Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
EU-vaaliohjelma 2024
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoomuksen EU-vaaliohjelma 2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Julkaistu:

Missä EU, siellä mahdol­li­suus.

Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea

Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa tukee jäse­nyyttä vahvasti. Unio­nin ansiosta liik­ku­mi­nen jäsen­mai­den välillä on mutka­tonta. Suomi pärjää, kun olemme aktii­vi­nen osa länttä ja Euroop­paa.

Kokoo­muk­selle EU-jäse­nyys tarkoit­taa järki­va­lin­taa: jäse­nyys on turval­li­suus­va­linta, talou­del­li­nen valinta ja arvo­va­linta. EU:n kautta voimme vaikut­taa asioi­hin tavalla, joka ei pienelle maalle muuten olisi mahdol­lista.  EU on vahvo­jen ja yhteis­työ­hön sitou­tu­nei­den jäsen­val­tioi­den unioni, jonka kautta Eurooppa voi ajaa yhtei­siä asioita maail­man­laa­jui­sesti. EU tarkoit­taa myös kompro­mis­seja, kun erilai­sia näke­myk­siä sovi­te­taan neuvot­te­luissa yhteen.

Kokoo­mus haluaa lisätä EU:n vaikut­ta­vuutta. Haemme EU:lta talous­kas­vua, turval­li­suutta ja teho­kasta ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaa. Vähem­män ”lillu­kan­var­siin” puut­tu­mista, enem­män mark­ki­na­ta­loutta. Enem­män vapaa­kaup­paa, vähem­män valtion­tu­kia. Vähem­män tulon­siir­toja, enem­män vastuuta itsestä. 

EU:n on uudis­tut­tava määrä­tie­toi­sesti. Euroo­pan on pystyt­tävä vaikut­ta­maan maail­massa, joka jakaan­tuu yhä vahvem­min demo­kra­tioi­hin ja auto­ri­taa­ri­siin valtioi­hin. Ilman tiivistä keski­näistä yhteis­työtä suurim­mat­kin Euroo­pan maat ovat yksi­nään liian pieniä ajamaan etujaan globaa­listi. 

Vahva talous on myös turval­li­suus­po­li­tiik­kaa. Mitä vahvempi talous on, sitä parem­min EU pystyy puolus­ta­maan demo­kra­tiaa esimer­kiksi kamp­pai­le­malla Venä­jän sota­toi­mia ja Kiinan valta­pyr­ki­myk­siä vastaan. EU on keskei­nen vaikut­taja ihmi­soi­keuk­sien, tasa-arvon ja demo­kra­tian edis­tä­jänä. 

Kokoo­mus haluaa tehdä EU:sta vahvan ja globaa­lin toimi­jan. EU:n pitää pystyä vahvis­ta­maan jäsen­mai­den turval­li­suutta turvaa­maan niiden talou­del­li­set edut kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. EU:n sisä­mark­ki­noi­den laajen­ta­mi­nen on tärkeää. EU:sta pitää raken­taa puhtaan ener­gian edel­lä­kä­vijä. 

On Suomen etu, että maas­tamme vali­taan parla­ment­tiin osaa­via ja moti­voi­tu­neita edus­ta­jia, jotka pysty­vät hank­ki­maan ja käyt­tä­mään vaiku­tus­val­taa. Se on ainoa tapa saada suoma­lai­nen näkö­kulma esiin EU-parla­men­tissa. Kokoo­mus on osa Euroo­pan Kansan­puo­luetta (EPP), joka on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin ryhmä. 

1. Euroo­pan turval­li­suus on nostet­tava koko­naan uudelle tasolle

Suomen jäse­nyys sekä Natossa että EU:ssa vahvis­taa merkit­tä­västi Suomen turval­li­suutta. Suoma­laista koko­nais­va­rau­tu­mi­sa­jat­te­lua on vietävä eteen­päin koko EU:ssa. EU:n ja sen jäsen­mai­den on vahvis­tet­tava merkit­tä­västi kyky­ään puolus­tau­tua erityi­sesti Venä­jän uhkaa vastaan. 

Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan osoitti, että turval­li­suus on nähtävä Euroo­passa uudella tavalla. Kyse on soti­laal­li­sesta varau­tu­mi­sesta, mutta myös laajem­min yhteis­kun­tien koko­nais­tur­val­li­suu­desta. Huol­to­var­muu­den vahvis­ta­mi­nen kattaa turval­li­suus- ja puolus­tus­po­li­tii­kan lisäksi myös esimer­kiksi ener­gia- ja ruoka­tur­van. Niin kauan kuin sota jatkuu, tärkeintä on Ukrai­nan tuke­mi­nen. Terro­ris­min torjunta puoles­taan on EU:lle sekä ulkoi­sen että sisäi­sen turval­li­suu­den kysy­mys.

1.1 Puolus­tus­kyky kuntoon Ukrai­nalle ja koko Euroo­palle. Nyt.

EU:n toiminta- ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä yhtei­sessä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa pitää paran­taa. Yksit­täis­ten jäsen­mai­den ei pitäisi pystyä estä­mään unio­nin ja sen jäsen­mai­den kannalta elin­tär­kei­den päätös­ten teke­mistä. EU:n kykyä ja tahtoa vastata erityi­sesti Venä­jän muodos­ta­maan uhkaan on vahvis­tet­tava.

Vahva ja uskot­tava puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tanto ja kyvyk­kyys reagoida nopeasti lisää­vät sekä Suomen että koko Euroo­pan turval­li­suutta ja helpot­ta­vat Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen välistä turval­li­suus­po­liit­tista taakan­ja­koa. Euroo­pan unio­nin ja sen jäsen­mai­den pitää ohjata entistä enem­män voima­va­roja turval­li­suu­teen ja puolus­tuk­seen. Myös esteitä yksi­tyi­sen rahoi­tuk­sen hakeu­tu­mi­selle puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­toon on puret­tava.

