MENU
Räty: Influens­sa­ro­ko­tukset apteek­keihin

Räty: Influens­sa­ro­ko­tukset apteek­keihin

Julkaistu: 20.01.2015 Uutiset

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty kannattaa työryhmän ehdotusta siitä, että apteekkien toimintaa laajen­netaan lisää­mällä kausi-influens­sa­ro­ko­tukset apteekkien palve­luihin.

“Suoma­laisten into ottaa influens­sa­ro­kot­teita on liian matala. Yhtenä syynä voi olla se, että rokotteen ottami­seksi pitää hakeutua erikseen terveys­a­se­malle tai hakea resepti lääkä­riltä. Jos aptee­keille annetaan rokotus­mah­dol­lisuus, ihmiset voisivat valita useam­masta rokotus­pis­teestä. Rokotuksen voisi käydä ottamassa helposti keskellä arkiru­tii­nejaan”, Räty sanoo.

“Kausi-influens­sa­rokote voitaisiin luovuttaa aptee­keista ilman erillistä reseptiä, jos rokote pistetään välit­tö­mästi apteekin tiloissa. Rokotus­tur­val­li­suu­desta on kuitenkin pidettävä huolta. Farma­seut­tisen koulu­tuksen saanut henkilö voisi antaa rokotuksen, jos hän on saanut siihen asian­mu­kaisen koulu­tuksen. Apteek­ka­rilla olisi viime­si­jainen vastuu rokot­ta­mi­sesta.”

Ministeri Räty kannattaa myös ns. terveys­pis­te­toi­minnan laajen­ta­mista apteek­keihin. Tällä hetkellä toimin­ta­mallia on pilotoitu kolmessa aptee­kissa - Joensuussa, Raahessa ja Raumalla.

“Apteekkien terveys­pis­teissä voi hoitaa pieniä vaivoja. Ne tarjoavat matalan kynnyksen palveluja ja vähen­tävät terveys­kes­kusten kuormi­tusta. Näen tällaisen palvelun hyvänä yhteis­työ­muotona apteekkien sekä julkisen ja yksityisen tervey­den­huollon välillä.”


Kokoomus.fi