Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Jonoista hoitoon!

Jonoista hoitoon!

Julkaistu:

Jonoista hoitoon! Kokoo­muk­sen keskus­te­lua­loite sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi.

Kokoo­mus haluaa keskit­tyä hoitoa ja hoivaa tarvit­se­viin ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Nyt ei ole hallin­to­hum­pan aika. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ongel­miin voidaan puut­tua jo tänään. Täsmä­rat­kai­suja on löydet­tä­vissä mm. hoitoon­pää­syn nopeut­ta­mi­sesta, ihmis­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­sestä, tiedosta ja tekno­lo­giasta sekä kuntien yhteis­työstä.

Eikö­hän tartuta toimeen! 

Mitä teki­simme?

1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä

2. Antai­simme ihmis­ten vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa

3. Ottai­simme tiedon ja uudet tekno­lo­gi­set ratkai­sut hyöty­käyt­töön

4. Pitäi­simme huolta sote-ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sesta ja hyvin­voin­nista

5. Turvai­simme vahvat palve­lui­den järjes­tä­jät – ilman maakun­tia

6. Turvai­simme sote-palve­lui­den kestä­vän rahoi­tuk­sen

Mitä kokoo­mus tekisi?

1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä

MITEN?

 • Tiuken­tai­simme hoito­ta­kuuta. Vastaa­no­tolle on pääs­tävä nopeam­min.
 • Takai­simme ihmi­sille oikeu­den saada palve­luse­teli tai maksusi­tou­mus toisen palve­lun­tuot­ta­jan palve­luun, jos hän ei saa tarvit­se­maansa palve­lua julki­selta puolelta hoito­ta­kuun lupaa­massa ajassa.
 • Paljon palve­luita tarvit­se­ville ikäih­mi­sille ja esimer­kiksi vammai­sille tulisi mahdol­li­suus hyödyn­tää henki­lö­koh­taista budje­toin­tia.
 • Laajen­tai­simme terveys­a­se­mien aukio­loai­koja ja lisä­tään etävas­taan­ot­toja.
 • Kehit­täi­simme kela-korvausta.  

MIKSI?

Tärkeintä on, että ihmi­set saavat sellaista hoitoa ja hoivaa kuin tarvit­se­vat – ja silloin, kun sitä tarvit­se­vat. Vaivo­jen kanssa odot­telu heiken­tää elämän­laa­tua ja voi pitkit­tää sairauk­sia. Sairauk­sia on voitava ehkäistä ennalta. Kuntou­tuk­sella taas varmis­te­taan, että ihmi­nen toipuu, eikä joudu uudel­leen hoito­jo­noon.

Mitä kokoo­mus tekisi?

2. Antai­simme ihmis­ten vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa

MITEN?

 • Teki­simme ihmi­sen oikeu­desta osal­lis­tua ja vaikut­taa häntä koske­vien palve­lui­den suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen kiin­teän osan palve­lua. 
 • Lisäi­simme ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia seurata ja hallin­noida omia terveys­tie­to­jaan.
 • Paran­tai­simme ihmis­ten vapautta valita palve­luja henki­lö­koh­tai­sesti tai tuetusti. 
 • Ottai­simme yksi­lön tarpeet nykyistä parem­min huomioon esimer­kiksi palve­lui­den kilpai­lu­tuk­sessa. 

MIKSI?

Palve­luita eniten käyt­tä­villä on nykyi­sin vähi­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa palve­lui­hinsa. Se uhkaa syven­tää eriar­voi­suutta. Ihmi­sillä pitää olla oikeus tehdä omaan hoitoonsa liit­ty­viä valin­toja. Itse­mää­rää­mi­soi­keus kuuluu jokai­selle.

Mitä kokoo­mus tekisi?

3. Ottai­simme tiedon ja uudet tekno­lo­gi­set ratkai­sut hyöty­käyt­töön

MITEN?  

