistaa paremmin työ, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan.

”Työ kuormittaa nykyään eri tavalla kuin ennen. Se että työntekijälle annetaan mahdollisuus vaikuttaa enemmän omiin työaikoihinsa ja työhönsä, vähentää sairauspoissaoloja ja lisää työmotivaatiota”, Grahn-Laasonen sanoo.

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmä, joka mahdollistaa työntekijälle vapaiden säästämisen ja joustavan käytön. Yleensä työaikapankin säännöt sovitaan työpaikkakohtaisesti työ- ja virkaehtosopimuksia soveltaen. Työaikapankkijärjestelmän on tarkoitus parantaa tuottavuutta sekä ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tarpeet. Työaikapankkiin säästäminen on vapaaehtoista. Työaikapankkiin voi siirtää vaikkapa osan vuosilomasta sekä vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset.

”Tehdään töitä silloin, kun niitä on, ja lyhennetään työpäivän pituutta silloin, kun töitä ei ole. Työaikapankkien vakiinnuttaminen on yksi keino ratkaista tätä ongelmaa.”

Tehty työ vastaa liian harvoin sovittuja työtunteja tai työpäiviä. Tämän ongelman kohtaavat laajamittaisesti etenkin ylemmät toimihenkilöt. Se, että työntekijä on lähes aina vapaa-ajallakin saavutettavissa, ei tarkoita, että hänen pitäisi olla jatkuvasti saatavilla. Työpaikolla on hyvä sopia, milloin työntekijä on aidosti vapaalla. Tarvitaan työaikasuunnittelun osaamista, hyvää johtamista ja työaikapankkeja.

”Nykyajan työtapaturmat ovat usein henkisiä. Niitä pitää pystyä ennaltaehkäisemään tehokkaammin. Riittävälle palautumiselle on oltava aikaa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomen kilpailukyvyn parantaminen vaatii käytäntöjemme päivittämistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhteisymmärryksessä sovitaan järjestelmästä, joka mahdollistaa töiden tekemisen silloin, kun niitä on ja toisaalta riittävän jouston ja palautumisen työntekijän kannalta.  Tämä vaatii molemminpuolista joustavuutta ja luottamusta. Kokoomus on esittänyt useita työtä lisääviä ja työntekoa tukevia keinoja, joista työaikapankit ovat yksi tapa parantaa työelämää.