Kokoomus.fi
Kokoo­muksen kenttä­johto luottaa Stubbiin ja toivoo työrauhaa

Kokoo­muksen kenttä­johto luottaa Stubbiin ja toivoo työrauhaa

Julkaistu: 27.3.16 Uutiset

Me allekir­joit­taneet Kokoo­muksen piirien ja jäsen­liit­tojen puheen­joh­tajat, puolue­val­tuuston puheen­joh­ta­jisto sekä puolueen varapu­heen­joh­tajat annamme täyden tukemme puolueen puheen­johtaja Alexander Stubbille hänen työssään puolueen johdossa sekä halli­tusyh­teistyön vetämi­sessä Kokoo­muksen osalta.

Suomi elää vaikeita aikoja. Talous­ti­lanne ja monia vuosia jatkunut raken­teel­listen uudis­tusten takkua­minen haastavat Suomea sisältä. Useat globaalit kriisit haastavat meitä ulkoapäin. Suomen hyvin­vointi ja turval­lisuus edellyt­tävät yhteisten ratkai­sujen etsimistä ja löytä­mistä.

Kokoomus ja sen puheen­johtaja keskit­tyvät ratkai­semaan näitä haasteita tänä keväänä mm. sote-uudis­tuksen jatkon, kehys­pää­töksen ja yhteis­kun­ta­so­pi­muksen kautta. Kokoomus vaikuttaa vahvalla asiao­saa­mi­sella myös kansain­vä­listen haasteiden ratkaisuun, kuten turva­paik­ka­kriisiin, terro­rismin uhkaan ja näiden juuri­syihin vaikut­ta­miseen.

Politiikka on kestä­vyyslaji. Matkalle ei kannata uupua, vaikka aina tulee vastaan myös vaikeita hetkiä. Arvos­tamme sitä, että Alexander Stubb on pitkä­jän­tei­sesti ja päättä­väi­sesti sitou­tunut tehtä­väänsä ja kertonut hakevansa jatkoa puolueen puheen­joh­tajana. Tämä osoittaa sitou­tu­nei­suutta, jota myös Kokoo­muksen toiminnan uudis­ta­mi­sessa nyt kaivataan.

Puolueen johdosta päättää puolue­kokous. Seuraava pidetään Lappeen­ran­nassa kesäkuussa. Puheen­johtaja on aina nöyrä tämän valinnan edessä, kokoo­musväki päättää ja johto toimii sen luotta­muksen varassa. Alexander Stubb on hakemassa jatko­kautta ja toivomme, että nyt puheen­johtaja Stubb saa rauhassa tehdä työtä Suomen kannalta tärkeiden kysymysten hoita­mi­sessa. Uskomme, että hän tekee tässä työssä parhaansa ja yhdessä saamme aikaan sekä Suomen että siten myös Kokoo­muksen kannalta tärkeitä ratkaisuja, joilla maamme hyvin­vointi turvataan myös tulevai­suu­dessa.

puheen­johtaja Pekka Majuri

Helsingin Kokoomus ry

puheen­johtaja Kari Tolvanen

Uudenmaan Kokoomus ry

puheen­johtaja Heikki Arikka

Varsinais-Suomen Kokoomus ry

puheen­johtaja Emilia Syväsalmi

Satakunnan Kokoomus ry

puheen­johtaja Juha Rostedt

Hämeen Kokoomus ry

puheen­johtaja Leena Kostiainen

Pirkanmaan Kokoomus ry

puheen­johtaja Heikki Järvenpää

Kaakkois-Suomen Kokoomus ry

puheen­johtaja Aulikki Sihvonen

Savo-Karjalan Kokoomus ry

puheen­johtaja Pauli Partanen

Keski-Suomen Kokoomus ry

puheen­johtaja Jussi Taittonen

Pohjanmaan Kokoomus ry

puheen­johtaja Tomi Kaismo

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry

puheen­johtaja Eero Suutari

Kainuun Kokoomus ry

puheen­johtaja Heikki Autto

Lapin Kokoomus ry

puheen­johtaja Sofia Vikman

Kokoo­muksen Naisten Liitto ry

puheen­johtaja Daniel Sazonov

Kokoo­muksen Nuorten Liitto ry

puheen­johtaja Marianna Kupias

Kokoo­muksen Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry

puheen­johtaja Mari-Leena Talvitie

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto

varapu­heen­johtaja Elina Junnila

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto

varapu­heen­johtaja Joonas Grönlund

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto

varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen

Kokoo­muksen puolue­hal­litus

varapu­heen­johtaja Janne Sankelo

Kokoo­muksen puolue­hal­litus

varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen

Kokoo­muksen puolue­hal­litus


Kokoomus.fi