• FI
 • SV
 • MENU
  Toivo­tal­koot 17.11.
  Twittra

  Toivo­tal­koot 17.11.

  Julkaistu: 26.10.2018 Val

  Marras­ku­ussa toivo­tal­koil­laan satavu­o­ti­aan kokoomuk­sen teemalla

  Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­vi­esi näkö­i­siä. Myös kokoomusyh­di­styk­set ympäri maan järje­stävät päivän henkeen sopi­vaa akti­vi­te­et­tia. Kuulostai­siko sinusta hyvältä esimer­kiksi pati­ko­inti luon­to­po­lulla tai plog­gaa­mi­sen (roska­lenk­keilyn) kokei­le­mi­nen? Niin meistä­kin! Toivo­tal­koot-toimin­ta­pä­ivää viete­tään ympäri Suomen lauan­taina 17.11. koko päivän, toki Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää muina­kin päivinä. Talko­i­den hash­tag on #kokoomus

  Toivo­tal­ko­ita saa järje­stää kuka vain ja ne voivat olla sinun ja ystä­vi­esi näkö­i­siä

  Näin järje­stät oman talkoo­ta­pahtu­man

  Tällä kertaa halu­amme tehdä talkoot kokoomus 100-heng­essä. Ilmoita tapahtu­masi piiri­to­i­mi­stolle (tai jos olet puheen­joh­taja lisää suoraan tapahtu­ma­ka­len­te­riin) ja laita se myös kokoomuk­sen Face­book-tapahtu­maan. Voit tehdä tapahtu­mal­lesi maino­sa­i­neistoa kokoomuk­sen aineisto­pal­velu Gredissä.

  Tässä muutama vinkki päivän toimeksi:

  100 roskaa roskiin – pidä asuin­ym­pä­ri­stösi puhtaana keräämällä talkoo­heng­essä sata roskaa. Voit olla myös rohkea ja kerätä 100 pussil­lista roskia!

  100 kohtaa­mista – kerää porukka ja ole yhtey­dessä paik­ka­kun­tasi palvelu­keskuksiin. Sopi­kaa miten voisitte olla avuksi, voitte vaik­kapa tarjoutua pitämään seuraa, käymään yhdessä kaupassa tai ulkoi­le­massa.

  100 kilo­metriä liikun­taa – reip­pail­kaa esimer­kiksi kymme­nen hengen poru­kalla kymme­nen kilo­me­trin lenkki, eli yhte­ensä 100 kilo­metriä kävelyä! Tärke­intä on, että liik­utte yhdessä ja pidätte haus­kaa.

  Tehkää haaste tai osal­listu­kaa haas­tee­seen – esimer­kiksi Helsing­issä on talkoiltu veren­lu­ovutuksessa, heillä on tavo­it­te­e­naan kerätä 100 litraa verta. Voitte joko itse haas­taa ihmi­siä tai osal­listua johon­kin valmi­i­seen haas­tee­seen.

  Pistäkää vanha tavara kier­toon – voitte kerätä vanhoja tava­ro­ita vaihto­to­riksi tai piha­kirp­pik­seksi, pääa­sia että käyttä­mättö­mät tava­rat löytävät sinne, missä niitä todella tarvi­taan!

  Face­book-tapahtuma

  Tee
  mainok­sia
  tästä