EU:n on oltava voimak­kaasti mukana Ukrai­nan jälleen­ra­ken­ta­mi­sessa. Ukrai­nalla on oltava myös selvä polku EU-jäse­nyy­teen. Ukrai­naa on tuet­tava jäse­nyy­den ehto­jen täyt­tä­mi­sessä. Ukraina pitää ottaa jäse­neksi heti, kun maa on siihen valmis. Myös Nato-jäse­nyys on osa Ukrai­nan tule­vai­suutta. Kumman­kin proses­sin osalta on edet­tävä mahdol­li­sim­man nopeasti.

Kun EU laaje­nee, sitä tulee vaiku­tus­val­tai­sempi. Siksi kokoo­mus haluaa pitää oven auki uusille jäsenmaille.Ukrainan lisäksi Länsi-Balka­nin maille, Moldo­valle ja Geor­gialle on tarjot­tava realis­ti­nen polku kohti EU-jäse­nyyttä. Jäse­nyys on mahdol­li­nen vain sellai­sille maille, jotka eivät toimi viha­mie­li­sesti Euroop­paa tai länsi­mai­sia arvoja kohtaan. EU:n jäse­neksi pyrki­vän maan on oltava arvoil­taan ja toimin­nal­taan euroop­pa­lai­nen.

EU:n ja Naton pitää tehdä tiiviim­pää yhteis­työtä. Naton jäse­nenä Suomi voi olla tässä aktii­vi­nen. EU-maiden lisäksi erityi­sen tärkeitä maita tässä yhteis­työssä ovat myös EU:n ulko­puo­li­set Norja ja Iso-Britan­nia.

EU:n kykyä antaa krii­sia­pua niin omille jäsen­mail­leen kuin kump­pa­ni­mail­leen on paran­net­tava. EU onnis­tui tuke­maan nopeasti ja tehok­kaasti Ukrai­naan Venä­jän hyök­käyk­sen alet­tua. EU:n pitää toimia vähin­tään yhtä nopeasti ja tehok­kaasti, mikäli jokin sen jäsen­maista joutuisi vastaa­van­lai­sen krii­sin kohteeksi. 

Kokoo­mus haluaa edis­tää EU:ssa puolus­tus­tar­vik­kei­den yhteis­mark­ki­noita. Tämä on mahdol­li­suus myös suoma­lai­selle teol­li­suu­delle. Puolus­tus- ja turval­li­suus­han­kin­toja koske­vaa sään­te­lyä on toimeen­pan­tava nykyistä tehok­kaam­min ja komis­siolta vaadit­tava toimeen­pa­non tiukem­paa valvon­taa. Samalla pitää ottaa huol­to­var­muus­vaa­ti­muk­set huomioon nykyistä katta­vam­min.

Euroop­pa­lai­sen puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­nen on keskei­nen keino vastata Euroo­pan turval­li­suus­po­liit­ti­siin haas­tei­siin ja myös varmis­taa riit­tävä tuki Ukrai­nalle. EU:n on ajet­tava euroop­pa­laista asei­den­vien­ti­po­li­tiik­kaa ja lisät­tävä tule­vai­suu­den puolus­tus­tek­no­lo­gioi­den TKI-rahoi­tusta. Kokoo­mus kannat­taa EU:n puolus­tus­neu­vos­ton ja puolus­tus­teol­li­suu­teen keskit­ty­vän komis­saa­rin tehtä­vän perus­ta­mista.

Euroo­pan rauhan­ra­has­ton käyt­töä pitää vahvis­taa Ukrai­nan asea­vun vahvis­ta­mi­seksi. Myös Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin mandaat­tia puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­non rahoit­ta­mi­seen pitää laajen­taa.

Ukrai­nan sota on osoit­ta­nut, kuinka tärkeää soti­lai­den ja soti­laal­li­sen kalus­ton nopea siir­tä­mi­nen maasta toiseen on. Euroo­pan sisäi­sen soti­laal­li­sen liik­ku­vuu­den eteen on tehtävä vielä paljon työtä esimer­kiksi lisää­mällä tämän edis­tä­mi­seen EU-rahoi­tusta. Samalla euroop­pa­laista liiken­nein­fra­struk­tuu­ria on moder­ni­soi­tava, jotta se sovel­tuu soti­las­käyt­töön mahdol­li­sim­man hyvin.

Kokoo­mus kannat­taa Venä­jää vastaan asetet­tu­jen pakot­tei­den pitä­mistä voimassa ja niiden lisää­mistä niin kauan kuin pakot­tei­den peruste eli Venä­jän laiton hyök­käys­sota Ukrai­naa vastaan jatkuu. EU:n on suun­nat­tava huomionsa entistä vahvem­min myös niihin maihin, jotka tuke­vat ja mahdol­lis­ta­vat Venä­jän sodan­käyn­ti­ky­vyn yllä­pi­toa, esimer­kiksi Iraniin. 

ME HALUAMME, ETTÄ:

 • EU kehit­tää puolus­tus­tar­vik­kei­den yhteis­mark­ki­noita, euroop­pa­laista ase- ja ammus­tuo­tan­toa kasva­te­taan merkit­tä­västi sekä ohja­taan TKI-rahoi­tusta puolus­tus­tek­no­lo­gian kehit­tä­mi­seen. 
 • Kokoo­muk­sen jo teke­mien avaus­ten mukai­sesti euroop­pa­lai­sia rahoi­tus­vä­li­neitä käyte­tään laajem­min ja tehok­kaam­min puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­non rahoit­ta­mi­seen.
 • Ukrai­nan soti­laal­li­sen ja talou­del­li­sen tuke­mi­sen esteet pois­te­taan ja tukea lisä­tään, jotta se voi menes­tyk­sek­käästi torjua Venä­jän hyök­käyk­sen. Ukraina on osa euroop­pa­laista perhettä, ja sillä on ehto­jen täyt­tyessä selvä tie EU- ja Nato-jäse­nyyk­siin.
 • EU:n yhtei­sen turval­li­suus­po­li­tii­kan sekä euroop­pa­lai­sen puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­non vahvis­ta­mi­seksi perus­te­taan puolus­tus­teol­li­suus­ko­mis­saa­rin tehtävä ja puolus­tus­neu­vosto.
 • EU panos­taa kriit­ti­siin huol­to­reit­tei­hin, esimer­kiksi rauta­tie­yh­tey­teen Pohjois-Suomesta Atlan­tille.

