• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Tee yhdistykselle mainoksia Gredissä
  Opis­ke­lija! Ääne­stä edari­vaa­leissa!

  Enga­gera dig

  Vi tycker att i Finland man ska få göra.

  Vi vill att man får göra och det är möjligt att lyckas i Finland. Det inne­hål­ler tanken om att man får också miss­lyc­kas.

  Vi tror att  finlän­dare är intres­se­rad om gemen­samma saker. Därför vill vi ha dig med! Du är välkom­men att bygga ett land där man får göra!

  Tycker du det låter intres­sant? Kom med, bli medlem! Som medlem får du chan­sen att påverka på poli­ti­ken och ta del i Samlings­par­tiet nätverk. Du kan även hitta vänner för livet!

  Brand
  book & mate­rial

  Gredi-mate­rial-banken

  Ohjel­ma­työ & verkostot

  Bli medlem

  Ge feed­back

  Parti-kongress

  EU-valet

  Försam-lings­va­let

  Liity