Avaa/sulje valikko
Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­min­nasta vastaa Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto (tutta­val­li­sem­min Kansio)

Kansio on kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä sivis­tys­jär­jestö ja toimii vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja edis­tää toimin­nal­laan elini­käistä oppi­mista.

Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto ry. yllä­pi­tää opin­to­kes­kus Kansiota, joka järjes­tää koulu­tuk­sia, kurs­seja ja semi­naa­reja itse­näi­sesti sekä yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jensä ja yhteis­työ­kump­pa­niensa kanssa. Järjes­tön toimin­nan suun­nit­te­lusta, toteu­tuk­sesta ja koulu­tuk­sesta vastaa osaava henki­lö­kunta yhdessä katta­van asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton kanssa. Hallin­nosta sekä toimin­nan raamien suun­nit­te­lusta vastaa vuosit­tain valit­tava johto­kunta, joka koos­tuu katta­vasti sivis­tys­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen edus­ta­jista.

Kansiossa työs­ken­te­le­vät Annika KokkoOlli-Pekka Niska­nen, Olli Rytkö­nenHenna AunistoJyrki Sele­nius ja Veli-Pekka Manni­nen.

Toimin­nan perus­a­ja­tuk­sena on aidon osal­lis­tu­mi­sen mahdol­lis­ta­mi­nen. Yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jensä kanssa Kansio järjes­tää koulu­tus- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ympäri Suomen sekä tarjoaa moni­puo­li­sia mahdol­li­suuk­sia kehit­tää itse­ään.

Kansion perus­teh­tä­viä ovat:

Tarjota lyhyt- ja pitkä­kes­toista koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille.

Myön­tää tukea jäsen­jär­jes­tö­jen ja yhteis­työ­kump­pa­nien kanssa yhdessä toteu­tet­ta­vaan koulu­tus­toi­min­taan.

Järjes­tää moni­puo­lista kult­tuu­ri­toi­min­taa

Edis­tää koulu­tus­toi­min­nalla yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen ja demo­kra­tian kehi­tystä.

 

Koulu­tus­toi­min­nan linkit

Kansion yhteys­tie­dot

kansio.fi

Opinto-toiminta

Koulu­tus-tarjonta