1.2 Ulko­raja kuntoon, muut­to­liike hallin­taan


Vanhe­ne­van väes­tön EU tarvit­see osaa­mista ja ideoita myös maan­osan ulko­puo­lelta. Koulu­te­tut ja yrit­te­li­äät ihmi­set muualta maail­masta ovat terve­tul­leita EU-maihin. Maahan­muu­ton on tapah­dut­tava halli­tusti ja lail­li­sia reit­tejä pitkin. Rikol­li­suu­teen kytkey­tyvä muut­to­liike ja kansain­vä­li­sen suoje­lun järjes­tel­män väärin­käyttö muodos­ta­vat kasva­van riskin euroop­pa­lais­ten yhteis­kun­tien sisäi­selle vakau­delle ja talou­del­li­selle kanto­ky­vylle. 

EU:n yhtenä perus­a­ja­tuk­sena on ihmis­ten vapaa liik­ku­vuus jäsen­mai­den välillä. Toimiak­seen se vaatii uskot­ta­van ja tehok­kaan ulko­ra­jan. Kokoo­mus kannat­taa EU:n ulko­ra­jo­jen ja raja­tur­val­li­suus­vi­rasto Fron­texin vahvis­ta­mista. Venä­jän viha­mie­li­seen hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen käyt­tä­mää väli­neel­lis­tet­tyä maahan­muut­toa on pystyt­tävä vastus­ta­maan tehok­kaasti. EU:n turva­paik­ka­sään­tely ei ota riit­tä­västi huomioon näitä uusia uhkia. Turva­pai­kan­haku on oltava mahdol­lista keskeyt­tää tila­päi­sesti EU:n ulko­ra­joilla, jos viha­mie­li­nen taho käyt­tää siir­to­lais­a­setta EU:n tai sen yksit­täi­sen jäsen­maan turval­li­suu­den horjut­ta­mi­seen. 

Kokoo­mus kannat­taa ajatusta, että turva­pai­kan ja kansain­vä­li­sen suoje­lun hake­mi­nen voisi tapah­tua turval­li­sissa kolman­sissa maissa. EU:n on myös tarjot­tava jäsen­mail­leen tukea tilan­teissa, joissa lähtö­maat eivät suostu otta­maan vastaan omia kansa­lai­si­aan. Tehok­kaalla käsit­tely- ja palau­tus­po­li­tii­kalla mini­moi­daan houkut­ti­met pyrkiä Euroop­paan vaaral­li­sia ja kalliita lait­to­mia reit­tejä pitkin. 

Samalla kun turva­paik­ka­po­li­tiik­kaa kehi­te­tään, EU:n on kannus­tet­tava ja tuet­tava jäsen­maita osaa­van ja koulu­te­tun työvoi­man rekry­toi­mi­sessa.

AIOMME TOIMIA SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISEKSI EU:SSA:

 • EU vahvis­taa raja­val­von­ta­vi­rasto Fron­texia niin henki­lös­tö­mää­rän, kalus­ton kuin toimi­val­tuuk­sien osalta yhtei­sen ulko­ra­jan turvaa­mi­seksi. 
 • Turva­paik­ka­po­li­tii­kassa EU ja jäsen­maat toteut­ta­vat uudis­tus­ten koko­nai­suu­den, joka pois­taa turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käy­tön ylei­sen siir­to­lai­suu­den kana­vana ja varmis­taa avun kohden­tu­mi­sen todel­li­sessa hädässä oleville. Sään­tely uudis­te­taan sellai­seksi, että myös hybri­di­hyök­käys­ten torju­mi­seen on riit­tä­vät väli­neet.
 • Eri perus­teilla tule­ville maahan­muut­ta­ja­ryh­mille on oltava selkeästi omat kana­vansa ja proses­sinsa. Työvoi­man vapaata liik­ku­vuutta EU:n sisällä edis­te­tään ja helpo­te­taan koulu­tet­tu­jen ammat­ti­lais­ten rekry­toin­tia EU:n ulko­puo­lelta. 

1.3. EU:n painoar­von kasvat­ta­mi­nen maail­man­po­li­tii­kassa

EU:n on oltava aktii­vi­nen toimija Yhdys­val­to­jen, Kiinan ja Intian tavoin. Vaiku­tus­val­lan vahvis­ta­mi­seksi unio­nin on muun muassa lisät­tävä määräe­nem­mis­tö­pää­tök­siä aina­kin niissä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan kysy­myk­sissä, joiden kohdalla määräe­nem­mis­tö­pää­tök­siin siir­ty­mi­nen ei vaadi perus­so­pi­mus­ten muut­ta­mista. Myös­kään perus­so­pi­mus­ten avaa­mista kokoo­mus ei täysin sulje pois, jos se osoit­tau­tuu vält­tä­mät­tö­mäksi.

EU:n on lisät­tävä yhteis­työtä demo­kraat­tis­ten liit­to­lais­ten kanssa. Yhdys­val­tain lisäksi esimer­kiksi Japani, Etelä-Korea, Kanada ja Austra­lia ovat stra­te­gi­sesti tärkeitä valtioita, joihin EU:n kannat­taa raken­taa omaa liit­to­lai­suus­suh­detta. Koko vapaan maail­man tulee tiivis­tää rive­jään. Kokoo­muk­sen mielestä EU:n on pyrit­tävä yhte­näi­seen toimin­taan YK:ssa.

