Puolue­kokous antoi suunnan kokoo­muksen ulko- ja turval­lisuus-, sivistys- sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kalle – kokoomus.fi
MENU
Puolue­kokous antoi suunnan kokoo­muksen ulko- ja turval­lisuus-, sivistys- sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kalle

Puolue­kokous antoi suunnan kokoo­muksen ulko- ja turval­lisuus-, sivistys- sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kalle

Julkaistu: 12.06.2016 Ohjelmatyö

Lappeen­rannan puolue­ko­kouk­sessa hyväk­syttiin kolme poliit­tista asiakirjaa, jotka määrit­tävät tulevien vuosien kokoo­mus­po­li­tii­kalle suunnan.

Vakautta vahvem­milla kumppa­nuuk­silla -ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sessa kanna­no­tossa asetetaan kokoo­muksen tavoit­teeksi turval­linen, vauras ja kansain­vä­listyvä Suomi sekä vakaa Itämeren alue, vahva EU ja hyvänä säilyvä keskus­te­lu­yhteys Venäjään. Myös arktinen alue halutaan nostaa ulkopo­li­tiikan painopis­teeksi. Kanna­no­tossa kokoomus vahvisti myönteistä Nato-linjaansa totea­malla, että puolus­tus­liiton jäsenyyttä on haettava lähivuosina.

Tulevaisuus on uteliaiden, maailma muutos­myön­teisten määrittää kokoo­mus­laisen sivis­tys­po­li­tiikan arvot ja periaatteet. Mahdol­li­suuksien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutos­myön­teisyys, uteliaisuus ja tahto oppia jatku­vasti uutta, avoimen ja suvait­se­vaisen Suomen puolus­ta­minen sekä suomalainen, euroop­pa­lainen ja kansain­vä­linen identi­teetti muodos­tavat perustan, jonka pohjalta kokoo­mus­laista sivis­tys­po­li­tiikkaa tehdään kaikilla päätök­senteon tasoilla. 

Tulevai­suuden kunta on avoin, osallistava, vastuul­linen ja elinvoi­mainen, linjataan kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­sessa kanna­no­tossa. Kaupun­ki­seudut ja maakun­ta­kes­kukset määrit­te­levät Suomen menes­ty­misen ja suoma­laisten tulevai­suuden, eikä kaupunkeja ja maaseutua ei tule asettaa keino­te­koi­sesti vastakkain. 

Kaikki kanna­notot valmis­teltiin osallis­ta­vasti kokoo­musväen voimin kevään 2016 aikana. Jäsenis­töllä oli mahdol­lisuus käydä keskus­telua muun muassa Tulevai­suusklubi-tilai­suuk­sissa ja eri verkkoa­lus­toilla.

Lisätiedot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi 


Kokoomus.fi