Valtema: Det bästa landet för barn och famil­jer

Julkaistu: 28.02.2019

Varje barn är värde­fullt och viktigt. Det måste synas i det poli­tiska besluts­fat­tan­det bättre än vad det gör nu.

Var och en ska erbju­das möjlig­he­ter att skapa ett bra liv, oavsett bakgrund. En högkva­li­ta­tiv småbarnspe­da­go­gik ger en goda förut­sätt­ningar för att klara sig bra i skolan.

Famil­jer är olika – likaså famil­jer­nas behov. Stöd måste finnas till­gäng­ligt i alla situ­a­tio­ner. Lättill­gäng­liga tjäns­ter gör att man får mera tid med sina nära och kära under småbarn­så­ren.

Vi måste se till att barn på ett säkert sätt kan gå på även­tyr både utom­hus och på webben.

Sätt att stöda barn och famil­jer:

- Vi stär­ker småbarnspe­da­go­gi­ken. Småbarnspe­da­go­gi­ken är grun­den till det finländska utbild­nings­sy­ste­met, och stär­ker jämlik­he­ten. Den är också varje barns rättig­het. Vi vill höja delta­gan­det i småbarnspe­da­go­gi­ken och ge varje barn goda förut­sätt­ningar för att klara sig bra i livet.

- Vi gör hobby­ga­ran­tin till en verk­lig­het. Goda fritids­in­tres­sen och motions­in­spi­re­rade levnads­va­nor samt kultur ökar barn och ungas välmå­ende och förbätt­rar livs­kva­li­te­ten. Samlings­par­tiet vill att varje barn ska ha rätt till minst en intres­sant hobby.

- Vi beak­tar olika famil­jers olika behov. Famil­je­li­vet är fullt av över­rask­ningar. Ibland stöter man på situ­a­tio­ner där man snabbt måste få stöd och hjälp. Vi vill garan­tera att det finns hjälp också i över­ras­kande situ­a­tio­ner. Tjäns­terna måste vara i ordning, vid behov ska ett enda tele­fon­sam­tal vara nog.

- En trygg barn­dom för alla. Finland måste också i fort­sätt­ningen vara ett land där barn kan känna sig trygga även utan­för hemmet. Även webb­värl­den måste bli tryg­gare för barn. På en global skala är det excep­tio­nellt att finländska barn kan färdas tryggt till fots eller med cykel till skolan, eller gå ensam till den närlig­gande parken för att leka. Det finns skäl att hålla fast vid detta.

Kolla hela valpro­gram­met här