• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Helsingin vaalipiiri


  201

  Lotta
  Backlund 38 v.

  Head of formats and international sales

  Olen Lotta Backlund, 38-vuotias reipas ihmi­nen. Olen libe­raali, urbaani, rati­kalla ajava töölö­lä­is­por­vari. Haluan tehdä poli­ti­ik­kaa moder­nisti ja tule­vai­su­u­s­o­ri­en­to­i­tu­ne­esti.

  202

  Juha
  Hakola 51 v.

  Ylikomisario, kaupunginvaltuutettu

  Olen 51 -vuotias Helsingin poli­i­sin yliko­mi­sa­rio, kaupungin­valtu­u­tettu, avio­mies ja kahden koulu­ikä­i­sen tytön isä. Perhee­se­emme kuuluu lisäksi Onni -koira. Koulutuksel­tani olen hallin­to­ti­e­te­i­den mais­teri.

  203

  Veera
  Hellman 21 v.

  Opiskelija, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja

  21-vuotias kaup­pa­ti­e­te­i­lijä Hanke­nista. Kärki­te­e­mani kampan­jas­sani ovat kestävä talous­po­li­ti­ikka ja ilmas­ton­mu­u­tok­sen torju­mi­nen sillä myös tule­ville polville on turvattava maapallo jolla elää. Siksi #pallo­haltuun.

  204

  Atte
  Kaleva 40 v.

  kapteeni evp.,sotatieteiden maisteri

  Olen suora­sel­kä­i­nen turvalli­su­u­den ammat­ti­lai­nen. Tuon edus­kun­taan asian­tun­temukseni ja koke­mukseni myötä johtaju­utta, jota tarvi­taan uusien uhkien torjun­nassa. Edistän järke­vää maahan­mu­utto- ja talous­po­li­ti­ik­kaa.

  205

  Arja
  Karhuvaara 64 v.

  Fysioterapiayrittäjä

  Olen Helsingin 4. kauden kaupungin­valtu­u­tettu, Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­nen, kansa­ne­du­staja 2007-11. Erikois- ja työfy­si­o­te­ra­peutti, yo-merko­nomi. Fysi­o­te­ra­pi­ay­rit­täjä v:sta 1982.

  206

  Terhi
  Koulumies 48 v.

  Valtiotieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu

  Olen Helsin­gin ensim­mäi­nen vara­kan­san­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­teen mais­teri sosli­aa­li­po­li­tii­kasta ja kansan­ta­lous­tie­teestä.

  207

  Antti
  Merilehto 40 v.

  yrittäjä, KTM

  Olen helsin­ki­lä­i­nen yrit­täjä, tekoälyn ja tekno­lo­gian osaaja sekä kaup­pa­ti­e­te­i­den mais­teri Helsingin kaup­pa­kor­ke­ak­ou­lusta.

  208

  Seija
  Muurinen

  Terveyst.tri, Dosentti, Sh-Diakonissa, kaupunginvaltuutettu

  Toimi­nut kehit­täjänä, johta­jana ja tutki­jana ikään­ty­nei­den palvelu­issa sekä kansal­li­sissa sote-alan hank­keissa. Nyt yrit­täjänä: konsult­tina, tutki­jana.

  209

  Matti
  Niiranen 56 v.

  VTM, toiminnanjohtaja

  Koke­musta Helsingin kaupungin­valtu­ustosta ja kaupun­ki­su­un­nit­telusta. Työs­ken­te­lee valta­kun­nal­li­sen seni­o­rijär­je­stön toimin­nan­joh­ta­jana. Aika­i­semmin mm. poli­ti­i­kan toimit­ta­jana ja yli 20 vuotta yrit­täjänä.

  210

  Mia
  Nygård 41 v.

  Yrittäjä, ETM

  Yksi­lön­va­pau­den puoles­ta­ja­pu­huja ja ympä­ris­töstä välit­tävä talous­li­be­raali. Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Helsin­gin Seudun Ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den HSY:n halli­tuk­sen puheen­joh­taja.

  211

  Matias
  Pajula 20 v.

  Varusmiesliiton puheenjohtaja, varavaltuutettu

  Uuden suku­pol­ven edustaja. Haluan elää Suomessa, jossa yrityk­semme ovat maail­man parhaita torju­maan ilmas­ton­mu­u­to­sta ja jossa joka­i­sen suku­pol­ven ääni kuuluu päätöksen­te­ossa.

  212

  Jenni
  Pajunen 38 v.