EU:n on varmis­tet­tava, että unio­nissa toteu­tu­vat länsi­mai­sen yhteis­kun­nan perus­ar­vot, kuten yksi­lön- ja sanan­va­paus sekä tasa-arvo. Erityi­sesti lehdis­tön vapautta ja oikeus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muutta on puolus­tet­tava. Näiden peri­aat­tei­den rikko­mi­sen on nykyistä herkem­min johdet­tava talou­del­li­siin ja oikeu­del­li­siin seurauk­siin jäsen­val­tiolle.

EU on voitava toimia vahvem­malla äänellä ulko­po­li­tii­kan kysy­myk­sissä ilman, että yksit­täi­nen jäsen­maa voi täysin jumit­taa päätök­sen­te­koa. Mahdol­li­suutta yksit­täi­sen jäsen­maan ohit­ta­mi­seen tapaus­koh­tai­sesti on käytet­tävä aktii­vi­sem­min erityi­sesti niissä kysy­myk­sissä, jotka koske­vat Venä­jän aggres­sii­vi­suu­den torjun­taa ja Ukrai­nan autta­mista.

KOKOOMUS TOIMII AKTIIVISESTI SEN ETEEN, ETTÄ: 

 • EU siir­tyy lisään­ty­vässä määrin määräe­nem­mis­tö­päät­tä­mi­seen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa.
 • Demo­kraat­ti­set maat vahvis­ta­vat yhteis­työ­tään maail­man­laa­jui­sessa kilpai­lussa auto­ri­taa­rista itää vastaan. EU:n on otet­tava tässä vahvempi rooli.
 • Unioni tart­tuu tiukem­min jäsen­maissa havait­ta­viin oikeus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muu­den ja lehdis­tön­va­pau­den louk­kauk­siin.

2. Talou­den suori­tus­kyky on turval­li­suu­den ja hyvin­voin­nin kivi­jalka

Kun EU:n talous on vahva, se pystyy luomaan stra­te­gi­sia kump­pa­nuuk­sia sään­te­lyn, kaupan ja kehi­tys­po­li­tii­kan avulla. Tule­vai­suu­dessa erityi­sen tärkeää on lisätä EU:n talou­del­lista yhteis­työtä Afri­kan maiden kanssa. Tehok­kaasti toimi­vat sisä­mark­ki­nat ovat euroop­pa­lai­sen hyvin­voin­nin moot­tori.

Kokoo­mus haluaa laajen­taa EU:n kaup­pa­so­pi­muk­sia, joiden myötä suoma­lai­set yrityk­set saavat kilpai­lue­tua vien­ti­mark­ki­noilla. EU:n sisä­mark­ki­nat ja kaup­pa­so­pi­muk­set autta­vat tavoit­te­le­maan globaa­leja mark­ki­noita, ja siten euroop­pa­lais­ten kilpai­lu­kyky vahvis­tuu. Vahva ja kasvava talous on turval­li­suu­desta huoleh­ti­mista. 

2.1 Euroo­pan laajui­set mark­ki­nat tuovat valta­vat kasvun mahdol­li­suu­det

EU:n sisä­mark­ki­noilla kaupoissa on laajat vali­koi­mat ja kilpailu näkyy mata­lissa hinnoissa. Sisä­mark­ki­noilla on myös valta­vasti osaa­via työn­te­ki­jöitä. Vapaa kaupan­käynti luo kasvua ja työtä suoma­lai­sille. Vapaa liik­ku­vuus on tärkeää myös opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sien ja vaik­kapa matkai­lun näkö­kul­masta. 

Kokoo­mus toimii sisä­mark­kina-, teol­li­suus- ja kaup­pa­po­li­tii­kassa määrä­tie­toi­sesti, jotta euroop­pa­lais­ten yritys­ten kilpai­luo­lo­suh­teet para­ni­si­vat. Sään­te­lyä on puret­tava ja reilua kilpai­lua pitää edis­tää. Palve­lui­den sisä­mark­ki­noi­den tehos­ta­mi­nen ja liiken­neyh­teyk­sien paran­ta­mi­nen ovat tärkeitä.

Vahva ja toimiva sisä­mark­kina tarvit­see nykyistä parem­paa EU-lain­sää­dän­töä. Ehdo­te­tuista säädök­sistä on tehtävä nykyistä katta­vam­pia vaiku­tusar­vioin­teja. On aina harkit­tava tark­kaan, voidaanko samaan tai riit­tä­vän hyvään tulok­seen päästä myös muuten kuin säätä­mällä uusia lakeja. Hallin­nol­lista taak­kaa on puret­tava sitou­tu­malla ”yksi sään­nös sisään, yksi ulos” -peri­aat­tee­seen. Sään­te­lyn on oltava enna­koi­ta­vaa ja tekno­lo­gia­neut­raa­lia.

Päätök­set on tehtävä mahdol­li­sim­man lähellä ihmi­siä. Sään­tely ei saa mennä liian yksi­tyis­koh­tai­seksi, jotta ”terveen järjen” käytölle ja parem­pien toimin­ta­ta­po­jen sovel­ta­mi­selle jää mahdol­li­sim­man paljon tilaa. Liian pikku­tarkka sään­tely rasit­taa yritys­ten lisäksi myös esimer­kiksi kuntia.

EU-sään­tö­jen noudat­ta­mista on valvot­tava parem­min. EU:n on valvot­tava nykyistä parem­min korrup­tion torjun­taa sekä yhteis­ten varo­jen käyt­töä ja sisä­mark­ki­na­sään­tö­jen noudat­ta­mista.  Rikko­mus­me­net­te­lyitä on käyn­nis­tet­tävä hana­kam­min, jos EU-säädök­siä ei panna täytän­töön asian­mu­kai­sesti. Palve­lui­den ja tava­roi­den vapaan liik­ku­vuu­den estei­den raken­ta­mi­nen on estet­tävä tehok­kaasti.

