Kansio - Kansal­linen Sivis­tys­liitto – kokoomus.fi
MENU
Kansio - Kansal­linen Sivis­tys­liitto

Kansio - Kansal­linen Sivis­tys­liitto

Kansal­linen Sivis­tys­liitto (tutta­val­li­semmin Kansio) on kokoo­mus­laista aatemaa­ilmaa ja vaikut­ta­mis­tapaa edistävä sivis­tys­jär­jestö.

Sivis­tys­liitto toimii vapaan aikuis­kou­lu­tuksen kentällä ja edistää toimin­nallaan elini­käistä oppimista.

Kansal­linen Sivis­tys­liitto ry. ylläpitää opinto­keskus Kansiota, joka järjestää koulu­tuksia, kursseja ja seminaareja itsenäi­sesti sekä yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jensä ja yhteis­työ­kump­pa­niensa kanssa. Järjestön toiminnan suunnit­te­lusta, toteu­tuk­sesta ja koulu­tuk­sesta vastaa osaava henki­lö­kunta yhdessä kattavan asian­tun­ti­ja­ver­koston kanssa. Hallin­nosta sekä toiminnan raamien suunnit­te­lusta vastaa vuosittain valittava johto­kunta, joka koostuu katta­vasti sivis­tys­liiton jäsen­jär­jes­töjen edusta­jista.

Kansiossa työsken­te­levät Annika KokkoOlli-Pekka Niskanen, Olli RytkönenHenna AunistoJyrki Selenius ja Veli-Pekka Manninen.

Toiminnan perus­a­ja­tuksena on aidon osallis­tu­misen mahdol­lis­ta­minen. Yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jensä kanssa Kansio järjestää koulutus- ja kulttuu­ri­ta­pah­tumia ympäri Suomen sekä tarjoaa monipuo­lisia mahdol­li­suuksia kehittää itseään.

Kansion perus­teh­täviä ovat:

Tarjota lyhyt- ja pitkä­kes­toista koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aatemaa­il­masta kiinnos­tu­neille.

Myöntää tukea jäsen­jär­jes­töjen ja yhteis­työ­kump­panien kanssa yhdessä toteu­tet­tavaan koulu­tus­toi­mintaan.

Järjestää monipuo­lista kulttuu­ri­toi­mintaa

Edistää koulu­tus­toi­min­nalla yhteis­kun­nal­lisen vaikut­ta­misen ja demokratian kehitystä.

 

kansio.fi

Kansion yhteys­tiedot

Opinto-toiminta

Koulutus-tarjonta

Kokoomus.fi