Kokoomus.fi
MENU
Kokoomus toivottaa hyvää kesää

Kokoomus toivottaa hyvää kesää

Julkaistu: 25.06.2013 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­toi­misto on pääsään­töi­sesti suljettuna 25.6.-5.8.2013.

Kokoo­muksen ei-lomai­levia työnte­ki­jöitä (myös piiri­toi­mis­tojen työnte­ki­jöitä) voitte tavoi­tella puhelin­vaih­teesta 0207 488 488.  Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kanslian virkai­li­joita voitte tavoi­tella eduskunnan vaihteen (09) 4321 kautta.

Politiikan ajankoh­tai­suuksia voitte lukea loma-aikana Verkko­uu­ti­sista.

Lähet­täessäsi Kokoo­mukseen sähkö­postia on hyvä huomioida, että viestin vastaa­nottava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla, joten vastauksen saaminen voi viedä aikaa. Myös palau­te­lo­makkeen välityk­sellä tulevissa vastauk­sissa ja info(at)kokoomus.fi -osoit­teeseen lähetet­tyihin viesteihin vastaa­mi­sessa saattaa esiintyä pitkiäkin viiveitä.

Puolue­toi­misto palaa normaaliin työrytmiin 5.8.2013.


Kokoomus.fi