Suomen tärkeim­mät vaalit

Lähde ehdok­kaaksi 2021 kunta­vaa­lei­hin

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Koro­na­krii­sin jälkeen meitä odot­taa­kin valtava hyvin­voin­nin uudel­leen­ra­ken­nusu­rakka – nyt jos koskaan on tilausta näke­myk­sel­li­sille ja vastuun­tun­toi­sille päät­tä­jille ja uusille ideoille. Haluatko olla mukana vaikut­ta­massa koti­kun­tasi tule­vai­suu­teen?

Lähde ehdok­kaaksi Suomen tärkeim­piin vaalei­hin.

Lähde ehdok­kaaksi

Kunta­vaa­li­koutsi auttaa ja neuvoo

Haluatko kysyä vaaleista? Mieti­tyt­tääkö jokin asia? Kysy kout­silta!

Kunta­vaa­li­koutsi Matias Pajula auttaa ja neuvoo kunta­vaa­lei­hin ja ehdok­kuu­teen liit­ty­vissä asioissa – voit vapaasti soit­taa tai meilata Matiak­selle kysy­myk­sesi.

Matias Pajula,
kunta­vaa­li­koutsi

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 505 753 347

Miksi ehdok­kaaksi?

Lähde ehdok­kaaksi

Muiden päät­tä­jien koke­muk­sia

Kunta­päät­tä­jänä pääsee toimi­maan tiiviissä yhteis­työssä eri sidos­ryh­mien kanssa. Vaiku­tan poliit­ti­sena edus­ta­jana Turun seura­par­la­men­tissa, joka on turku­lai­sista urhei­luseu­roista koos­tuva asian­tun­ti­jae­lin.

Seuroilla on erit­täin tärkeä rooli turku­lais­ten liikut­ta­mi­sessa, lajiensa huip­pu­jen kasvat­ta­mi­sessa ja tuke­mi­sessa sekä yhteis­kun­ta­vas­tuul­li­sessa työssä.

Liikun­ta­lau­ta­kun­nassa päätämme siitä, miten parhaalla mahdol­li­sella tavalla voimme tukea urhei­luseu­roja ja liikun­taa järjes­tä­viä yhdis­tyk­siä avus­tuk­silla, tasa­puo­li­sella vuoro­jaolla sekä liikun­ta­paik­ko­jen kehit­tä­mi­sellä.

Yksi hienoim­mista asioista kunta­po­liit­ti­sessa vaikut­ta­mis­työssä on se, että pääsee tutus­tu­maan isoon jouk­koon toimi­joita, jotka suhtau­tu­vat into­hi­moi­sesti kaupun­kimme kehit­tä­mi­seen.

Sini Häkki­nen, Turku
VTM, vero­tuk­sen toimin­nal­li­nen asian­tun­tija

Kunta­vaa­lit ovat tärkeät, koska voit vaikut­taa merkit­tä­viin lähellä oleviin asioi­hin.

Lähdin itse mukaan kunta­po­li­tiik­kaan, koska halusin tehdä asioita eri tavalla. Koin, että kunnassa on paljon asioita, jotka voidaan tehdä järke­väm­min, laaduk­kaam­min ja tehok­kaam­min.

Nuorena tuoreena kunta­päät­tä­jänä näkee asiat eri tavalla ja juuri tästä syystä nuoria erityi­sesti tarvi­taan ehdolle mukaan. Parasta kunta­po­li­tii­kassa on onnis­tu­mi­sen tunne.

Kun saat itsel­lesi tärkeän asian läpi ja maaliin antaa se ener­giaa jatkaa eteen­päin. Kunta­po­li­tii­kassa pääset haas­ta­maan itseäsi joka päivä.”

Mikael Ropo, Pori
Toimi­tus­joh­taja, yrit­täjä

Halu vaikut­taa oman ympä­ris­töni asioi­hin sai minut lähte­mään ehdolle kunta­vaa­leissa keväällä 2017.

Olen 22-vuotias heino­lai­nen ensim­mäi­sen kauden valtuu­tettu ja hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja. Kampan­join­nissa parasta oli ihmis­ten kohtaa­mi­nen. Erilai­sissa tapah­tu­missa tapasi uusia ihmi­siä ja monet tuli­vat rohkeasti jutte­le­maan muuten­kin.

Kuluva valtuus­to­kausi on opet­ta­nut minulle toimi­mista erilais­ten ihmis­ten kanssa, omien näke­myk­sien perus­te­lua, sekä hallin­nol­li­sen ja talou­del­li­sen näkö­kul­man huomioi­mista päätök­sen­teossa.

Pikku­hil­jaa oman työn tulos alkaa näky­mään myös konkreet­ti­sesti, mm. valtuus­toa­loit­teeni on poiki­nut tänä vuonna Heino­laan raken­net­ta­van liiken­ne­puis­ton lapsille. Yhteis­kun­nal­li­nen vaikut­ta­mi­nen on pitkä­jän­teistä, mutta palkit­se­vaa ja kaikille avointa toimin­taa.

Venla Väli-Torala, Heinola
Opis­ke­lija

Lähde ehdok­kaaksi