Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Halli­tus on otta­nut järeät toimet käyt­töön koro­na­vi­ruk­sen vastai­sessa tais­te­lussa. Kokoo­mus tukee halli­tuk­sen toimia ja valmius­lain käyt­töön­ot­toa.

Nyt on ensi­si­jai­sen tärkeää turvata erityi­sesti riski­ryh­miin lukeu­tu­vien suoma­lais­ten terveys.

Yhteis­kun­nan usei­den toimin­to­jen pysäh­ty­mi­nen uhkaa kuiten­kin kaataa muuten terveitä yrityk­siä ja hävit­tää työpaik­koja. Meidän on yhteis­kun­tana autet­tava yrityk­set yli tilan­teesta, johon ne eivät ole itse pysty­neet vaikut­ta­maan tai varau­tu­maan. Rajoi­tuk­set ovat käytän­nössä sulke­neet monet palve­lua­lan yrityk­set koko­naan. Asiak­kaat ovat hävin­neet, mutta palkat, vuokrat ja lainan­ly­hen­nyk­set juok­se­vat normaa­listi.

“Halli­tuk­sen toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät vielä tuo riit­tä­vää ratkai­sua yritys­ten akuut­tiin hätään”

Halli­tuk­sen tähän mennessä (25.3.) julkai­se­mat toimet ovat olleet oikean suun­tai­sia, mutta riit­tä­mät­tö­miä suhteessa yritys­ten akuut­tiin hätään. Tarvit­semme nopeasti lisä­toi­mia, joilla tuetaan kansa­lais­ten toimeen­tu­loa ja turva­taan yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­set krii­sin yli.

Halli­tus on mainos­ta­nut tehneensä yritys­ten pelas­ta­mi­seksi 15 miljar­din pake­tin. Koko­nai­suus koos­tuu käytän­nössä vain laina­ta­kauk­sista ja maksu­lyk­käyk­sistä. Nämä­kin ovat tärkeitä toimia akuu­tissa tilan­teessa, mutta loppu­lasku koro­na­vi­ruk­sesta on jäämässä yrit­tä­jien makset­ta­vaksi – vain maksu­päi­vää siir­re­tään myöhem­mäksi.

Yritys­ten ongel­mat johtu­vat poik­keus­o­lo­jen rajoi­tuk­sista. Siksi valtion on kannet­tava vastuuta ja tuet­tava pahi­ten rajoi­tuk­sista kärsi­viä yrityk­siä suoraan. Rajoi­tus­pää­tös­ten rinnalla olisi aina tehtävä päätök­siä rajoi­tuk­sista kärsi­vien yritys­ten suorista ja epäsuo­rista tuista. Esimer­kiksi halli­tuk­sen päätös sulkea ravin­to­lat oli oikea, mutta on väärin maksat­taa suoma­lais­ten suoje­le­mi­seksi tehty toimen­pide yksit­täi­sillä ravin­to­lay­rit­tä­jillä.

Tilan­teessa valtion aktii­vi­nen finans­si­po­li­tiikka on perus­tel­tua, mutta eurot on käytet­tävä fiksusti. Ensin on selvit­tävä akuut­ti­vai­heen yli, ja vasta sitten arvioi­tava laajem­paa elvy­tystä ja talou­den uudis­ta­mista. Hätä ei lue lakia, mutta pysy­viä mark­ki­na­vää­ris­ty­miä ei myös­kään pidä luoda tule­vai­suu­den kasvun esteeksi.

Kokoo­mus kantaa huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä sekä yritys­ten työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät työpaik­ko­jensa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusi­jalla, me tarvit­semme yrityk­semme krii­sin jälkei­sessä jälleen­ra­ken­ta­mi­sessa.

Poik­keuk­sel­li­nen tilanne vaatii poik­keuk­sel­li­sia toimia. Kokoo­mus on tuke­nut yrityk­siä ja halli­tuk­sen ponnis­te­luita tarjoa­malla omia ehdo­tuk­sia, joilla yrityk­set ja työpai­kat voidaan pelas­taa. Julkai­simme 18.3. ensim­mäi­set toimemme. Jatkamme ja täyden­nämme nyt listaa uusilla lisä­toi­milla.

Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat lisä­toi­met (6.4.):

 • Ylivel­kaan­tu­nei­den tilan­netta helpo­te­taan uudis­ta­malla velka­jär­jes­te­lyä.  Yksi­tyis­hen­ki­lön velka­jär­jes­te­ly­la­kia muute­taan siten, että velkaan­tu­nut pääsee lähtö­koh­tai­sesti yksi­tyis­hen­ki­lön velka­jär­jes­te­lyyn ja hänelle vahvis­te­taan veloista vuodessa vapaut­tava maksuoh­jelma.
 • Vero­va­paa sairaan lapsen hoitoetu laajen­ne­taan koske­maan väliai­kai­sesti myös tervei­den lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määri­tel­tyä nykyi­sen­laista tiuk­kaa aika- ja ikära­jaa.
 • Yritys­ten väli­sen kaupan ALV sääde­tään nollaksi. Tämä ei johda valtiolle vero­me­ne­tyk­siin, sillä vero vähen­net­täi­siin joka tapauk­sessa jälki­kä­teen. Muutos auttaa kuiten­kin nyt yritys­ten akuu­tissa kassa­krii­sissä, kun maksu­het­kellä ei tarvitse maksaa arvon­li­sä­ve­roa. Tämä aset­taa suoma­lai­sen toimi­jan samalle viivalle ulko­mais­ten yritys­ten kanssa.

Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat lisä­toi­met (25.3.):

Kokoo­mus ehdot­taa seuraa­via lisä­toi­mia Kokoo­muk­sen aiem­pien toimen­pide-ehdo­tus­ten sekä halli­tuk­sen jo toteut­ta­mien toimien lisäksi. Kokoo­mus katsoo, että halli­tuk­sen päätök­set ovat olleet oikean­suun­tai­sia mutta riit­tä­mät­tö­miä. Halli­tuk­sen toimet eivät huomioi riit­tä­västi pieny­rit­tä­jien ja palve­lue­lin­kei­no­jen, kuten matkailu- ja ravin­tola-alan ahdin­koa.

Nyt on käytet­tävä kaikki käytet­tä­vissä oleva julki­sen talou­den liik­ku­ma­vara, jotta vältymme normaa­li­ti­lan­teessa tervei­den yritys­ten konkurs­seilta ja laaja­mit­tai­selta työt­tö­myy­deltä.

1) Helpo­te­taan yritys­ten kulu­ra­ken­netta

 • Vero­jen maksu­jär­jes­te­lyi­hin tuodaan helpo­tusta. Jo määrät­ty­jen yhtei­sö­ve­ron enna­koi­den, työn­te­ki­jän tulo­ve­ron enna­kon­pi­dä­tys­ten sekä kiin­teis­tö­ve­ron tili­tys­ten eräpäi­vää on voitava siir­tää omalla ilmoi­tuk­sella kuusi kuukautta eteen­päin.
 • Alku­vuonna makse­tut arvon­li­sä­ve­rot palau­te­taan takau­tu­vasti yritys­ten käyt­töön. Verot makse­taan korotta valtiolle takai­sin pitkällä maksua­jalla, kun kriisi on ohi.
 • Sekä Suomen pankin vahvis­tama viiväs­tys­korko että vero­jen viiväs­tys­korko laske­taan tila­päi­sesti nollaan prosent­tiin.
 • Myön­ne­tään tilin­pää­tös­ten ja veroil­moi­tus­ten jättä­mi­seen kahden kuukau­den lisä­aika.
 • Yksi­tyis­hen­ki­löi­den perin­tää ja viiväs­tys­kor­koa sääte­levä säädöstö ulote­taan määrä­ajaksi koske­maan PK-yrityk­siä: 10 a § Kulut­ta­ja­saa­ta­van perin­tä­ku­lu­jen enim­mäis­mää­rät laajen­ne­taan koske­maan kaik­kien perin­tä­ku­lu­jen enim­mäis­mää­rää.
 • Kulut­ta­ja­suo­ja­laki ei koske yritys­lai­noja. Halli­tuk­sen tulisi kiireel­li­sesti selvit­tää samo­jen rajoit­tei­den ulot­ta­mi­nen lain­sää­dän­nön kautta (pikavippi)yritysten tarjoa­miin yritys­lai­noi­hin. Korko­katto 20%. Muut kulut enin­tään 150€/vuosi.
 • Alen­ne­taan sähkö­vero alem­paan vero­kan­taan kaikille yrityk­sille määrä­ajaksi.
 • Alen­ne­taan julkis­ten vuokra­nan­ta­jien vuokria määrä­ajaksi.
 • Arvioi­daan ravin­to­loi­den lisäksi myös muiden kohtei­den määrää­mistä suljet­ta­vaksi, jos neuvot­te­lut vuokra­nan­ta­jien kanssa eivät etene tai vakuu­tus­kor­vauseh­dot eivät muutoin täyty.

