Strateginen hallitusohjelma

Laitetaan Suomi liikkeelle

Suomi on suurten muutosvoimien keskellä. Väestömme ikääntyy ja työntekijöiden määrä vähenee. Julkisten palveluiden tarve kasvaa ja niiden rahoituksessa on kestävyysvaje. Kilpailukykymme on heikentynyt ja elinkeinorakenteemme on murroksessa. Hyvinvointiamme ylläpidetään velaksi, niin taloudellisesti kuin ympäristönkin osalta. Digitalisaatio kumoaa vanhoja toimintamalleja.

Lataa tästä Kokoomuksen_strateginen_hallitusohjelma

prese_1200x630

 • Työn tekemisen pitää olla nykyistä kannattavampaa. Siksi työttömälle on jäätävä työllä ansaitusta eurosta aina vähintään puolet käteen. Tuloverotusta kevennetään kaikilta.
 • Työelämä on muuttunut. Tehdään työajoista joustavampia. Laajennetaan työaikapankkeja, jotta työtä voidaan tehdä silloin, kun sitä on.
 • Lisätään työntekijöiden mahdollisuuksia sopia työehdoista ja palkoista työpaikoilla.
 • Rohkaistaan yrittäjiä palkkaamaan lisää ihmisiä mm. pidentämällä koeaikaa ja mahdollistamalla pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustelua.
 • Tehdään uudesta koulutussopimuksesta nuorille houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään.
 • Helpotetaan ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman tarveharkinnasta.
 • Edistetään työpaikkojen määrää lisäävien palkkaratkaisujen syntymistä.
  Uudistetaan yritysverotusta siirtymällä asteittain kohti Viron yritysveromallia.prese_1200x6302
 • Tarjotaan lapsille tasa-arvoiset oppimisvalmiudet. Tehdään varhaiskasvatuksesta toiminnallisempaa.
 • Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
 • Lisätään kieltenopetusta ja kansainvälistä opiskelija- ja henkilöstövaihtoa.
 • Uudistetaan oppimisympäristöt digisukupolven ehdoilla.
 • Toteutetaan yliopistouudistus 2.0. Lisätään erikoistumista ja työnjakoa.
 • Lahjoitukset yliopistoille verovapaiksi. Lisätään yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.
 • Tehdään koulutuksesta vientivaltti. Annetaan mahdollisuus periä lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.

prese_1200x6303

 • Jokaisella on oltava oikeus valita, missä käy lääkärissä. Saman rahan, joka ilman valinnanvapautta menee terveyskeskukselle, on tultava potilaan mukana hänen valitsemalleen lääkäriasemalle.
 • Jokaisella on oikeus tasa-arvoisiin ja laadultaan maailmanluokan hyvinvointipalveluihin. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on saatettava loppuun.
 • Hoidetaan potilaat kerralla kuntoon. Tiivistetään viranomaisten yhteistyötä, jotta ketään ei pompotella luukulta toiselle.
 • Panostetaan ikäihmisiin. Tuetaan terveyttä ja toimintakykyä kotiin vietävillä palveluilla ja erilaisin asumismuodoin.

prese_1200x6304

 • Tehdään kaikki voitava kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymiseksi.
 • Tehdään verotuksesta vihreämpi. Kevennetään työnteon verotusta ja korotetaan ympäristölle haitallisen kuluttamisen verotusta. Kevennetään auton hankinnan ja kiristetään sen käytön verotusta.
 • Luovutaan saastuttavista fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä.
 • Suositaan kotimaisia, uusiutuvia energianlähteitä.
 • Tuetaan cleantech-ratkaisujen syntymistä. Edistetään kokeiluja ja pilottihankkeita.
 • Kehitetään älykkäitä sähköverkkoja ja muita uusia teknologioita.

prese_1200x6305

 • Vahvistetaan Suomen suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin.
 • Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä. Lisätään pohjoismaista puolustusyhteistyötä.
 • Selvitetään Nato-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset ? joko yksin tai yhdessä Ruotsin kanssa.
 • Varaudutaan terrorismin ja nettihyökkäysten uhkaan.
 • Puolustetaan euroa, suomalaisten valuuttaa.
 • Laitetaan EU keskittymään työpaikkojen luomiseen. Vähennetään työllisyyttä haittaavaa EU-sääntelyä.
 • Vapautetaan kansainvälistä kauppaa siten, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja hinnat laskevat.

prese_1200x6306

 • Luodaan Suomeen uudenlainen kokeilukulttuuri.
 • Perustetaan päätöksenteko vahvemmin tutkittuun tietoon.
 • Luodaan yhtenäisempi valtioneuvosto. Vähennetään ministeriöiden ja ministereiden määrää.
 • Asetetaan konsensukselle tulosvastuu.
 • Otetaan kansalaiset mukaan kehittämään palveluita. Hyödynnetään palvelumuotoilua.
 • Digitalisoidaan julkiset palvelut suomalaisten arjen helpottamiseksi.
 • Hyödynnetään avointa lähdekoodia.

prese_1200x6307

 • Estetään verotuksen kiristyminen.
 • Laitetaan julkinen talous tasapainoon. Vähennetään valtion menoja ja karsitaan kuntien tehtäviä.
 • Tehdään säästöpäätökset heti ja toteutetaan ne etupainotteisesti.
 • Tehdään päätökset, jotka riittävät kuromaan umpeen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksessa olevan pitkän aikavälin kestävyysvajeen.