EU:n pitäisi kompen­soida epärei­lua kilpai­lua niissä tuote­ryh­missä, joissa hiili­pääs­tö­jen hinnoit­telu EU:n kanssa kilpai­le­vassa tuotan­to­ym­pä­ris­tössä on olen­nai­sesti kevyem­pää ja pääs­tö­hin­noit­te­lulla merkit­tävä vaiku­tus tuotan­non sijoit­tu­mi­seen. Paras on edetä neuvot­te­lu­jen kautta, ja tarvit­taessa on neuvo­tel­tava kovaa.

KOKOOMUKSEN TAVOITTEET: 

 • Sisä­mark­ki­noi­den toimin­taa tehos­te­taan edel­leen, jotta kulut­ta­jat ja yrityk­set saavat niistä suurim­man mahdol­li­sen hyödyn.
 • EU vält­tää tarpeet­to­man yksi­tyis­koh­taista sään­te­lyä ja keven­tää liial­lista sään­te­ly­taak­kaa.
 • EU-lain­sää­dän­nön vaiku­tusar­vioin­tia paran­ne­taan, jotta sään­te­lystä aiheu­tuva rasi­tus yrityk­sille ja kunnille ei kasva kohtuut­to­maksi.
 • EU panos­taa vahvasti liiken­neyh­teyk­sien paran­ta­mi­seen talous­kas­vun sekä ihmis­ten ja tava­roi­den vapaan liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­seksi.

2.2 Mahdol­li­suuk­siin kiinni osaa­mi­sella ja uudella tekno­lo­gialla

Euroo­pan on oltava mukana digi­ta­li­saa­tioon ja uusiin tekno­lo­gioi­hin perus­tu­vassa seuraa­vassa teol­li­sessa vallan­ku­mouk­sessa. Auto­maa­tio ja robo­ti­saa­tio mahdol­lis­ta­vat suoma­lai­sen ja euroop­pa­lai­sen työn tuot­ta­vuu­den kasvun ja paran­ta­vat edel­ly­tyk­siä pärjätä maail­man­laa­jui­sessa kilpai­lussa. Näiden hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää erityi­sesti yritys­ten omia inves­toin­teja. EU voi luoda yrityk­sille kilpai­lu­ky­kyistä toimin­taym­pä­ris­töä. 

EU:lla on hyvät mahdol­li­suu­det pärjätä korkean tekno­lo­gian alalla ja tuot­taa korkean lisä­ar­von tuot­teita maail­man­mark­ki­noille. EU:n rahoi­tusta on suun­nat­tava yhä vahvem­min osaa­mista, ener­gia­mur­rosta, turval­li­suutta, digi­ta­li­saa­tiota, tutki­musta ja uusia inno­vaa­tioita rahoit­ta­viin tukiin. Euroo­palla ja sen osana Suomella on huip­pu­luo­kan osaa­mista esimer­kiksi teko­äly-, siru- ja kvant­ti­tut­ki­muk­sessa, suur­te­ho­las­ken­nassa sekä terveys­tek­no­lo­giassa. Erityis­osaa­mi­sesta on pidet­tävä kiinni ja siitä on haet­tava määrä­tie­toi­sesti kasvua.

Kokoo­mus haluaa edis­tää digi­taa­li­sia sisä­mark­ki­noita. EU:n on paran­net­tava digi­taa­li­sia palve­luita tarjoa­vien yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja varmis­tet­tava, että digi­ta­li­saa­tio-, tutki­mus- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­oh­jel­mat paitsi tuke­vat unio­nin kilpai­lu­ky­kyä myös vastaa­vat yhteis­kun­nal­li­siin haas­tei­siin. EU:n on oltava suotuisa ympä­ristö kehit­tää ja ottaa käyt­töön teko­ä­lyä. Tässä kannat­taa edetä mieluum­min sään­te­lyn paran­ta­mi­sen kuin sen määräl­li­sen lisää­mi­sen kautta.

Läntis­ten demo­kra­tioi­den vahva rooli digi­taa­li­ta­lou­den stan­dar­deissa on varmis­tet­tava. EU:n on edis­tet­tävä ihmi­soi­keuk­sia, jotka liit­ty­vät uudet tekno­lo­gian käyt­töön. Se tarkoit­taa esimer­kiksi huoleh­ti­mista ihmis­ten yksi­tyi­syy­den suojasta ja heidän tieto­jensa vastuul­li­sesta käytöstä sekä järjes­tel­mien turval­li­suu­desta.

NÄITÄ ASIOITA AJAMME:

 • Euroo­pasta kehi­te­tään houkut­te­leva ympä­ristö tekno­lo­gia-alalla toimi­vien yritys­ten perus­ta­mi­selle ja kasvulle.
 • Digi­taa­li­sia sisä­mark­ki­noita viedään eteen­päin.
 • Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­ra­hoi­tusta suun­na­taan uusiin tekno­lo­gioi­hin.

2.3 Vähen­ne­tään haital­li­sia riip­pu­vuuk­sia, vapaa­kaup­paa vaaran­ta­matta

EU:n pitää edis­tää avointa ja oikeu­den­mu­kaista kaup­pa­po­li­tiik­kaa. Kokoo­mus haluaa, että kaiken­ko­koi­silla yrityk­sillä on mahdol­li­suus päästä toimi­maan ja kilpai­le­maan EU:n sisä­mark­ki­noilla. EU:n stra­te­gista omava­rai­suutta on vahvis­tet­tava. Omava­rai­suu­den tavoit­telu ei saa kuiten­kaan tarkoit­taa jäsen­mai­den keski­näistä kilpai­lua valtion­tuilla eikä ovien sulke­mista muulta maail­malta. 

Viime vuosien krii­sit ja maail­man­laa­juis­ten toimi­tus­ket­ju­jen häiriöt osoit­ta­vat, kuinka tärkeää huol­to­var­muus ja sen kehit­tä­mi­nen on. Kriit­tis­ten raaka-ainei­den, tarvik­kei­den, turval­li­sen ja puhtaan ruoan, edul­li­sen ja puhtaan ener­gian saata­vuus ja merki­tys ovat tulleet yhteis­kun­nal­li­seen keskus­te­luun. 

