Finlands förnyelse

Innovativa universitet

Universitetens självständighet har stärkts och finansieringen till dem har ökats. Till följd av universitetsreformen har högskolorna kunnat fokusera mer på sina egna styrkor. Växelverkan mellan högskolorna och samhället har förbättrats. Grundandet av Aalto-universitetet skapade ett aldrig skådat ekosystem som uppmuntrar till tillväxtföretagande.

Grön beskattning

Tyngdpunkten i beskattningen har förskjutits från beskattning av att utföra och låta utföra arbete mot beskattning av konsumtion och belastning av miljön. Den lindrade beskattningen av arbete har skapat nya arbetstillfällen och förbättrat sysselsättningen. Vi har skapat incitament för miljömässigt hållbar företagsverksamhet. Därmed har arbetstillfällen uppkommit i cleantech-branschen.

Stopp för utslagning

Ungdomsgarantin och möjligheter till meningsfulla göromål för ungdomarna förebygger utslagning. Alla ungdomar under 25 år samt ungdomar under 30 år som avslutat sin skolgång erbjuds utbildning eller arbete inom tre månader från att de anmält sig som arbetslösa. Ungdomsgarantin kan även genomföras som praktik eller workshop-verksamhet. För alla som går ut grundskolan garanteras en studieplats. Vi har inte råd att låta en enda ung människa slås ut ur samhället ? att bli utanför skol- och arbetslivet.

Livskraftiga kommuner

Kommunerna ansvarar för anordnandet av den för oss alla så viktiga basservicen. Det handlar varken om kommungränser eller var kommungården är belägen. Det handlar om servicen till kommuninvånarna. Finland behöver en kommunreform där man bildar självständiga och starka baskommuner. Samlingspartiet vill ha kommuner som kan bära ansvaret för anordnandet av servicen till kommuninvånarna. Om alternativen är en självständig, stark och demokratisk baskommun eller en av byråkrater förvaltad mångfunktionell samkommun väljer vi alltid baskommunen.

Vård i tid, frisk efter ett besök

Genom tidigt ingripande kan man undvika många besvär och problem. Reformer behövs för att kombinationen av hälsocentralsverksamhet, skolhälsovård och rådgivning bättre ska kunna se till vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi behöver en foglös vårdkedja. Att bli skickad från en lucka till en annan gör ingen frisk. Det här är det fråga om i reformen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Trygg ålderdom

Den äldre befolkningen är nuförtiden friskare och mår bättre, och utgör en betydande resurs för samhället. Men när krafterna börjar tyna behöver många regelbunden hemtjänst, hemsjukvård, stöd av närståendevårdare eller vård dygnet runt. Varje finländare ska kunna lita på att det finns trygga tjänster att få och att ingen blir utan vård som gammal.

Nytt entreprenörskap, nya arbetstillfällen

Arbetstillfällen uppkommer i företag. Arbetstillfällen uppkommer förutsatt att det är lönsamt att driva företagsverksamhet i Finland, investeringar görs i Finland och företagarna har råd att anställa folk. Den finländska konkurrenskraften växer fram ur en stabil verksamhetsmiljö, en stark infrastruktur, kunnig arbetskraft, en konkurrenskraftig beskattning liksom en kultur som uppmuntrar till framgång.

Bättre arbetsliv, längre yrkeskarriärer

Eftersom vi finländare lever friska allt längre borde vi också orka fortsätta i arbetslivet litet längre än idag. Vi behöver ett bättre arbetsklimat där man satsar på att människorna ska orka i arbetet. Det finländska pensionssystemet behöver också förnyelser som hjälper till att förlänga yrkeskarriärerna.

Rätt till en barndom, rätt till föräldraskap

Barn har rätt till föräldrarnas tid och båda föräldrarna har rätt till tid med familjen. Flexibla arbetstider, ett fungerande dagvårdssystem och möjligheter till distansarbete underlättar vardagen i många finländska familjer. Förbättrade hemtjänster för barnfamiljer underlättar deras vardag.

Världens bästa utbildning

Välfärden i Finland grundar sig på nya produkter och tjänster som konkurrenskraftiga, innovativa företag exporterar till övriga världen. Gedigen know-how är grunden för välfärden. Att Finland har den bästa utbildningen ska vara vår ambition: en högklassig grundskola, ett högtstående gymnasium, yrkesutbildning som leder till hög yrkeskompetens och ett högskolesystem i världsklass. Genom utbildningssystemet gjuter vi en starkare grund för välfärdssamhället.

Mer lönsamt att arbeta

En bättre sysselsättning förutsätter också att det lönar sig att ta emot arbete. Utbudet på arbetskraft måste breddas i Finland. Lindringen av beskattningen av utfört arbete är ett viktigt sätt, men ingalunda det enda. Till exempel borde socialskyddet reformeras så att det i alla lägen lönar sig att ta emot arbete. Kommunalskatten, som är en viktig inkomstkälla för kommunerna, är skatt som tas ut på arbete. Vi bör förhålla oss ansvarsfullt till kommunernas ekonomi och en höjning av skatteprocenten kan inte vara något standardsvar på kostnadstrycket.