 • Hyödyn­täi­simme teko­ä­lyä ja botti­tek­no­lo­giaa, jotta ihmi­set löytäi­si­vät nykyistä parem­min oikeat palve­lut oikealla hetkellä. 
 • Vahvis­tai­simme arjen apua ja turvaa help­po­käyt­töistä tekno­lo­giaa lisää­mällä.
 • Kehit­täi­simme enna­koi­via palve­luita.
 • Lisäi­simme etäyh­tey­dellä toteu­tet­ta­via neuvonta- ja vastaan­ot­to­pal­ve­luita.
 • Varmis­tai­simme tieto­jär­jes­tel­mien yhteen­toi­mi­vuu­den ja päivit­täi­simme sote-tieto­jär­jes­tel­mien tieto­tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sia.
 • Raken­tai­simme mallin, joka toisi terveyttä hyödyt­tä­vät digi­taa­li­set ohjel­mat ja lait­teet korvat­ta­vuu­den piiriin.

MIKSI?

Tekno­lo­giaa, tietoa, palve­lui­den digi­ta­li­saa­tiota ja teko­ä­lyä ei ole vielä hyödyn­netty täysi­mää­räi­sesti parem­pien sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den raken­ta­mi­sessa. Uusia ratkai­suja myös syntyy koko ajan. Palve­lui­den käyt­töö­no­tossa ja kehit­tä­mi­sessä lähtö­kohta on oltava ihmi­nen, palve­lui­den käyt­täjä. Etäpal­ve­lut paran­ta­vat palve­lu­jen saata­vuutta. Data auttaa tunnis­ta­maan paljon palve­luita käyt­tä­viä asiak­kaita sekä kehit­tä­mään enna­koi­via ratkai­suja.

Mitä kokoo­mus tekisi?

4. Pitäi­simme huolta sote-ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sesta ja hyvin­voin­nista

MITEN?

 • Lisäi­simme aloi­tus­paik­koja sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulu­tuk­siin.
 • Ottai­simme alalle hakeu­tu­ville uudel­leen käyt­töön sovel­tu­vuus­tes­tit.
 • Varmis­tai­simme sote-alan ammat­ti­lai­sille mahdol­li­suu­den riit­tä­vään ja sään­nöl­li­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
 • Panos­tai­simme hyvään johta­mi­seen. Hyvä johto huoleh­tii, että henki­lö­kun­nalla on mahdol­li­suus keskit­tyä osaa­mista vastaa­vaan työhön.
 • Helpot­tai­simme sote-ammat­ti­lais­ten kansain­vä­listä rekry­toin­tia. 

MIKSI?

Vain osaava ja hyvin­voiva henki­löstö pystyy turvaa­maan laaduk­kaat palve­lut. Sote-palve­luissa on jo nyt pula ammat­ti­lai­sista ja tilanne pahe­nee enti­ses­tään tule­vina vuosina. Huomion keskit­tä­mi­nen hyvään johta­mi­seen, työssä jaksa­mi­seen ja erilai­siin urapol­kui­hin vahvis­taa sosi­aali- ja tervey­sa­lan houkut­te­le­vuutta. 

Mitä kokoo­mus tekisi?

5. Turvai­simme vahvat palve­lui­den järjes­tä­jät – ilman maakun­tia

MITEN?

 • Julki­nen sektori vastaisi palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä myös tule­vai­suu­dessa. 
 • Kannus­tamme kuntia jatka­maan ja lisää­mään palve­lui­den uudis­ta­mista yhteis­työssä, vapaa­eh­toi­selta pohjalta. 
 • Antai­simme kuntien ja kaupun­kien hakea niille luon­te­vat kump­pa­nit ja yhteis­työ­mal­lit, yksi malli ei sovellu kaik­kialle.
 • Varmis­tai­simme, että kunnilla tai niiden yhteis­työ­eli­millä on riit­tävä väes­tö­pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi.
 • Hyödyn­täi­simme palve­lu­jen tuot­ta­mi­sessa niin julkis­ten, yksi­tyis­ten kuin järjes­tö­jen osaa­mista.
 • Paran­tai­simme kuntien ja kuntayh­ty­mien yhteis­työtä ja kehit­täi­simme kuntayh­ty­mien omis­ta­jaoh­jausta.