EU on monen kriit­ti­sen raaka-aineen ja kompo­nent­tien osalta lähes täysin riip­pu­vai­nen tuon­nista auto­ri­taa­ri­sista valtioista, erityi­sesti Kiinasta. EU:n on varmis­tet­tava vaih­toeh­toi­sia tuon­ti­reit­tejä mine­raa­leille ja raaka-aineille, kehi­tet­tävä Euroo­pan sisäistä kaivos­tuo­tan­toa ja luotava edel­ly­tyk­siä kriit­tis­ten kompo­nent­tien oman tuotan­non käyn­nis­tä­mi­selle. Sama koskee myös muita kriit­ti­siä hyödyk­keitä kuten lääk­keitä ja mikro­si­ruja.

Yhdys­val­lat on EU:n tärkein kaup­pa­kump­pani. Yhdessä muodos­tamme maail­man suurim­man talous­a­lu­een. Kauppa- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen yhteis­työ Yhdys­val­tain kanssa mahdol­lis­taa sen, että EU pystyy valvo­maan vahvem­min etujaan ja arvo­jaan suhteessa suur­val­ta­kil­pai­luun.

Kiina on EU:lle yhteis­työ­kump­pani, kilpai­lija ja järjes­tel­mä­ta­son haas­taja. Tasa­pai­noi­sen ja vasta­vuo­roi­sen Kiina-suhteen saavut­ta­mi­seksi EU:n on valvot­tava kaupal­li­sia etujaan ja pidet­tävä kiinni ihmi­soi­keuk­siin liit­ty­vistä peri­aat­teis­taan. Kiinalta tulee edel­lyt­tää, että se pitää kiinni sitou­muk­sis­taan ja paran­taa mark­ki­noi­densa avoi­muutta ja läpi­nä­ky­vyyttä. 

MENEMME ETEENPÄIN TÄLLÄ LINJALLA:

 • Eurooppa korjaa haavoit­tu­vuu­tensa erityi­sesti kriit­tis­ten raaka-ainei­den ja hyödyk­kei­den osalta, pitäen kuiten­kin kiinni vapaa­kau­pan lähtö­koh­dista niin pitkälti kuin mahdol­lista.
 • Euroop­pa­laista omava­rai­suutta ja suurem­paa riip­pu­mat­to­muutta raken­ne­taan sekä oman tuotan­non että vaih­toeh­tois­ten toimi­tus­reit­tien luomi­sen avulla.

2.4 Kyllä omalle vastuulle, ei talou­del­li­selle moraa­li­ka­dolle

Kokoo­muk­sen mielestä kunkin jäsen­maan on kannet­tava vastuu omasta talou­des­taan ensi­si­jai­sesti itse. Euroo­pan tulee siir­tyä tehot­to­masta elvyt­tä­mi­sestä ja tulon­siir­roista kasvu­po­li­tiik­kaan, jonka perus­tana on vakaa ja krii­sin­sie­to­ky­kyi­nen talous- ja rahau­nioni. Vain talou­del­li­sesti kestävä Eurooppa voi pärjätä globaa­lissa kilpai­lussa ja tarjota kansa­lai­sille vahvis­tu­vaa hyvin­voin­tia. Ylivel­kaan­tu­mi­nen, mark­ki­na­ku­rin puute sekä jäsen­val­tioi­den ja pank­kien väli­nen kohta­lo­nyh­teys ovat talous- ja raha­lii­ton merkit­tä­vim­mät ongel­mat, jotka on ratkais­tava. 

Kokoo­muk­sen linja on, että kunkin jäsen­maan on kannet­tava ensi­si­jai­nen vastuu talous­po­li­tii­kas­taan ja talou­tensa kestä­vyy­destä. Jäsen­mailla pitää olla intressi hoitaa omaa julkista talout­taan vastuul­li­sesti. Mahdol­li­sen talou­del­li­sen tuen on oltava aina tiukasti ehdol­lista. 

Perus­so­pi­muk­seen kirjattu peri­aate, jonka mukaan EU ja sen jäsen­maat eivät ota vasta­tak­seen yksit­täis­ten jäsen­mai­den teke­miä talou­del­li­sia sitou­muk­sia, on palau­tet­tava täyteen kunni­aansa. Euroo­pan vakaus­me­ka­nis­mia on kehi­tet­tävä laajem­min euroop­pa­lai­sen valuut­ta­ra­has­ton suun­taan. Valtio­lai­no­jen riski­pai­not on palau­tet­tava pank­kien vaka­va­rai­suus­las­ken­taan.

Kokoo­mus ei kannata velka­taak­kaa kasvat­ta­vaa elvy­tys­po­li­tiik­kaa, ei yhteis­vel­kaa eikä myös­kään unio­nin kehit­tä­mistä tulon­siir­tou­nio­nin suun­taan. Näillä kaikilla on talous­kas­vua heiken­tä­viä vaiku­tuk­sia. Edel­ly­tämme sen sijaan järjes­te­lyjä, joissa vastuu ja valta velasta ovat samoissa käsissä eivätkä eriydy aiheut­taen moraa­li­ka­toa ja lisä­ten ylivel­kaan­tu­mi­sen riskiä. 

EU-budjet­tia ja muita ohjaus­kei­noja on kytket­tävä jäsen­mai­den kilpai­lu­ky­kyä ja talous­kas­vua edis­tä­viin toimiin ja raken­teel­li­siin uudis­tuk­siin. Lähtö­koh­daksi kannat­taa aset­taa, että talous­kas­vua edis­tä­vät tuet teke­vät ajan myötä itsensä tarpeet­to­miksi. On kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota EU:n itäis­ten raja-aluei­den talou­den ja elin­voi­man kehit­tä­mi­seen muut­tu­neessa maail­man­ti­lan­teessa.

