Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Porvallisen Työn Arkisto

Porval­li­sen
Työn Arkisto

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto (PTA) eli kokoo­muk­sen keskusar­kisto on aktii­vi­nen, ajassa elävä ja kehi­tystä seuraava arkisto.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto (PTA) kokoaa, säilyt­tää ja tarjoaa tutki­joille ja muille tarvit­si­joille konser­va­tii­vista yhteis­kun­nal­lista toimin­taa ja porva­ril­lista työtä koske­via aineis­toja. Ne ovat osa ”kansal­li­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön kuulu­via yksi­tyi­siä arkistoaineis­toja”, joiden säily­mistä ja käytön edis­tä­mistä turva­taan valtio­na­vus­tuk­sella.

Arkisto tarjoaa tutki­joille lähde­ai­neis­toja, kerää, vastaa­not­taa, järjes­tää ja digi­toi arkis­toai­neis­toja, vastaa tiedus­te­lui­hin ja kehit­tää toimin­taansa. Arkisto opas­taa aineis­to­jen arvioin­nissa, järjes­tä­mi­sessä, käsit­te­lyssä sekä siir­ron tai muuton suun­nit­te­lussa. Aineis­toja voi tutkia virka-aikana tai sopi­muk­sen mukaan.

Arkis­tossa on pöytä­kirja-aineis­to­jen ohella laajat lehti­lei­ke­ko­koel­mat, julis­teita, kampanja-aineis­toja, valo­ku­via, ohjel­mia, vaaliai­neis­toja, filmejä, valo­ku­via ja äänit­teitä. Pääosa keskei­sistä asia­kir­joista on digi­toitu.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto säätiö (PTAS) on perus­tettu vuonna 1975. Halli­tuk­seen kuuluu viisi porva­ril­li­sen työn eri alojen edus­ta­jaa, jotka vali­taan viideksi vuodeksi kerral­laan. Puheen­joh­taja on histo­rian tutkija, FT Vesa Määttä, vara­pu­heen­joh­taja, hallin­to­pääl­likkö Timo Elo ja jäse­niä profes­sori, VTT Jenni Kari­mäki, johtaja VTT Jukka Koivisto ja profes­sori, VTT Vesa Vares. Säätiön asia­mies ja arkiston johtaja on Riku Keski-Rauska (FT).

Tästä arkis­ton sivulle

Tästä virtu­aa­li­ti­laan

Skip to content