2) Helpo­te­taan yritys­ten talous­ti­lan­netta

Suorat avus­tuk­set

 • Kasva­te­taan Busi­ness Finlan­din ja ELY-keskus­ten suorien tukien valtuuk­sia. Laske­taan rahoi­tuk­sen myön­tä­mis­kri­tee­rejä määrä­ai­kai­sesti koro­na­krii­sin aiheut­ta­mien laina­räs­tien, oman pääoman heiken­ty­mi­sen tai maksu­häi­riöi­den osalta.
 • Kokoo­mus esit­tää ensim­mäi­sessä lisä­ta­lous­ar­viossa 200 miljoo­nan sijaan puolen miljar­din tuki­sum­maa. Jos rahat loppu­vat, on edus­kun­nalle tuotava välit­tö­mästi uusi lisä­ta­lous­ar­vio.
 • Krii­sin pitkit­tyessä selvi­te­tään ja valmis­tel­laan eril­li­nen yrityk­sille suun­nattu “koro­na­tuki”, joka perus­tuisi edel­li­sen 6-12 kuukau­den myyn­ti­kat­tee­seen.

Oman pääoman ehtoi­nen rahoi­tus

 • Teol­li­suus­si­joi­tus Oy (Tesi) ja Valtion kehi­tys­yh­tiö Oy (Vake) ohja­taan toimi­maan ankku­ri­si­joit­ta­jina kasvu­yri­tys­ten osakean­neille. Vake voisi painot­taa sijoi­tuk­sensa pienem­piin yhtiöi­hin. Tämä vahvis­taisi yritys­ten taseita ja mahdol­lis­taisi kasvun krii­sin jälkeen. Toteu­tus­ta­pana voisi olla suora osakeo­mis­tus tai vaih­to­vel­ka­kir­ja­laina eril­li­sen krii­si­ra­has­ton kautta. Julki­sen rahoi­tuk­sen osuus olisi korkein­taan kolmas­osa, ja loppu­raha kerät­täi­siin yksi­tyi­siltä sijoit­ta­jilta. Varat ohjau­tu­vat näin mark­ki­naeh­toi­sesti elin­kel­poi­siin yhtiöi­hin aiheut­taen mahdol­li­sim­man vähän mark­ki­na­vää­ris­ty­mää.

Vieraan pääoman ehtoi­nen rahoi­tus

 • Tuetaan Finn­ve­ran takaus­toi­min­nan kasvat­ta­mista aset­ta­malla takaus­kus­tan­nus väliai­kai­sesti nollaan. Seura­taan asiak­kaalle tarjot­ta­van koron kehi­tystä ja laino­jen menek­kiä. Tarvit­taessa paran­ne­taan lainaeh­toja asiak­kaan kannalta esimer­kiksi nosta­malla takauk­sen osuus lainasta 90 prosent­tiin (nyt 70-80%).

