Varti­ai­nen: Mitt (korta) tal om klimat­po­li­tik i Nordiska Rådet

Julkaistu: 06.11.2019

Den 31 okto­ber anord­nade Nordiska Rådet i sitt Stock­holm­möte en debatt om klimat­po­li­tik, med mete­ro­lo­gi­pro­fes­sorn Michael Tjern­ström som första talare.

På den nordiska konser­va­tiva grup­pens vägnar höll jag följande tal: Ärade presi­dent Klimat­för­änd­ringen är en av vår tids största utma­ningar som testar mänsk­lig­he­tens kollek­tiva ratio­na­li­tet. Det finns en veten­skap­lig konsen­sus gällande uppvärm­ningen av klima­tet. Den föränd­rar radi­kalt vår planet och miljö. Målsätt­ningen är att hålla uppvärm­ningen under 1,5 grader. Mycket måste stäl­las om. Som profes­sor Tjen­ström just förkla­rade, måste vi upphöra med förbrän­ningen av fossila bräns­len. Men fram­ti­den är inte heller så mörk och dyster som några påstår.

Lösningen är att binda mark­nads­kraf­terna, dvs hushål­lens och före­ta­gens eget agerande, till klimat­ar­be­tet.

Lösningen är att binda mark­nads­kraf­terna, dvs hushål­lens och före­ta­gens eget agerande, till klimat­ar­be­tet. Som tur har har mark­na­den en otro­lig förmåga att hitta nya lösningar – om inci­ta­men­ten finns. Vi besluts­fat­tare måste skapa inci­ta­ment för före­tag och indi­vi­der för att ta fram dessa lösningar. Låt oss fort­sätta att satsa på forsk­ning kring gröna tekno­lo­gier och förstärka det euro­pe­iska ramver­ket för utsläpps­pris­sätt­ning. Läget är inte så mörkt som några påstår. Produk­tions­kost­na­den av vind- och solpro­du­ce­rad elekt­ri­ci­tet sjun­ker. Grad­vist kommer fossil­bräns­le­an­vänd­ningen då att sina — utan några direkta förbud, ranso­ne­ring eller en mängd poli­tiskt sexiga punkt­skat­ter på kött eller flyg. När före­tag och hushåll får välja, mini­me­ras välfärds­för­lus­terna förknip­pade med klima­po­li­tik. Och det är poänget – att föra en effek­tiv poli­tik, inte att maxi­mera uppoff­ring­arna. Och det fina med mark­na­den är att den gör jobbet åt oss. Det må sitta en klimat­kris­för­ne­kare i Vita Huset, men han kan ingen­ting åt mark­nads­kraf­terna. Lösningen består därför inte av mer protek­tio­nism eller ett ifrå­ga­sät­tande av mark­nads­e­ko­no­min. Vi måste hitta de effek­ti­vaste sätten att minska Co2-utsläp­pen, och inte klistra andra agen­dor på projek­tet. Man har hört krav om en allmän medbor­gar­lön eller en kraf­tig omför­del­ning av inkomst och förmö­gen­het som en del av klimat­pa­ke­tet. Det är solklart att sådana auxi­liära krav bara stjäl­per de effek­ti­vaste klimatåt­gär­derna. Konser­va­tiva grup­pen ser att Norden ska vara värl­dens mest inte­gre­rade och mest inno­va­tiva region, där före­tag har möjlig­het att testa, utveckla och utöva nya klimat­vän­liga verk­sam­he­ter. Det bidrar till den gröna omställ­ningen samt Nordens konkur­rens­kraft och inter­na­tio­nella brand.