  Kaupunginvaltuutettu, KTM, MA

  Kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaup­pa­tie­teen ja EU-poli­tii­kan mais­teri, helsin­ki­läi­nen pienen lapsen äiti. Idea­lis­ti­nen realisti, libe­raali, ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen talous­osaaja, enti­nen maail­man­pank­ki­lai­nen, paluu­muut­taja.

  213

  Jaana
  Pelkonen 42 v.

  VTM, Kansanedustaja

  #äiti #kansa­in­väli­nen #yhden­ver­tai­nen #avoin #libe­raali #reilu #helsin­ki­lä­i­nen

  214

  Risto E. J.
  Penttilä 60 v.

  Toimitusjohtaja, Filosofian tohtori

  Kansa­in­väli­nen poli­ti­ikka, talous, ja turvalli­suus. Siinä ovat kiin­nostukseni kohteet squashin, uinnin ja tennik­sen lisäksi. Vapaa-aika­nani luen ja kirjo­i­tan kirjoja. Mottoni on: joka­i­nen on hyvä jossain.

  215

  Daniel
  Rahman 32 v.

  KTM, CEMS, yrittäjä

  Olen Daniel Rahman, Integri­fyn perus­taja ja toimi­tus­joh­taja. Olen aktii­vi­nen start-up yrit­täjä ja erityi­sen kiin­nos­tu­nut olen yhteis­kun­nal­li­sesti korkean vaikut­ta­vuu­den hank­keista. Tämän vuoksi pyrin edus­kun­taan.

  216

  Wille
  Rydman 33 v.

  VTM, kansanedustaja

  Helsin­ki­läi­nen kansan­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja valtio­tie­tei­den mais­teri. Kaupun­gin­hal­li­tuk­sen ja Pohjois­mai­den neuvos­ton puheen­joh­ta­jis­ton jäse­nen, Kemi­joki Oy:n hallin­to­neu­vos­ton pj ja Helen Oy:n vpj.

  217

  Sari
  Sarkomaa 53 v.

  Kansanedustaja

  Kaupun­ki­po­li­tiikko. Rohkea uudis­taja. Parem­man arjen, Helsin­gin ja Suomen raken­taja. Laaduk­kaan koulu­tuk­sen ja kestä­vän talou­den edis­täjä. Kolmen lapsen äiti. Into­hi­moi­nen Itäme­ren suoje­lija, lenk­kei­lijä ja leipoja.

  218

  Daniel
  Sazonov 26 v.

  valtuustoryhmän puheenjohtaja, ministerin erityisavustaja

  Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Töissä minis­te­rin erityi­sa­vus­taja. Haluan puolus­taa Suomea, jossa jokai­nen voi uskoa unel­miinsa ja varmis­taa, että kaupun­kien ääni kuuluu.

  219

  Christer
  Schoultz 44 v.

  Startupsijoittaja

  Olen 43 -vuotias halli­tu­sam­mat­ti­lai­nen ja star­tup­sijo­it­taja, jolla on 20 vuoden kansa­in­väli­nen koke­mus raho­i­tu­sa­lan johto­tehtä­vistä. Perhee­se­eni kuulu vaimo ja viisi lasta.

  220

  Juhana
  Vartiainen 60 v.

  Kansanedustaja, VTT

  Juhana Varti­ai­nen, VTT, s. 1958. Kansan­ta­lousti­e­te­i­lijä, erity­i­so­saa­mi­nen: työmark­ki­nat, makro­ta­lous­po­li­ti­ikka, Pohjo­is­maat. 1. kauden kansa­ne­du­staja.

  221

  Maarit
  Vierunen 50 v.

  Sijoituspäällikkö

  Helsingin kokoomuk­sen puheen­joh­taja, puolu­e­hal­li­tuk­sen jäsen, äiti ja KTM. Terve julki­nen talous takaa toimi­vat palvelut. Verora­si­tus ei saa kasvaa kohtu­ut­to­maksi ja julki­sen velan määrä pitää pysyä hallin­nassa.

  222

  Ben
  Zyskowicz 64 v.

  Kansanedustaja

  BZ on toimi­nut 40 vuotta Suomen talou­den, hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den eteen. Hän on ollut mm. perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Hän haluaa jatkaa edus­kun­ta­työ­tään suoma­lais­ten hyväksi.  Samlings­par­ti­ets kandi­da­ter i riks­dags­va­let 2019 i Helsing­fors valkrets. Hitta din kandi­dat! Riks­dags­va­let hålls den 14 april 2019. Förtids­röst­ningen i Finland: 3.–9.4.2019 och utom­lands: 3.–6.4.2019.
  Mer om riks­dags­va­let