3) Helpo­te­taan arkea - pure­taan normeja

 • Vero­hal­linto muutti 24.3. tulkin­taa niin, että lounas­se­te­lei­den veroetu ulote­taan täysi­mää­räi­sesti myös kotiin toimi­tet­ta­viin ruoka-annok­siin. Tämän lisäksi tulisi louna­se­dun yläraja nostaa väliai­kai­sesti 18 euroon, jotta se kattaa käytän­nössä myös kotiin­kul­je­tuk­sen kustan­nuk­sen.
 • Lähi­mak­sa­mi­sen yläraja noste­taan 150 euroon.
 • Rahan­ke­räys­lu­pien hake­mi­sesta siir­ry­tään tois­tai­seksi ilmoi­tus­me­net­te­lyyn, jossa väärin­käy­tök­set kitke­tään tehok­kaalla jälki­val­von­nalla.
 • Sosi­aali- ja tervey­sa­lan henki­lös­tön päte­vyys­vaa­ti­muk­sia lieven­ne­tään väliai­kai­sesti avus­ta­vissa toimin­noissa heiken­tä­mättä poti­las­tur­val­li­suutta.
 • Koro­na­krii­sistä johtu­vat henki­lö­koh­tai­set maksu­häi­riö­mer­kin­nät pois­te­taan yrit­tä­jiltä, yritys­ten johta­jilta sekä halli­tuk­sen jäse­niltä. Näin este­tään ihmis­ten syrjäy­ty­mi­nen 1990-luvun laman tapaan.
 • Kaik­kien lupa­kort­tien sähköi­nen suorit­ta­mi­nen etänä mahdol­lis­tet­tava.
 • Alko­ho­li­la­kia muute­taan vuoden määrä­ajaksi siten, että ulos­myyn­tioi­keus 16-prosent­ti­siin alko­ho­li­tuot­tei­siin on pelkällä ilmoi­tuk­sella auto­maat­ti­sesti kaikilla toimi­joilla, joilla on joko valmis­tus- tai annis­ke­lu­lupa. Ulos­myyn­tioi­keus ulote­taan koske­maan myös verk­ko­kaup­paa ja mahdol­lis­te­taan kotiin­toi­mi­tuk­set. Tuot­tei­den luovut­taja vastaisi ikära­ja­val­von­nasta.

4) Pelas­te­taan työpai­kat - lisä­tään jous­toja työmark­ki­noille

 • Työeh­to­so­pi­mus­ten tarjoa­mat paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suu­det laajen­net­tava koske­maan myös yleis­si­to­vaa kent­tää. Uusien krii­sin myötä tehtä­vien jous­to­jen on oltava tasa­puo­li­sesti kaik­kien yritys­ten käytet­tä­vissä.
 • Lomau­tusil­moi­tusaika laske­taan viiteen päivään koske­maan takau­tu­vasti kaik­kia yrityk­siä riip­pu­matta alan työeh­to­so­pi­muk­sesta.

Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat toimet (18.3.):

1) Tuetaan palve­lu­yri­tys­ten kysyn­tää ja helpo­te­taan ihmis­ten arkea

 • Kaupassa tai aptee­kissa asiointi toisen puolesta on pikai­sesti saatava koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin. Muutos voitai­siin tehdä nopeasti verot­ta­jan ohjeis­tusta muut­ta­malla.
 • Kotiin taudilta suojau­tu­via ikäih­mi­siä on tuet­tava yli 70-vuotiaille suun­na­tulla palve­luse­te­lillä, jolla on mahdol­li­suus hank­kia kotiin­kul­je­tus­pal­ve­luita esimer­kiksi lääk­keille ja ruualle. Kunnat voisi­vat myön­tää sete­lin niille ikäih­mi­sille, joilla ei muuten ole edel­ly­tyk­siä saada apua asioin­tiin.
 • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen määrä on nopeasti kaksin­ker­tais­tet­tava kulu­valle vuodelle. Lisäksi yli 75-vuotiai­den koti­pal­ve­lui­den koti­ta­lous­vä­hen­nys on nostet­tava 70 prosent­tiin ja vähen­nyk­sen omavas­tuu pois­tet­tava. Laki­muu­tok­set on käyn­nis­tet­tävä pikai­sesti.

2) Yrityk­sille helpo­tuk­sia, joilla välte­tään konkurs­sit ja turva­taan työpai­kat

