Porval­lisen Työn Arkisto – kokoomus.fi
MENU
Porval­lisen Työn Arkisto

Porval­lisen Työn Arkisto

Porva­ril­lisen Työn Arkisto (PTA) eli kokoo­muksen keskusar­kisto on aktii­vinen, ajassa elävä ja kehitystä seuraava arkisto.

Porva­ril­lisen Työn Arkisto (PTA) kokoaa, säilyttää ja tarjoaa tutki­joille ja muille tarvit­si­joille konser­va­tii­vista yhteis­kun­nal­lista toimintaa ja porva­ril­lista työtä koskevia aineistoja. Ne ovat osa ”kansal­liseen kulttuu­ri­pe­rintöön kuuluvia yksityisiä arkistoaineistoja”, joiden säily­mistä ja käytön edistä­mistä turvataan valtio­na­vus­tuk­sella.

Arkisto tarjoaa tutki­joille lähde­ai­neistoja, kerää, vastaa­nottaa, järjestää ja digitoi arkis­toai­neistoja, vastaa tiedus­te­luihin ja kehittää toimin­taansa. Arkisto opastaa aineis­tojen arvioin­nissa, järjes­tä­mi­sessä, käsit­te­lyssä sekä siirron tai muuton suunnit­te­lussa. Aineistoja voi tutkia virka-aikana tai sopimuksen mukaan.

Arkis­tossa on pöytä­kirja-aineis­tojen ohella laajat lehti­lei­ke­ko­koelmat, julis­teita, kampanja-aineistoja, valokuvia, ohjelmia, vaaliai­neistoja, filmejä, valokuvia ja äänit­teitä. Pääosa keskei­sistä asiakir­joista on digitoitu.

Porva­ril­lisen Työn Arkisto säätiö (PTAS) on perus­tettu vuonna 1975. Halli­tukseen kuuluu viisi porva­ril­lisen työn eri alojen edustajaa, jotka valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Puheen­johtaja on historian tutkija, FT Vesa Määttä, varapu­heen­johtaja, hallin­to­pääl­likkö Timo Elo ja jäseniä professori, VTT Seikko Eskola, johtaja VTT Jukka Koivisto ja professori, VTT Vesa Vares. Säätiön asiamies ja arkiston johtaja on Hannele Toropainen (YTM).

 

Tästä arkiston sivulle

Tästä virtu­aa­li­tilaan

Kokoomus.fi