KOKOOMUS ESITTÄÄ SEURAAVAA: 

 • ”No bailout” -peri­aat­teen uskot­ta­vuus on palau­tet­tava. Kokoo­mus ei kannata tulon­siir­tou­nio­nia eikä talou­del­li­sen yhteis­vas­tuun kasvat­ta­mista.
 • Mark­ki­na­kuri on palau­tet­tava ja valtioi­den velka­sa­nee­raus mahdol­lis­tet­tava.
 • Alueille suun­nat­tu­jen tukien on nykyistä vahvem­min otet­tava huomioon esimer­kiksi sodan vaiku­tuk­set. Sodan vaiku­tuk­sista eniten kärsi­neitä alueita on tuet­tava vahvem­min, esimerk­kinä Itä-Suomi.

3. Kestävä euroop­pa­lai­nen elämän­tapa kunni­aan

Kokoo­mus haluaa raken­taa euroop­pa­laista hyvin­voin­tia kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­tei­den mukai­sesti. Se tarkoit­taa ekolo­gista, sosi­aa­lista ja talou­del­lista kestä­vyyttä. Euroop­pa­lai­set yrityk­set menes­ty­vät maail­man­mark­ki­noilla, kun EU:ssa keski­ty­tään tuki­po­li­tii­kan sijaan kilpai­lu­ky­kyi­sen toimin­taym­pä­ris­tön luomi­seen. Puhtaan ener­gian raken­ta­mi­nen ja inves­toin­nit mahdol­lis­ta­vat runsaasti ener­giaa kulut­ta­van proses­si­teol­li­suu­den houkut­te­lun takai­sin Euroop­paan ja Suomeen.

3.1 Kyllä kannat­ta­valle maata­lou­delle ja metsien kestä­välle käytölle

Kokoo­mus kannat­taa yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan uudis­ta­mista talou­del­li­sesti elin­kel­poi­sen maata­lou­den ja luon­non­va­ro­jen kestä­vän käytön peri­aat­tei­den mukai­sesti. Ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa koske­vissa aloit­teissa jäsen­val­tioille tulee jättää merkit­tävä liik­ku­ma­vara toteut­taa ratkai­sut parhaaksi katso­mal­laan tavalla. Kokoo­mus luot­taa suoma­lais­ten metsä­no­mis­ta­jien kykyyn ja haluun pitää metsis­tään hyvää huolta. 

Haluamme varmis­taa, että metsiemme koko arvo­ket­jun huomioiva kestävä käyttö pysyy elin­voi­mai­sena elin­kei­nona. Emme kannata esimer­kiksi komis­sion päätös­val­lan kasvat­ta­mista sen suhteen, miten Suomessa saadaan käyt­tää metsiä. Tässä asiassa Suomessa on enem­män osaa­mista kuin monessa muussa paikassa.

Kiel­to­jen ja pikku­tar­kan sään­te­lyn sijaan on raken­net­tava kannus­ti­mia vilje­li­jöille. EU:sta on tehtävä nyky­ai­kai­sia mene­tel­miä hyödyn­tä­vän maata­lou­den huippu koko maail­massa. Näin paran­namme satoa ja vähen­nämme ympä­ris­tö­kuor­mi­tusta. Suoma­lai­nen ja laajem­min euroop­pa­lai­nen ruoan­tuo­tanto on turvat­tava ja sen kilpai­lu­ky­kyä edis­tet­tävä.

NÄIN ME SEN NÄEMME:

 • EU:n metsä­po­li­tii­kassa puolus­tamme kansal­lista päätös­val­taa ja harkin­taa ja kunnioi­tamme yksi­tyistä omis­tusoi­keutta.
 • Maata­lou­den tuki­jär­jes­tel­mää on kehi­tet­tävä suun­taan, jossa nykyistä enem­män paino­te­taan tuotan­non tehok­kuutta, ympä­ris­töl­listä kestä­vyyttä ja kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mista.

3.2 Euroo­pasta puhtaan ener­gian suur­valta

Ener­gia­mur­ros on Euroo­palle mahdol­li­suus. Puhtaan ener­gian avulla voimme paitsi nostaa kansa­lais­ten elin­ta­soa, myös vähen­tää pääs­töjä. Tämä on myös tehok­kain tapa torjua ilmas­ton­muu­tosta maail­massa.  Eteen­päin pääs­tään panos­ta­malla osaa­mi­seen, tutki­muk­seen, inno­vaa­tioi­hin ja siten puhtaan ener­gian ratkai­sui­hin.

Euroop­pa­lai­set yrityk­set ovat avai­na­se­massa puhtaan ener­gian tuotan­nossa ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa. Kokoo­mus haluaa, että EU on erin­omai­nen ja kilpai­lu­ky­kyi­nen toimin­taym­pä­ristö luoda uusia inno­vaa­tioita, jotka leik­kaa­vat Euroo­pan hiili­ja­lan­jäl­keä ja kasvat­ta­vat sen hiili­kä­den­jäl­keä. 

Euroo­pan on irrot­tau­dut­tava venä­läi­sestä fossii­lie­ner­giasta täysin, mahdol­li­sim­man ripeästi. Irti­kyt­kentä tarjoaa EU:lle mahdol­li­suu­den nopeut­taa siir­ty­mää puhtai­siin ener­gia­rat­kai­sui­hin. Se on myös turval­li­suus­po­liit­ti­sesti vält­tä­mä­töntä. EU ei saa enää ajau­tua riip­pu­vuus­suh­tei­siin, joiden avulla jäsen­maita voidaan vahin­goit­taa. Siir­ty­mi­nen kestä­väm­pään talou­teen ei saa tapah­tua ener­gia­var­muu­den vaaran­tu­mi­sen kustan­nuk­sella. EU:n ja sen jäsen­mai­den on toimit­tava ener­gian riit­tä­vyy­den sekä sähkön kohtuul­li­sen hinnan takaa­mi­seksi.

