Puheen­johtaja Jyrki Katainen: Kokoomus tukee ruotsin kielen asemaa Suomen toisena kansal­lis­kielenä - Kokoomus noudattaa kaikkia puolue­ko­kouksen päätöksiä – kokoomus.fi
MENU
Puheen­johtaja Jyrki Katainen: Kokoomus tukee ruotsin kielen asemaa Suomen toisena kansal­lis­kielenä - Kokoomus noudattaa kaikkia puolue­ko­kouksen päätöksiä

Puheen­johtaja Jyrki Katainen: Kokoomus tukee ruotsin kielen asemaa Suomen toisena kansal­lis­kielenä - Kokoomus noudattaa kaikkia puolue­ko­kouksen päätöksiä

Julkaistu: 14.06.2010 Uncategorized

Keskus­te­lussa on ollut vääri­nym­mär­ryksiä, valitet­ta­vasti osin myös tarkoi­tuk­sel­lisia. On jopa väitetty, että olisin irtisa­nou­tunut puolue­ko­kouksen päätök­sestä liittyen ruotsin kielen asemaan Suomessa. Päinvastoin, olen pyrkinyt kunnioit­tamaan ja tulkit­semaan puolue­ko­kouksen tekemiä päätöksiä mahdol­li­simman tarkasti.

Kokoo­muksen puolue­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä käsiteltiin yhteensä neljä ruotsin kielen asemaa koskevaa aloitetta. Kokous ensin­näkin hylkäsi reilusti (äänin 349?214) aloitteen (numero 103), jossa vaadittiin ruotsin kielen perus­tus­lail­lisen aseman purka­mista. Puolue­kokous yhtyi puolue­hal­li­tuksen perus­te­luihin, jonka mukaan Suomi on kaksi­kie­linen maa, jonka kansal­lis­kie­listä oikeu­desta omaan kieleen ja kulttuuriin on säädetty perus­tuslain 17 §:ssä. Sen mukai­sesti Suomen kansal­lis­kielet ovat suomi ja ruotsi.

Kokous myös hylkäsi yksimie­li­sesti Töölön Kansal­lis­seuran aloitteen (numero 104, ruotsin kieli vapaa­eh­toi­seksi oppiai­neeksi), jossa vaadittiin ruotsin kielen perus­tus­lail­lisen aseman purka­mista. Samoin puolue­kokous hylkäsi yksimie­li­sesti Pohjanmaan Kokoo­mus­nuorten aloitteen (numero 105), jossa vaadittiin toisen kotimaisen kielen pakol­lisen opiskelun poista­mista. Puolue­kokous yhtyi näiden aloit­teiden osalta puolue­hal­li­tuksen perus­te­luihin, joissa ei katsota aiheel­li­seksi luopua ruotsin kielen nykyi­sestä asemasta toisena viral­lisena kielenä eikä muuttaa toinen kotimainen kieli perus­kou­luissa valin­nai­seksi aineeksi.

Risti­rii­dassa edellä mainit­tujen päätösten kanssa puolue­kokous hyväksyi erittäin tiukassa äänes­tyk­sessä aloitteen (äänin 284 ? 281, aloite numero 106, ?Pakko­ruotsin tilalle vapaasti valittava toinen kieli?), jossa vaadittiin puolue­hal­li­tusta ja kehotettiin minis­te­ri­ryhmää ja eduskun­ta­ryhmää toimimaan siten, että perus­koulun ja toisen asteen kaksi pakol­lista kieltä voisi itse valita eri vaihtoeh­tojen joukosta ja toisen kotimaisen pakol­lisuus poistetaan.

Kun kokous jo aiemmin oli päättänyt että ruotsin kielen perus­tus­lail­linen asema säily­tetään ja toista kotimaista kieltä ei perus­kou­luissa muuteta valin­nai­seksi oppiai­neeksi, ovat puolue­ko­kouksen päätökset keskenään risti­rii­dassa ja edellyt­tävät tulkintaa. Puolue­kokous hylkäsi useam­massa aloit­teessa ajatuksen ruotsin kielen opiskelun vapaa­eh­toi­suu­desta. Siihen liittyvä viittaus oli kielten opiskelun monipuo­li­suuteen pyrki­vässä hyväk­sy­tyssä aloit­teessa. Tulkitsen siksi puolue­ko­kouksen tahtoa siten, että ruotsin kielen perus­tus­lail­linen asema halutaan turvata ja molempien kotimaisten kielten opetus halutaan turvata osana suoma­laista yleis­si­vis­tystä ja kulttuuria. Samalla on kuitenkin edistettävä mahdol­li­simman monipuo­listen kielio­pin­tojen mahdol­li­suutta.

Kansain­vä­lis­ty­misen perusta on vahvassa oman kulttuurin tunte­muk­sessa ja arvotuk­sessa. Myös ruotsin­kie­li­sellä vähem­mis­töllä on paikkansa suoma­laisen kulttuurin kirjossa ja suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. Hyvä kieli­taito ja sen aktii­vinen käyttä­minen edistävät kansain­vä­lis­ty­mistä. Vieraiden kielten valikoima kouluissa on jatkos­sakin turvattava ja opetuksen laatuun on kiinni­tettävä huomiota. Julkisen vallan on huoleh­dittava maan suomen- ja ruotsin­kie­lisen väestön sivis­tyk­sel­li­sistä ja yhteis­kun­nal­li­sista tarpeista saman­laisten perus­teiden mukaan. Ottaen huomioon perus­tuslain turvan koskien molempia kansal­lis­kieliä, molempien kotimaisten kielten opiskelu ja osaaminen koko maan katta­vasti on perus­teltua.

Kokoo­muksen puolue­johto on siten sitou­tunut ruotsin kielen aseman säilyt­tä­miseen ennallaan. Kokoo­muksen jatkaa valin­nan­va­pauden lisää­mistä vieraiden kielten opiske­lussa.

Jyrki Katainen, Kokoo­muksen puheen­johtaja


Kokoomus.fi