MENU
Kokoomus ajanta­saisti graafisen ilmeensä

Kokoomus ajanta­saisti graafisen ilmeensä

Julkaistu: 15.11.2010 Uncategorized

Kokoo­muksen valta­kun­nal­li­sessa viestin­nässä puolueen tunnuk­seksi on vakiin­tunut Kokoomus-tekstilogo, jossa ensim­mäisen o-kirjaimen päällä on ns. Toivon lintu. Suosit­te­lemme mediaa jatkossa kuvit­tamaan Kokoo­musta koskevat sisäl­tönsä ko. logolla.

Ohjeistus logon käytöstä löytyy media­pan­kista osoit­teesta: http://localhost:5000/mediapankki/

Media­pan­kista löytyvät kaikki Kokoo­muksen logot sekä verkko­käyttöön että
paino­kel­poisina versioina. Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat voivat tilata puolueen graafisen ohjeis­tuksen ammat­ti­käyt­töönsä osoit­teessa:


Kokoomus.fi