Kokoomus.fi
Kokoomus toivottaa hyvää kesää!

Kokoomus toivottaa hyvää kesää!

Julkaistu: 18.6.09 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­toi­misto on pääsään­töi­sesti suljettuna juhan­nuk­sesta elokuun alkuun eli 19.6-2.8.2009.

Kokoo­muksen ei-lomai­levia työnte­ki­jöitä (myös piiri­toi­mis­tojen työnte­ki­jöitä) voitte tavoi­tella puhelin­vaih­teesta 0207 488 488.

Politiikan ajankoh­tai­suuksia voitte lukea myös loma-aikana Verkko­uu­ti­sista.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kanslian virkai­li­joita voitte tavoi­tella em. linkistä löytyvin yhteys­tiedoin tai eduskunnan vaihteen (09) 4321 kautta.

Valtio­neu­voston palve­luk­sessa olevia kokoo­mus­laisia voitte tavoi­tella tästä linkistä löyty­villä yhteys­tie­doilla

Euroopan parla­mentti lomailee elokuussa, Kokoo­muksen euroe­dus­tajien ja heidän avusta­jiensa yhteys­tiedot löydät euroe­dus­tajien sivulta.

* * *

Lähet­täessäsi Kokoo­mukseen sähkö­postia on hyvä huomioida, että viestin vastaa­nottava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla, joten vastauksen saaminen voi viedä aikaa. Myös Kokoo­muksen WWW-sivun palau­te­lo­makkeen välityk­sellä tulevissa vastauk­sissa ja info(at)kokoomus.fi -osoit­teeseen lähetet­tyihin viesteihin vastaa­mi­sessa saattaa esiintyä pitkiäkin viiveitä.

Puolue­toi­misto palaa normaaliin työrytmiin 3.8.2009.


Kuvat


Kokoomus.fi