 • Työn­te­ki­jöistä kiinni pitä­vien yritys­ten työnan­ta­ja­mak­sut pois­te­taan kolmen kuukau­den määrä­ajaksi.
 • Lomau­tus­ti­lan­teissa pois­te­taan työn­te­ki­jän viiden päivän omavas­tuu­aika, jolloin työt­tö­myy­se­tuu­den saisi täysi­mää­räi­senä heti lomau­tuk­sen jälkeen.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Etene­mässä kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla, mutta liian hitaasti. Halli­tuk­sen valmis­telu on kesken ja aika­taulu auki (25.3.).
 • Lomau­tuk­siin liit­ty­vät ilmoi­tusa­jat on lyhen­net­tävä välit­tö­mästi 14 päivästä 3 päivään. Määrä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän lomaut­ta­mi­sen tulee olla mahdol­lista poik­keuk­sel­li­sen talou­del­li­sen krii­sin perus­teella.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Etene­mässä lähes kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla. Lyhe­nee viiteen päivään. Epäsel­vää koskeeko kaik­kia yrityk­siä. Halli­tuk­sen valmis­telu on kesken ja aika­taulu auki (25.3.).
 • Valtion tulee korvata yritys­ten kohtaa­mat sairaus­ku­lut ensim­mäi­sestä päivästä alkaen määrä­ai­kai­sesti. Sairaus­päi­vä­ra­han omavas­tuu­aika on myös pois­tet­tava.
 • Työeh­to­so­pi­mus­ten tarjoa­mat paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suu­det on laajen­net­tava koske­maan myös yleis­si­to­vaa kent­tää. Lisä­tään väljyyttä paikal­li­sen sopi­mi­sen ehtoi­hin kaikille yrityk­sille. Tämä voidaan tehdä yksin­ker­tai­sesti pois­ta­malla työlain­sää­dän­nöstä paikal­li­sen sopi­mi­sen kiel­lot.
 • Sellai­set palve­lut, joita valtio nyt suosit­te­lee olemaan käyt­tä­mättä, tulisi ensi­si­jai­sesti valtion velvoit­ta­valla päätök­sellä sulkea, koska se selkeyt­tää joka tapauk­sessa asiak­kaansa menet­tä­vien yritys­ten asemaa esimer­kiksi vakuu­tus­ten suhteen.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Etene­mässä mm. ravin­to­loi­den osalta. Asia edus­kun­nassa, mutta ravin­to­loi­den suorien tukien ja vakuu­tus­kor­vaus­ten osalta tilanne edel­leen auki (25.3.).
 • Halli­tuk­sen on selvi­tet­tävä pikai­sesti vastaa­via suoria pk-yritys­ten hätä­ra­hoi­tus­kei­noja, joita on otettu käyt­töön esimer­kiksi Saksassa.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Halli­tus jakaa suoraa tukea yrityk­sille Busi­nessa Finlan­din ja ELY-keskus­ten kautta. Halli­tuk­sen varaa­mat tuki­ra­hat 200 milj. riit­tä­mät­tö­mät. ELY-keskus­ten tuen osalta hakua ei olla saatu vielä edes käyn­tiin (25.3.). Pienilla toimi­ni­miy­rit­tä­jillä ei siis vielä­kään ole käytös­sään mitään keinoa hakea suoraa tukea tilan­tee­seensa.

3) Paran­nuk­sia yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaan

 • Pieny­rit­tä­jän pääsy perus­tur­van piiriin on turvat­tava ilman tarvetta luopua yritys­toi­min­nasta. Moni yritys kohtaa liike­toi­min­nan totaa­li­sen, mutta väliai­kai­sen supis­tu­mi­sen. Tässä poik­keus­ti­lan­teessa monen päätoi­mi­sen yrit­tä­jän tilanne muis­tut­taa sivu­toi­mi­sen yrit­tä­jän tilan­netta. Sivu­toi­mi­sella yrit­tä­jällä on oikeus sovi­tel­tuun työt­tö­myy­se­tuu­teen, joten olisi selvi­tet­tävä voitai­siinko TE-toimis­to­jen nopealla tulkin­ta­muu­tok­sella laajen­taa vastaava oikeus tässä poik­keus­ti­lan­teessa myös päätoi­mi­selle pieny­rit­tä­jille väliai­kai­sesti.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Halli­tus edis­tää asiaa kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla. Halli­tuk­sen mukaan nopea tulkin­ta­muu­tos ei riit­täisi, vaan asia vaatii eril­li­sen laki­muu­tok­sen. Asian etene­mi­sen aika­taulu ja yksi­tyis­koh­dat ovat edel­leen auki (25.3.).
 • Toimi­ni­miy­rit­tä­jälle anne­taan mahdol­li­suus vähen­tää sairaan lapsen hoita­jan palkka vero­tuk­sessa. Vastaava on jo mahdol­lista yhtiö­muo­toi­sen yrityk­sen yrit­tä­jälle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

Skip to content