Jäsen­mai­den on viimeis­tel­tävä ener­gi­au­nioni inves­toi­malla hyviin siir­to­yh­teyk­siin ja sähkö­verk­koi­hin Euroo­passa sekä korjat­tava ener­gian sisä­mark­ki­noi­den ongel­mat. EU:n on kehi­tet­tävä yhteistä kaasun­han­kin­taa ja yhteis­ten varas­to­jen raken­ta­mista paran­taak­seen ener­gia­tur­val­li­suut­taan. EU:n on rajoi­tet­tava kasva­vaa riip­pu­vuut­taan puhtaan ener­gian tuot­ta­mi­seen tarvit­ta­vien perus­ma­te­ri­aa­lien ja aurin­ko­pa­nee­lien, tuuli­tur­bii­nien sekä akku­va­ras­toin­nin tarvit­ta­vien kompo­nent­tien tuon­nissa. 

Ydin­voima tarvi­taan osaksi euroop­pa­lai­sen puhtaan ener­gian koko­nai­suutta ilman keino­te­koi­sia rajoit­teita. Euroo­pan on oltava eturin­ta­massa pieniin modu­laa­ri­siin reak­to­rei­hin (SMR) tai muihin turval­li­sen ja luotet­ta­van ydin­voi­man uusiin sovel­luk­siin tehtä­vissä inves­toin­neissa ja tutki­muk­sessa. EU:n tutki­mus- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­oh­jel­mien on tuet­tava unio­nin kilpai­lu­ky­kyä ja yhteis­kun­nal­li­siin haas­tei­siin vastaa­mi­seksi. 

KOKOOMUS HALUAA VIEDÄ ETEENPÄIN MUUN MUASSA NÄITÄ ASIOITA:

 • EU inves­toi hyviin sähkön­siir­to­yh­teyk­siin ja korjaa ener­gian sisä­mark­ki­noi­den ongel­mat.
 • Ydin­voima luoki­tel­laan EU:ssa pysy­västi puhtaaksi ener­gian­läh­teeksi kestä­vän rahoi­tuk­sen luokit­te­lu­jär­jes­tel­mässä.
 • Venä­läi­sen fossii­lie­ner­gian käytöstä luopu­mi­nen koko EU:n tasolla toteu­te­taan mahdol­li­sim­man nopeassa aika­tau­lussa.

3.3. Luon­to­kato ja ilmas­ton­muu­tos on yhtei­nen vihol­li­nen

Luon­non moni­muo­toi­suus on turvat­tava ja luon­to­ka­toa torjut­tava. Luon­to­ka­don torjun­nassa kannat­taa käyt­tää hyväksi mark­ki­noita, sillä moni­muo­toi­suutta turva­taan parhai­ten kannus­ti­milla, ei keskus­joh­toi­sella sään­te­lyllä.

Kokoo­mus kannat­taa bio- ja kier­to­ta­lou­den edistämistä.Se tarkoit­taa esimer­kiksi, että vähen­ne­tään riip­pu­vuutta fossii­li­sista raaka-aineista ja sääs­te­tään luon­non­va­roja huomioi­malla valmis­tet­ta­vien tuot­tei­den koko elin­kaari ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set.

Ilmas­to­pääs­töjä on leikat­tava. On vauh­di­tet­tava toimia, joilla Eurooppa on hiili­neut­raali vuonna 2050, ja sitou­dut­tava tätä tavoi­tetta tuke­viin väli­ta­voit­tei­siin. Kannat­taa keskit­tyä itse tavoit­tee­seen keino­jen mikro­ma­na­gee­rauk­sen sijaan. 

EU:n ener­gia-, ilmasto- ja ympä­ris­tö­lain­sää­dän­nössä tulee tarjota jäsen­maille riit­tä­västi jous­toja toteut­taa tavoi­teltu loppu­tu­los parhaaksi näke­mil­lään keinoilla. Pääs­tö­vä­hen­nyk­siin pyrit­täessä tehok­kaim­mat keinot voivat vaih­della, ja siksi kansal­li­nen sekä tekno­lo­gi­nen liik­ku­ma­vara tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi on oltava mahdol­lista. EU:n ei tule keskus­joh­toi­sesti valita voit­ta­jia mark­ki­noilta.

Teol­li­suu­den pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sestä ei saa seurata, että yrityk­sille tulee kannat­ta­vaksi siir­tää tuotan­toa EU:n ulko­puo­lelle. Pääs­tö­jen hinnoit­te­lun tulisi koskea EU:ssa sijait­se­vien tuotan­to­lai­tos­ten lisäksi tuon­tia EU:n ulko­puo­lelta. Euroo­passa kestä­västi tuotet­tu­jen palve­lui­den ja tuot­tei­den on oltava tule­vai­suu­dessa kulut­ta­jille edul­li­sem­pia kuin kaukaa kulje­te­tut, saas­tut­ta­vasti tuote­tut ja lyhy­tai­kai­seen kulu­tuk­seen tarkoi­te­tut tava­rat. 

NÄIDEN TAVOITTEIDEN TAKANA SEISOMME:

 • EU:ssa maksi­moi­daan raaka-ainei­den käytön tehok­kuus kier­to­ta­lou­den avulla.
 • Teol­li­sen tuotan­non pääs­töjä EU:ssa vähen­ne­tään, samalla kuiten­kin varmis­taen, että EU:n ulko­puo­li­sille ja enem­män saas­tut­ta­ville tuotan­to­lai­tok­sille ei synny kohtuu­tonta kilpai­lue­tua.
 • Ilmas­to­pääs­tö­jen leik­kaa­mi­sessa on mahdol­lis­tet­tava tehok­kaim­pien keino­jen käyt­tä­mi­nen ja riit­tävä kansal­li­nen liik­ku­ma­vara yksi­tyis­koh­tai­sen sään­te­lyn sijaan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content