MIKSI?

Samaan aikaan, kun valtion tasolla on rämmitty hallin­to­uu­dis­tuk­sen kanssa, paikal­li­sesti on jo toteu­tettu merkit­tä­viä paikal­li­sen tason sote-uudis­tuk­sia. Kuntien yhteis­työllä ja paikal­li­silla uudis­tuk­silla on saavu­tettu eri puolilla Suomea vahvem­pia palve­lui­den järjes­tä­jiä. Suomessa on hyvin erilai­sia alueita. Siksi tarvit­semme eri puolella Suomea erilai­sia tapoja tehdä yhteis­työtä.

Mitä kokoo­mus tekisi?

6. Turvai­simme sote-palve­lui­den kestä­vän rahoi­tuk­sen

MITEN?

 • Säilyt­täi­simme rahoi­tuk­sen pohjana kuntien vero­tu­lot ja valtio­no­suu­det, mutta kehit­täi­simme rahoi­tuk­sen kannus­ta­vuutta.
 • Tuki­simme kuntien mahdol­li­suutta tehdä panos­tuk­sia varhai­sen vaiheen palve­lui­hin, pain­opis­teen siir­tä­mi­seksi kohti tervey­den ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mistä sekä sairauk­sien ennal­taeh­käi­syä.
 • Vahvis­tai­simme erityi­sesti paljon palve­luita tarvit­se­vien kohden­net­tua tukea.
 • Tarkas­te­li­simme kriit­ti­sesti kuntien lisään­ty­viä velvoit­teita. Kunnille pitää jättää liik­ku­ma­ti­laa hakea paikal­li­sesti toimi­vim­pia ratkai­suja palve­lu­jen järjes­tä­mi­seksi.
 • Vahvis­tai­simme yritys­ten ja järjes­tö­jen roolia sote-palve­lui­den tuot­ta­jina.

MIKSI?

Ilman kestä­vää rahoi­tusta ja kustan­nus­ten kasvun hillin­tää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita ei voida turvata tule­vai­suu­dessa. Tervey­den edis­tä­mi­nen ja sairauk­sien ennal­taeh­käisy ovat parhaita tapoja pitää sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kustan­nuk­sia kurissa. Hyvät ja oikea-aikai­set perus­pal­ve­lut estä­vät ongel­mien pahen­tu­mista. Julkis­ten, yksi­tyis­ten ja järjes­tö­jen kilpailu tuot­ta­jina paran­taa palve­lui­den saata­vuutta, laatua ja kustan­nus­ten hillin­tää. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.12.2021

Petteri Orpo: “Kaiken ytimessä on nyt roko­te­kat­ta­vuu­den ripeä nosta­mi­nen”

Koro­na­ti­lanne on eden­nyt nopeasti huoles­tut­ta­vaan suun­taan ja halli­tus kokoon­tuu tänään neuvot­te­lui­hin rajoi­tus­ten kiris­tä­mi­seksi. Tilan­ne­ku­van päivit­tä­mi­nen suoma­lai­sille on nyt keskeistä. Halli­tuk­sella

24.5.2021

Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Mari­nin halli­tus valmis­teli histo­rial­li­sen suuren sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen sekä pelas­tus­toi­men uudis­tus­esi­tyk­sen sulje­tusti ilman laaja­poh­jaista yhteis­työtä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­jien kanssa.

30.3.2021

Miten Suomi avataan? – Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus haluaa Suomelle selkeän stra­te­gian siitä, miten Suomi tulee ulos koro­na­krii­sistä. Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä

Skip to content