Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Press Room

Press Room

Koko­simme kaiken tarvit­tava vies­tin­tään helposti ja vapaa­seen käyt­töön

Toivot­ta­vasti löydät täältä kaiken etsi­mäsi, mutta mikäli sinulla jää jotain kysyt­tä­vää, ole meihin yhtey­dessä!

Ylei­set kysy­myk­set:

Eten­kin medi­aan liit­ty­viin kysy­myk­siin parhai­ten osaa vastata vies­tin­tä­pääl­lik­kömme Kirsi: kirsi.holtta@kokoomus.fi tai +358 50 314 2555.

Visu­aa­li­suus ja some:

Grafii­kasta ja visu­aa­li­suu­desta tietää AD Kris­tian: kristian.tervo@kokoomus.fi tai +358 45 112 8490. Somet­ta­mi­sen ekspertti on some­stra­tegi Lauri: lauri.skon@kokoomus.fi tai +358 41 502 2546‬.

Logot

Brän­di­kirja

Ohjel­mat ja kannat

Yhteys­tie­dot

Kuvat
(puolue­johto)

Kuvat (kansan-edus­ta­jat)

Kuvat (MEP:it)

Puheet

Tiedot­teet

Puolue-kokous

Rekry-
uuti­set