Taiteen perusopetus

Yhdestoista hetki-herätyskellot soimaan

Lasten ja nuorten taidekasvatus on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut päättäjien juhlapuheiden lempiaiheita. Ilmapiiri on myönteinen taidekasvatukselle ja taiteen merkitys on oivallettu lapsen ja nuoren kasvuprosessissa. Mutta paljon on vielä tehtävää, jotta juhlapuheiden kauniit ajatukset toteutuisivat, sillä taidekasvatus on perusopetuksessa vähäistä ja vain harvoilla on mahdollisuus osallistua koulun ulkopuoliseen taidekasvatukseen, taiteen perusopetukseen.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolella annettavaa yleissivistävää taidekasvatusta ja se perustuu taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998). Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä yleisessä että laajassa oppimäärässä.

Heti

Laki ja asetus vaativat pikaista uudistamista, jotta toimintaa voitaisiin kehittää ja ottaa opetuksen piiriin nykyistä enemmän lapsia ja nuoria.

Nyt

Vain noin 11 %:lla 7-15 vuotiaista lapsista on mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen ja heistä valtaosa musiikkikasvatukseen. Musiikin lisäksi opetusta annetaan esittävissä taiteissa (sirkus ja teatteritaide), tanssissa ja visuaalisisissa taiteissa (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö).

Vuosittain hakijoista n. 20 ? 80 % jää vaille opiskelupaikkaa. Luku vaihtelee paikkakunnittain ja taidealakohtaisesti.

Heti

Taiteen perusopetuksen opetustuntiperusteisen valtionosuuden piirissä olevien koulujen määrää tulee lisätä (laaja oppimäärä)välittömästija turvata nykyisten koulujen opetuksen laajuus, toimintamahdollisuudet ja kehittämismäärärahat. Kehittämismäärärahat tulee suunnata vähintään kolmivuotisiin projekteihin, jotta kouluissa voitaisiin tehdä kehittämistyötä pitkäjänteisesti ja saavutettaisiin pysyviä tuloksia.

Nyt

Nykyinen kuntien ja kuntayhtymien yksikköhinta 56,43 euroa / tunti ja yksityisten koulujen 57,63 euroa / tunti ei kata yleisen hintatason noususta aiheutuvia kuluja eikä siis vastaa opetuksesta aiheutuvia todellisia kuluja. Suuret kuvataidekoulut (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi, Valkeakoski ja Vantaa) ovat erityisen vaikeassa tilanteessa, koska ne eivät saa läheskään kaikkeen antamaansa opetukseen tuntikohtaista valtionosuutta toisin kuin tilanne on muissa (7) opetustuntiperusteista valtionosuutta saavissa kuvataidekouluissa.

Tuntiperusteista valtionosuutta saavat tällä hetkellä 87 musiikkioppilaitosta, 6 tanssin ja 13 kuvataiteen oppilaitosta sekä 2 käsityön ja 2 teatterialan oppilaitosta. Lisäksi tanssin opetusta annetaan joissakin musiikkioppilaitoksissa.

Heti

Rovaniemellä annetaan musiikissa ja kuvataiteessa laajaan opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta. Rovaniemen koulut voisivatkin verkostoitua muiden Lapin koulujen kanssa ja olla virtuaaliopetuksen keskuksia. Toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan valtiovallan erityisrahoitusta.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta järjestetään taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten harkinnanvaraisten valtionavustusten sekä kunnan väkilukuun perustuvan taiteen perusopetuksen rahoituksen tuella. Nämä rahoitusmuodot eivät ole riittävät yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämiseksi edes nykyisellä tasolla.

Monia mahdollisuuksia

Yleiseen oppimäärään opetussuunnitelman perusteet valmistuivat keväällä 2005. Ne soveltuvat pieniin opetusyksikköihin. Joitakin hyviä esimerkkejä on taiteen perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä peruskoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kuitenkaan taiteen perusopetus ei voi korvata yleissivistävässä koulussa annettavaa kaikille yhteistä taidekasvatusta, vaan oppilaat voivat näin syventää taitojaan ja tietojaan lisäopiskelulla.

Parasta taiteen perusopetuksessa

Taiteen perusopetuksessa lapsi ja nuori voi työskennellä kiireettömässä ilmapiirissä ja käsitellä itselleen merkityksellisiä asioita taiteen keinoin.

Taiteellisen työskentelyn tulokset näkyvät vasta pitkän ajan kuluessa ja ne voivat olla monenlaisia, kuten luovan ajattelun kehittymistä, taitojen karttumista tai elämän ikäisen harrastukset syntymistä. Luovuutta tarvitaan kaikilla elämän alueilla.

Taiteen perusopetuksen taustajärjestöt

Taiteen eri alueilla on omat taustajärjestönsä, joilla on paljon yhteistyötä etujensa ajamisessa. Näiden järjestöjen toiminta on arvokasta. Ne toimivat yhdyssiteenä valtion hallinnon ja muiden päättäjien sekä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten välillä. Lisäksi ne järjestävät monipuolista täydennyskoulutusta jäsenilleen ja tiedottavat toiminnastaan valtakunnallisesti.

Taiteen perusopetuksen järjestöjen valtionavustus on vähäistä tai olematonta. On toivottavaa, että kaikki taiteen perusopetusjärjestöt pääsevät valtionavustuksen piiriin ja niiden toiminta siten turvataan vastaisuudessa.


Kuvat