• FI
 • SV
 • MENU
  Om oss

  Om oss

  Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. 

  Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme ja meppimme – me olemme kansanliike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta ja tavataan mahtavia ihmisiä! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

  Kokoomus on Suomen vanhimman poliittisen liikkeen, Suomalaisen puolueen perinnön suora jatkaja. Suomen itsenäisyyden aamunkoitossa perustettu Kansallinen Kokoomuspuolue, yhteiskuntaa uudistavana voimana, otti tehtäväkseen tuoda yhteen eri kansanosat rakentamaan yhteistä isänmaata. Edelleenkin kokoomus on perustavimmalta olemukseltaan yhteiskuntaa rakentava ja uudistava, erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä yhteen kokoava arvopohjainen poliittinen liike.

  Kokoomuksen politiikan johtavina periaatteina ovat puolueen perustamisesta saakka olleet sovinnollisen kansalaishengen edistäminen, sosiaalisen nousun mahdollistaminen ja koulusivistyksen tarjoaminen kaikille sekä sukupuolten tasa-arvo ja työn kunnioitus. Kaiken perustana on luja oikeusvaltio ja ihmisten luottamusta nauttiva puolueeton järjestysvalta. Kokoomus on aina ymmärtänyt, että Suomen on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen ja toimeliaisuudesta palkitseva yhteiskunta. Jokaisen on voitava tuntea se omakseen.

  Arvot ja periaate-ohjelma

  Jäsen-palvelu

  Kannat

  Historia

  Kansio

  Kokoomus-puoti

  Dokumentti-arkisto

  BiF -
  Borgerlig samling i Finland

  Porvarillisen työn arkisto

  Kansallinen Kokoomus r.p.

  Kokoomus perustettiin vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä 9. joulukuuta 1918. Puolueen ruotsinkielinen nimi on Samlingspartiet. Puoluetoimisto sijaitsee Helsingissä, Kansakoulukujalla.

  Kokoomuksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajina kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Sanni Grahn-Laasonen ja Antti Häkkänen. Puolueessa ylintä valtaa käyttää puoluekokous ja kokoomusta johtaa puoluekokousten välillä puoluehallitus, jossa ovat edustettuina vaalipiireihin perustuvien kokoomuksen piirijärjestöjen lisäksi valtakunnalliset jäsenliitot. Puoluehallituksen valitsee puoluevaltuusto.

  Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kokoomuslaiset arvot jakava. Periaateohjelma on virallinen, puoluekokouksen hyväksymä asiakirja jossa on kuvattu kokoomuslainen maailmankatsomus.

  Toimintaamme voi osallistua myös jäsenliittojen kautta. Jäsenliittoja ovat Kokoomuksen nuorten liitto, Kokoomusopiskelijat ja Naisten liitto.

  Puolue-valtuusto

  Piiri-
  järjestöt

  Kokoomus-
  naiset

  Kokoomus-
  nuoret

   

  Samlings­par­tiet i riks­da­gen

  Samhäl­let ska vara stöd­jande, civi­li­se­rade, omsorgs­full och tole­rant. Vi tycker att det inte är bara lagstift­ning som föränd­rar samhäl­let, men även inställ­ning vi själv har.

  På våren 2019 fick vi 38 riks­dags­le­da­mö­ter. Base­rad på antal av leda­mö­ter i riks­da­gen är vi den tredje största partiet. Välfärds­sam­häl­let ska byggas med ansvar.

  Mer om riks­dags­le­da­mö­ter

   


   

  Samlings­par­tiet är inter­na­tio­nellt

  Vi stöder demo­krati, mänsk­liga rättig­he­ter och mark­nads­e­ko­nomi på inter­na­tio­nella forum.

  Vi är ett inter­na­tio­nell parti och vill förandra värl­den mer rätt­vis. Klimat­för­änd­ringen, brist på mat och ren vatten samt med omsorg om miljö är stora frågor vi vill lyfta fram.

  Vi jobbar aktivt för mer öppen, inter­na­tio­nell och fram­gångs­rik Finland. Att vara medlem i EU är viktigt. För alla medbor­gare är stark EU en fördel.

  Samlings­par­tiet har tre leda­mö­ter i Euro­pa­par­la­men­tet, Sirpa Pietikä­i­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen.

  Våra leda­mö­ter i EU

  EPP parti-program

  Kandi­da­ter i EU-valet