MENU
Kaakkois-Suomeen toimin­nan­joh­ta­jaksi?

Kaakkois-Suomeen toimin­nan­joh­ta­jaksi?

Julkaistu: 28.10.2016 Rekry-uutisia

Kunta­vaalit aiheut­tavat määrä­ai­kaisia järjes­telyjä puolueyh­tei­sös­sämme.

Kaakkois-Suomen Kokoo­muksen toimin­nan­johtaja Paula Kylä-Harakka siirtyy puolue­toi­miston vahvuuteen kunta­vaali- ja järjes­tö­teh­täviin. 

Piirin toimin­nan­joh­tajan tehtävää hoitamaan etsimme nyt määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen energistä järjestö- ja vaalityön osaajaa vastaamaan kunta­vaa­li­työstä piirin alueella. Tehtävä alkaa viimeistään 15.11.2016 ja päättyy 30.4.2017. 

Järjes­tö­toi­minnan ja talou­den­hoidon tuntemus, sujuva tieto­tek­niikan, sosiaa­lisen median ja verkko­vies­tinnän hallinta sekä vahva organi­soin­tikyky auttavat menes­tymään tehtä­vässä. Toimi­paikkana on Kokoo­muksen toimisto vaali­piirin alueella. Toimen hoita­minen edellyttää hyviä ihmis­suh­de­taitoja sekä valmiutta työsken­nellä tarvit­taessa myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­veineen 2.11.2016 mennessä sähkö­pos­titse timo.elo@kokoomus.fi 

Tiedus­te­luihin vastaavat: Kansal­linen Kokoomus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh 050 511 8293 sekä Kaakkois-Suomen Kokoomus ry:n puheen­johtaja Heikki Järvenpää, 0400 128 700.  


Kokoomus.fi